Denne sjekklisten hjelper forslagsstillere og ansvarlig myndighet i å vurdere om en plan eller et tiltak kan medføre vesentlige virkninger og derfor skal følges av konsekvensutredning. Se forskriften § 10.

Vurderingene beror i stor grad på skjønn, og det kan være vanskelig å avgjøre om virkningene er vesentlige eller ikke. Er du i tvil, gå til veileder om vesentlige virkninger.

Generelle råd

 • Hvis du fremdeles er i tvil, bør du sannsynligvis utarbeide en konsekvensvurdering.
 • Der det er usikkert om virkningene er vesentlige, vil medvirkningsprosessen knyttet til konsekvensutredningen bidra til større sikkerhet omkring dette.
 • Bruk tilgjengelig kunnskap om prosjektet og omgivelsene og svar på spørsmålene. Du bør gjennomgå alle spørsmålene.

Generelle kriterier

 • planen eller tiltakets størrelse
 • planområde og utforming
 • arealavgrensning, inkludert eventuelt midlertidige arealbehov
 • planen eller tiltakets bebygde areal, volum, lengde, dybde, høyde.
 • arrondering innenfor planområdet.
 • planen eller tiltakets formål eller produkt - antall enheter, produsert volum eller antall.
 • lagerkapasitet for råvarer, halvfabrikata og ferdige produkter; for eksempel transportbehov

Der planen eller tiltaket innebærer nødvendige følgetiltak som for eksempel å rydde skog, etablere atkomstvei, nettilkobling, havner, skal disse være en del av vurderingen.

Mer om dette finner du i veilederen som er lenket opp ovenfor.

Følg denne sjekklisten for å vurdere vesentlige virkninger av planen:

Hak av og les mer
Hvilke egenskaper har planen eller tiltaket?
Kan planen eller tiltaket medføre omfattende bruk av naturressurser?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Der vil du finne mer om hvilke naturressurser som omfattes og hvilke vurderinger du skal gjøre.

Det er normalt krav om KU for dette temaet.

Er du usikker, gå til veileder. Der vil du finne mer om hvilke naturressurser som omfattes og hvilke vurderinger du skal gjøre.

Kan planen eller tiltaket medføre mer enn 50 % overskuddsmasse av totalt uttaksvolum av metalliske malmer og uorganiske energimineraler?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Der finner du eksempler på vurderinger etter dette kriteriet.

Det er normalt krav om KU for dette temaet.

Er du usikker, gå til veileder. Der vil du finne eksempler på vurderinger etter dette kriteriet.

Kan planen eller tiltaket medføre avfall av metalliske malmer som for eksempel jern, nikkel, titan og molybden

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Der finner du eksempler på vurderinger etter dette kriteriet.

Det er normalt krav om KU for dette temaet.

Er du usikker, gå til veileder. Der finner du eksempler på vurderinger etter dette kriteriet.

Kan planen eller tiltaket medføre utslipp av prioriterte miljøgifter?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Der finner du nærmere opplysninger om vurderinger etter dette kriteriet.

Det er normalt krav om KU for dette temaet.

Kan planen eller tiltaket medføre økt risiko for alvorlige ulykker?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Der finner du nærmere opplysninger om vurderinger etter dette kriteriet.

Det er normalt krav om KU for dette temaet.

Er du usikker, gå til veileder. Der vil du finne Der vil du finne nærmere opplysninger om vurderinger etter dette kriteriet.

Hvor er planen eller tiltaket lokalisert?
Område vernet etter naturmangfoldloven Hak av og les mer:
Er planen eller tiltaket lokalisert utenfor, men nært inntil et område som er vernet, midlertidig vernet eller foreslått vernet etter naturmangfoldloven kapittel V?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Der vil du finne lenker til avgrensning av verneområder og informasjon om hensyn som skal ivaretas.

Dersom verneområdet kan bli negativt påvirket, er det KU-plikt.

Gå til veileder. Der vil du finne lenker til avgrensning av verneområder og informasjon om hensyn som skal ivaretas.

 

Dersom verneområdet kan bli negativt påvirket, er det KU-plikt. Gå til veileder. Der vil du finne lenker til avgrensning av verneområder og informasjon om hensyn som skal ivaretas.

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Der finner du lenker til avgrensning av verneområder og informasjon om hensyn som skal ivaretas.

Det er normalt krav om KU for dette temaet.

Område vernet etter markaloven Hak av og les mer:
Er planen eller tiltaket lokalisert helt eller delvis innenfor et område som er vernet, midlertidig vernet eller foreslått vernet etter markaloven?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Der vil du finne lenker til avgrensning av verneområder og informasjon om hensyn som skal ivaretas.

Det er normalt krav om KU for dette temaet.

 

Er planen eller tiltaket lokalisert utenfor, men nært inntil et område som er vernet, midlertidig vernet eller foreslått vernet etter markaloven?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Der finner du lenker til avgrensning av verneområder og informasjon om hensyn som skal ivaretas.

Gå til veileder.

Der finner du lenker til avgrensning av verneområder og informasjon om hensyn som skal ivaretas.

Viktig naturtype
Nær en utvalgt naturtype?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Der vil du finne hvilke naturtyper dette gjelder og hvor du finner dem.

Hvis planen eller tiltaket kan forringe naturtypens utbredelse eller forekomstens økologiske tilstand, er det normalt krav om KU for dette temaet.

Er du usikker, gå til veileder. Der vil du finne lenke til handlingsplan for den aktuelle naturtypen.

Er planen eller tiltaket lokalisert helt eller delvis innenfor en lokalitet for en truet naturtype?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Der finner du hvilke naturtyper dette gjelder og hvor du finner dem.

Det er normalt krav om KU for dette temaet.

Områder med truede arter Hak av og les mer:
Er planen eller tiltaket lokalisert helt eller delvis innenfor økologisk funksjonsområde for en prioritert art (fjellrev, dverggås, nordlig svarthalespove, dragehode, honningblom, svartkurle, dvergålegras, rød skogfrue, skredmjelt, trøndertorvmose, elvesandjeger, eremitt, klippeblåvinge)?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Der finner du lenke til kartlagte forekomster av prioriterte arter.

Hvis planen eller tiltaket kan påvirke negativt prioriterte arter og deres økologiske funksjonsområder, er det krav om KU for dette temaet.

Er du usikker, gå til veileder. Der vil du finne mer om vurderinger av påvirkning. 

 

Er planen eller tiltaket lokalisert helt eller delvis innenfor et leveområde/funksjonsområde for en truet art?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Der finner du lenke til kartlagte forekomster av truete arter.

 

Det er normalt krav om KU for dette temaet.

Er du usikker, gå til veileder. Der vil du finne mer om hvilke vurderinger du bør gjøre.

Er planen eller tiltaket lokalisert innenfor en nasjonal laksefjord eller et nasjonalt laksevassdrag?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Der finner du kart over nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, og hvilke vurderinger du bør gjøre.

Det er normalt krav om KU for dette temaet.

Er du usikker, gå til veileder. Der finner du nærmere opplysninger om vurdering av vesentlige virkninger.

Nær et kulturminne eller kulturmiljø?
Er planen eller tiltaket helt eller delvis lokalisert innenfor, eller nært et automatisk fredet kulturminne?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Her vil du finne informasjon om hvilke kulturminner dette gjelder og lokalisering.

Det er normalt krav om KU for dette temaet.

Er du usikker, gå til veileder. Der vil du finne nærmere opplysninger om vurdering av vesentlige virkninger

Er planen eller tiltaket helt eller delvis lokalisert innenfor et objekt, område eller kulturmiljø som er fredet, midlertidig fredet eller foreslått fredet etter kulturminneloven?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Her vil du finne informasjon om hvilke kulturminner dette gjelder og lokalisering.

Det er normalt krav om KU for dette temaet.

Er planen eller tiltaket lokalisert nært et vedtaksfredet kulturminne?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Her finner du nærmere informasjon om dette.

Det er normalt krav om KU for dette temaet.

Er du usikker, gå til veileder. Der vil du finne nærmere informasjon om vurdering av vesentlige virkninger.

Nær et verdifullt landskap?
Er planen eller tiltaket helt eller delvis lokalisert innenfor, eller nært et verdensarvområde?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Her finner du oversikt over verdensarvområder.

Det er normalt krav om KU for dette temaet.

Er du usikker, gå til veileder. Her vil du finne informasjon om hvilke vurderinger du skal gjøre.

Er planen eller tiltaket helt eller delvis lokalisert innenfor utvalgte kulturlandskap i jordbruket?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Her vil du finne lenke til kartlag for og informasjon om områdene.

Det må gjøres en konkret vurdering av om planen eller tiltaket vil medføre vesentlige virkninger for området. Du finner mer informasjon i veileder.

Er planen eller tiltaket helt eller delvis lokalisert innenfor helhetlige kulturlandskap?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Her vil du finne lenke til kartlag for helhetlige kulturlandskap.

Det må gjøres en konkret vurdering av om planen eller tiltaket vil medføre vesentlige virkninger for området. Du finner mer informasjon i veilederen.

Er planen eller tiltaket helt eller delvis lokalisert innenfor kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til KULA-registeret for oversikt over områdene.

Det må gjøres en konkret vurdering av om planen eller tiltaket vil medføre vesentlige virkninger for området. Du finner mer informasjon i veileder.

Er planen eller tiltaket helt eller delvis lokalisert innenfor nasjonalt/regionalt sjeldne og representative landskap med særlige kvaliteter?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Her vil du finne mer informasjon om hva som er et sjeldent eller representativt landskap.

Det må gjøres en konkret vurdering av om planen eller tiltaket vil medføre vesentlige virkninger for området. Du finner mer informasjon i veileder.

Er planen eller tiltaket helt eller delvis lokalisert innenfor landskap med særlig lokal verdi?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Her vil du finne mer informasjon om hva som er et lokalt verdifullt landskap.

Det må gjøres en konkret vurdering av om planen eller tiltaket vil medføre vesentlige virkninger for området. Du finner mer informasjon i veileder.

Nær et viktig friluftslivsområde?
Er planen eller tiltaket lokalisert innenfor et statlig sikret område?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Naturbase kart finner du lenke til kartlag over statlig sikrete friluftslivsområder.

Det er normalt krav om KU for dette temaet.

Er planen eller tiltaket lokalisert innenfor område verdsatt til viktig og svært viktig etter Miljødirektoratets metode?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Naturbase kart finner du lenke til kartlag over verdisatte friluftslivsområder.

Det må gjøres en konkret vurdering av om planen eller tiltaket vil medføre vesentlige virkninger for området. Du finner mer informasjon i veileder.

Er planen eller tiltaket lokalisert innenfor markaområder til byer og tettsteder?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Nasjonale datasett finnes ikke. Kontakt kommunen. Mange kommuner med markaområder har gode kart som viser hvor makraområdene er. 

Markagrensen i Oslo, det vil si markalovens virkeområde, ligger i i Naturbase kart.

Det må gjøres en konkret vurdering av om planen eller tiltaket vil medføre vesentlige virkninger for området. Du finner mer informasjon i veileder.

Er planen eller tiltaket lokalisert innenfor område vurdert som viktig for friluftsliv i plan?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Område vurdert som viktig for friluftsliv i plan:

Se Geonorges planklient

 

Det må gjøres en konkret vurdering av om planen eller tiltaket vil medføre vesentlige virkninger for området. Du finner mer informasjon i veileder.

Er planen eller tiltaket lokalisert innenfor viktige friluftsområder i sjø, langs sjø og vassdrag?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Her vil du finne lenke til kart over potensielt tilgjengelig strandsone.

Viktige friluftsområder i sjø, langs sjø og vassdrag:

Naturbase kart, aktivert med Tilgjengelig strandsone fra SSB, Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder (verdi)  fra Miljødirektoratet og Statlig sikra friluftslivsområder fra Miljødirektoratet.

Geonorges planklient kan også gi informasjon, siden planstatus også kan si noe om betydning.

Det må gjøres en konkret vurdering av om planen eller tiltaket vil medføre vesentlige virkninger for området. Du finner mer informasjon i veileder.

Er planen eller tiltaket lokalisert innenfor større naturområder uten særlig tilrettelegging?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Naturbase kart, se kartlagte og verdsatte friluftslivsområder (områdetype).

Ved manglende dekning i Naturbase, eller som supplement, bruk https://ut.no/kart

Det må gjøres en konkret vurdering av om planen eller tiltaket vil medføre vesentlige virkninger for området. Du finner mer informasjon i veileder.

Er planen eller tiltaket lokalisert innenfor grønnstruktur eller nærturterreng?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Naturbase kart, aktivert med Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder (områdetype).

Ved manglende dekning i Naturbase, eller som supplement, bruk https://kart.geonorge.no/seplan/ Jf at planstatus kan si noe for disse temaene.

For dette kan også kommunen sitte med gode data.

Det må gjøres en konkret vurdering av om planen eller tiltaket vil medføre vesentlige virkninger for området. Du finner mer informasjon i veileder.

Bryter overordnete turruter?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder. Der finner du informasjon og lenke til slike ruter.

Se Norgeskart fra Kartverket.

Det må gjøres en konkret vurdering av om planen eller tiltaket vil medføre vesentlige virkninger for området. Du finner mer informasjon i veileder.

Er planen eller tiltaket lokalisert nært viktige verdier i vassdraget?
Er planen eller tiltaket lokalisert nært viktige verdier i vassdraget?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Der finner du lenke til kart som viser vernede vassdrag.

Det må gjøres en konkret vurdering av om planen eller tiltaket vil medføre vesentlige virkninger for verdier som ligger til grunn for vernet. Du finner mer informasjon i veileder.

Innenfor områder med stor betydning for samisk utmarksnæring og reindrift?
Er planen eller tiltaket lokalisert helt eller delvis innenfor et område med stor betydning for samisk utmarksnæring?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Der finner du informasjon om hvem du kan kontakte for å finne ut om planen eller tiltaket berører et slikt område.

Gå til veileder.

Det må gjøres en konkret vurdering av i hvilken grad planen eller tiltaket vil vanskeliggjøre utøvelsen av utmarksnæringen. 

Er planen eller tiltaket lokalisert helt eller delvis innenfor innenfor et reinbeiteområde, område som utgjør minimumsbeite og særverdiområde, særlig flyttlei, brunstland, kalvingsland, sentralt luftingsområde, område for merking, skilling og slakting?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Der finner du informasjon og lenke til kart over reindriftens arealbruk.

 Gå til veileder.

Det må gjøres en konkret vurdering av i hvilken grad planen eller tiltaket vil vanskeliggjøre utøvelsen av reindriften.

Er planen eller tiltaket lokalisert helt eller delvis innenfor, eller nært en mineralforekomst av nasjonal og regional betydning, en tildelt utvinningsrett eller et prospekt?
Er planen eller tiltaket lokalisert helt eller delvis innenfor, eller nært en mineralforekomst av nasjonal og regional betydning, en tildelt utvinningsrett eller et prospekt?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Der finner du informasjon og lenke til kartlagte mineralressurser.

Det må gjøres en konkret vurdering av om planen eller tiltaket vil medføre at det blir vanskelig eller umulig å utnytte ressursen. Du finner mer informasjon i veileder.

Større omdisponering av viktige landbruksområder?
Kan planen eller tiltaket føre til varig beslag av område regulert til landbruk eller LNF(R)?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Her finner du informasjon om arealkategori og jordkvalitet, og hvilke hensyn som skal ivaretas.

Det vil normalt være krav om KU for dette temaet. Er du usikker, gå til veileder. Her vil du finne informasjon om arealkategori og jordkvalitet, og hvilke hensyn som skal ivaretas.

Kan planen eller tiltaket føre til varig beslag av område satt av til LNF(R) i kommuneplanens arealdel?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Her vil du finne informasjon om arealkategori og jordkvalitet, og hvilke hensyn som skal ivaretas.

Det vil normalt være krav om KU for dette temaet. Er du usikker, gå til veileder. Her vil du finne informasjon om arealkategori og jordkvalitet, og hvilke hensyn som skal ivaretas.

Medføre risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom?
Er planen eller tiltaket helt eller delvis lokalisert innenfor et område hvor det er fare for flom eller skred?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Der finner du informasjon og lenke til kart og databaser som viser utsatte områder.

Hvis det må gjennomføres risikoreduserende tiltak, vil det normalt være krav om KU. Les mer om hvilke vurderinger du må gjøre i veileder.

Kan planen eller tiltaket i seg selv medføre økt sannsynlighet for ras eller flom?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder. Der finner du informasjon og veiledning.

Det er normalt krav om KU. Les mer i veileder.

I konflikt med rikspolitiske retningslinjer, statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale planbestemmelser gitt i medhold av plan- og bygningsloven?
Kan planen eller tiltaket komme i konflikt med formålet eller konkrete retningslinjer i statlig planretningslinje for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Her vil du finne lenke til planretningslinjen og informasjon om mulige konflikttemaer.

Det er normalt krav om KU for dette temaet. Er du usikker, gå til veileder.

Kan planen eller tiltaket komme i konflikt med formålet eller konkrete retningslinjer i statlig planretningslinje for strandsonen?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Her vil du finne lenke til planretningslinjen og informasjon om mulige konflikttemaer.

Det er normalt krav om KU for dette temaet. Er du usikker, gå til veileder.

Kan planen eller tiltaket komme i konflikt med formålet eller konkrete retningslinjer i statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Her vil du finne lenke til planretningslinjen og informasjon om mulige konflikttemaer.

Ja det er normalt  krav om KU for dette temaet. Er du usikker, gå til veileder.

Kan planen eller tiltaket komme i konflikt med formålet eller konkrete retningslinjer i rikspolitisk retningslinje for barn og unge?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Her vil du finne lenke til retningslinjen og informasjon om mulige konflikttemaer.

Det er normalt krav om KU for dette temaet. Er du usikker, gå til veileder.

Kan planen eller tiltaket komme i konflikt med rikspolitisk retningslinje for verna vassdrag?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Her vil du finne lenke til retningslinjen og informasjon om mulige konflikttemaer.

Det er normal krav om KU for dette temaet. Er du usikker, gå til veileder.

Kan planen eller tiltaket komme i konflikt med rikspolitisk bestemmelse for kjøpesenter?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Her vil du finne lenke til bestemmelsen og informasjon om mulige konflikttemaer.

Det er normalt krav om KU for dette temaet. Er du usikker, gå til veileder.

Hvilken påvirkning har planen eller tiltaket? Kan planen eller tiltaket medføre vesentlig forurensning?
Kan planen eller tiltaket medføre vesentlig forurensing av vann eller sediment?
Kan planen eller tiltaket forringe miljøtilstanden i en vannforekomst, inkludert kjemisk tilstand i sedimentet, fra en tilstandsklasse til en annen?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Her finner du lenke til kartlag over vannforekomster og hvilken tilstand de har.

Det er normalt krav om KU for dette temaet. Er du usikker, gå til veileder.

Kan planen eller tiltaket vanskeliggjøre en forbedring av vannforekomst, der miljøtilstand (inkludert kjemisk tilstand i sedimentet) allerede er dårligere enn god?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Her finner du lenke til kartlag over vannforekomster og hvilken tilstand de har.

Det er normalt være krav om KU for dette temaet. Er du usikker, gå til veileder.

Kan planen eller tiltaket medføre vesentlig forurensning av luft?
Kan planen eller tiltaket gi vesentlig økning i forurensningsnivå i forhold til etablerte kriteriesett?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Her finner du informasjon om luftkvalitetskriterier og retningslinjer og veiledning for luftkvalitet.

Det er normalt krav om KU for dette temaet.

Er du usikker, gå til veileder. Her vil du finne informasjon om luftkvalitetskriterier og retningslinjer og veiledning for luftkvalitet.

Kan planen eller tiltaket gi vesentlig økning av antall personer som utsettes for luftforurensning?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Her vil du finne informasjon om luftkvalitetskriterier og retningslinjer og veiledning for luftkvalitet.

Det er normalt krav om KU for dette temaet.

Er du usikker, gå til veileder. Her vil du finne informasjon om luftkvalitetskriterier og retningslinjer og veiledning for luftkvalitet.

Kan planen eller tiltaket medføre forurensning av grunn?
Kan planen eller tiltaket forurense grunnen slik at det kan være risiko for menneskers helse og for miljøet?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Her vil du finne informasjon om viktige hensyn.

Det er normalt krav om KU for dette temaet. Er du usikker, gå til veileder.

Kan planen eller tiltaket forurense grunnen slik at det er risiko for vesentlige begrensninger i framtidig arealbruk?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Her finner du informasjon om viktige hensyn.

Det er normalt krav om KU for dette temaet. Er du usikker, gå til veileder.

Kan planen eller tiltaket medføre endring i planer eller tiltak som berører allerede forurensede områder?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Her vil du finne lenke til informasjon om kartlagt forurenset grunn.

Det er normalt krav om KU for dette temaet.

Er du usikker, gå til veileder. Her vil du bl.a. finne informasjon om risikovurdering av forurenset grunn.

Kan planen eller tiltaket medføre økt støy?
Kan planen eller tiltaket vesentlig øke antall personer som utsettes for støy utover anbefalte grenseverdier?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Her finner du informasjon om anbefalte grenseverdier.

Det er normalt krav om KU for dette temaet.

Er du usikker, gå til veileder. Her vil du bl.a. finne informasjon om retningslinjer for behandling av støy.

Kan planen eller tiltaket vesentlig øke støynivået for personer som allerede er utsatt for støy utover anbefalte grenseverdier?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Her finner du mer informasjon om temaet.

Det er normalt krav om KU for dette temaet. Er du usikker, gå til veileder. Her vil du finne informasjon om hvilke konkrete vurderinger som bør gjøres.

Kan planen eller tiltaket medføre ubehagelig lukt?
Kan planen eller tiltaket føre til konsentrasjon av ubehagelig lukt i omgivelsene som overstiger 1 ouE/m3 i mer enn 1 % av timene i en måned

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Her vil du finne informasjon om dette temaet.

Det er normalt krav om KU for dette temaet.

Er du usikker, gå til veileder. Her vil du finne mer informasjon om dette temaet.

Kan planen eller tiltaket føre til "gjenkjennbar plagsom lukt" i omgivelsene i mer enn 1 % av timene i en måned?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Her vil du finne informasjon om dette temaet.

Det er normalt krav om KU for dette temaet.

Er du usikker, gå til veileder. Her vil du finne mer informasjon om dette temaet.

Kan planen eller tiltaket medføre stråling?
Kan planen eller tiltaket medføre økt stråling til befolkningen og forurensning til det ytre miljø?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Her finner du informasjon om dette temaet.

Det ernormalt krav om KU for dette temaet.

Er du usikker, gå til veileder. Her vil du finne informasjon om dette temaet.

Kan planen eller tiltaket innebære potensial for ulykker med strålevirkninger utenfor anleggets område?

Det er ikke krav om KU for dette temaet.

Gå til veileder.

Her vil du finne Her vil du finne informasjon om dette temaet.

Det vil normalt være krav om KU for dette temaet.

Er du usikker, gå til veileder. Her vil du finne informasjon om dette temaet.

Hvilke egenskaper har virkningene?

Hvilke egenskaper har virkningene?

I den endelige vurderingen av om planen eller tiltaket kan medføre vesentlige virkninger, skal kriteriene nedenfor vurderes.

Jo høyere sannsynlighet, lengre varighet og høyere frekvens, dess større sannsynlighet for vesentlige virkninger.

Spesielt viktig er det å vurdere om virkningene er reversible, om virkningene strekker seg over landegrensene og samlede virkninger.

 • Virkningenes intensitet og kompleksitet
 • Sannsynlighet for at virkningene inntreffer og når de inntreffer
 • Varighet og hyppighet
 • Mulighet for å begrense eller reversere virkningene
 • Om virkningene strekker seg over landegrensene
 • Samlede virkninger av forslaget til plan eller tiltak og andre eksisterende, godkjente eller planlagte planer eller tiltak

 

______________________________________________________

Merk:
Vedlegg II-listen er omfattende, og det kan i enkelte tilfeller være vanskelig å ta stilling til om detaljerte områdereguleringer eller detaljreguleringer omfatter tiltak i vedlegg II. Følg gjerne disse rådene:

 • Du må først vurdere om planen kommer i konflikt med kriteriene i KU-forskriften § 10. Benytt sjekklisten i arbeidet med å finne om virkningene av planen er vesentlige for samfunn eller miljø.
 • Hvis du fortsatt er i tvil om det er krav om konsekvensutredning, etter at du har benyttet sjekklisten, kan du lese denne veilederen: