NB! Siden er under utvikling

En god konsekvensutredningsrapport har følgende kvaliteter:

 • En klar struktur med en logisk oppbygning (eksempelvis: beskrivelse av plan eller tiltak med ev. alternativer, beskrivelse av miljøtilstand, antatte virkninger (type, omfang og grad), avbøtende tiltak, konsekvensen av virkninger for hvert tema, samlede virkninger, oppsummering, ikke-teknisk sammendrag, kildehenvisning)
 • Innholdsfortegnelse
 • Kan leses som et sammenhengende dokument, med kryssreferanser der det er nødvendig
 • Fokuserer på beslutningsrelevante virkninger, og begrunner hva som er beslutningsrelevant
 • Gode kart som viser lokalisering av planområdet og/eller plassering av tiltaket i relevante målestokker og med tydelig tegnforklaring og navnsetting
 • En klar beskrivelse av plan- eller søknadsprosessen fram til vedtak, og konsekvensutredningsprosessen som del av dette
 • Er konkret, omfatter det nødvendige og er objektiv
 • Er skrevet på en upartisk og utendensiøs måte
 • Har en god bruk av blant annet diagrammer, kart, illustrasjoner og fotofor å støtte opp under teksten
 • Presenterer data på en forståelig måte
 • Presenterer konfliktpotensial på kart for de ulike temaene
 • Sammenstiller verdier, påvirkning og konsekvens på de ulike del-temaene.
 • Har en konsekvent ordbruk, med forklaring av eventuell fagterminologi
 • Opplyser kilder, både muntlige og skriftlige, slik at berørte parter eventuelt kan sjekke kildene
 • Har en god beskrivelse av metodebruk for hvert fagtema
 • Beskriver utfordringer, tekniske mangler, kunnskapsmangler og usikkerhet
 • Forklarer komplekse forhold på en enkel måte
 • Dekker hvert fagtema på en måte som står i forhold til betydningen av temaet
 • Viser og redegjør for medvirkningsprosesser
 • Redegjør godt for konsekvensene også av relevante og realistiske alternativer
 • Viser tydelig hva som er de viktigste eller største negative konsekvensene, og unngår å bruke gjennomsnittsvurderinger
 • Er forpliktende på å forebygge negative virkninger og skadereduserende tiltak, og eventuelle behov for overvåking
 • Har et ikke-teknisk sammendrag
 • Har eventuelle fagrapporter som vedlegg

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid