Vi finner flere krav til innhenting av kunnskap i forskrift om konsekvensutredning, kapittel 5:

 • Innhold og omfang skal tilpasses den aktuelle planen eller tiltaket. Se § 17.
 • Innholdet skal være relevant for de beslutninger som skal tas. Se § 17.
 • Ta utgangspunkt i relevant og tilgjengelig informasjon. Se § 17.
 • Innhent ny informasjon der det mangler informasjon om viktige forhold. § 17.
 • Utredninger og feltundersøkelser skal følge anerkjent metodikk. Se § 17.
 • Skal utføres av personer med relevant faglig kompetanse. Se § 17.
 • Skal utarbeides i tråd med fastsatt plan- eller utredningsprogram. Se § 17.
 • Skal omfatte et ikke-teknisk sammendrag. Se § 17.
 • Skal redegjøre for alternativer. Se § 19.
 • Skal omfatte positive, negative, direkte, indirekte, midlertidige, varige, kortsiktige, langsiktige og samlede virkninger. Se § 21.
 • Skal inneholde beskrivelse av metoder. Se § 22.
 • Skal beskrive utfordringer, tekniske mangler og kunnskapsmangler, samt de viktigste usikkerhetsfaktorene. Se § 22.
 • Skal omfatte liste med opplysninger om kilder. Se § 22.
 • Skal beskrive planlagte tiltak for å forebygge virkninger. Se § 23.
 • Skal omfatte planlagte overvåkningsordninger. Se § 23.
 • Innhentet data skal systematiseres og legges inn i offentlige databaser. Se § 24.

Hvis vi vet hvilken kunnskap som er viktig å hente inn, og hvor viktige miljøverdier finnes, er det enklere å ta hensyn til klima- og miljøtema når små og store planer og tiltak planlegges og realiseres.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid