Gode alternativer kan bidra til å unngå, eller redusere, vesentlige negative virkninger på miljø eller samfunn. 

Utarbeid flere alternativer

En konsekvensutredning som viser gode alternativer forsikrer beslutningstakere om at man ikke har oversett bedre måter å gjennomføre planen eller tiltaket på.

Alternativer kan for eksempel vise ulik lokalisering, utforming, teknologi, omfang og målestokk.

Hvilke krav stiller forskriften?

Utdyping og praktiske råd

Alternativer i plan- eller utredningsprogram

Start diskusjonen om alternativer så tidlig at det fins rom for alternative valg.

Vurder alltid om det finnes alternativer til planen eller tiltaket i arbeidet med plan- eller utredningsprogrammet. Programmet skal konkretisere hvilke krav som stilles til utredning av alternativer. Relevante og realistiske alternativer skal utredes fullt ut.

Kommer man fram til at alternativer ikke skal utredes, skal dette begrunnes. Er alternativer vurdert tidligere i prosessen, bør dette også beskrives.

Relevante og realistiske alternativer

Relevante alternativ betyr i denne sammenhengen alternative måter for å oppnå målet med planen eller tiltaket. Alternativer som innebærer at formålet ikke kan nås, anses ikke som relevante.

Alternativene bør være såpass ulike at det gir mening å sammenligne dem.

Alternativer som gir dårligere miljøløsninger er ikke relevante. Alternativer som har som formål å vise at hovedforslaget er å foretrekke framfor andre alternativer er heller ikke relevante.

Realistiske alternativ betyr at de er gjennomførbare. De bør derfor helst ligge innenfor ansvarlig myndighets rettslige og geografiske myndighetsområde.

I enkelte tilfeller kan det beste alternativet være en løsning som ligger utenfor myndighetsområdet. Ikke utelukk slike alternativer. Det gjelder særlig hvis andre alternativ innebærer store negative virkninger for miljø eller samfunn.

Verdi- og sårbarhetsanalyser

I arbeidet med alternativer er det lurt å gjennomføre en verdi- og sårbarhetsanalyse. Slik kan du på et tidlig tidspunkt finne lokaliseringsalternativer utenfor de mest konfliktfylte områdene. Dette kan redusere konflikter og spare tid. Dette kan gjøres i en tidlig fase for hvert tema som utredes.

Særlig konfliktfylte lokaliseringer er for eksempel alternativer som kan ødelegge områder av høyeste forvaltningsprioritet, og dermed kolliderer med nasjonal politikk på miljøområdet.

Valg av alternativ

Velg det alternativet som påvirker miljø og samfunn i minst mulig negativ retning, og som samtidig oppfyller målt med planen eller tiltaket.

Spesielt om alternativer i overordnet plan

Mulighetene for å finne alternative løsninger er størst på overordnet plannivå. Overordnet plannivå har bedre utgangspunkt for å gi oversikt over sammenhenger i arealbruk over større områder. Virkninger av ulike strategiske valg eller alternativer til bruken av arealer kommer ofte ikke godt nok fram på detaljplannivå.

I kommuneplanens arealdel bør de forskjellige enkeltområdene innenfor samme arealformål ses på som alternativer, for eksempel alle felt for boligbebyggelse eller alle felt for fritidsbebyggelse. Det er viktig å vurdere forventede miljøkonsekvenser tidlig og velge bort alternativer med negativ konsekvens så tidlig som mulig.

  • Undersøk først hvorfor eller hvorvidt planen eller tiltaket er nødvendig. Er det mulig å dekke eller redusere etterspørselen etter energi, transport, boliger eller næringsområder med andre virkemidler?
  • Dersom det er et behov, undersøk hvilke alternative måter behovet kan dekkes på. Kan transport av varer skje med bane eller skip, i stedet for på vei? Kan mulighetene for fortetting erstatte nye arealer til boligbygging? Hvilken måte er den mest miljøvennlige?
  • Vurder deretter hvor det bør lokaliseres. Hvilke alternative traseer er det for vei eller bane? Kan det bygges boliger andre steder? Hvor bør kommunens avfallsanlegg plasseres?

Alternativer til utforming, teknologi, omfang og målestokk er mer relevant å gjøre på detaljplannivå.

Der det ikke finnes relevante og realistiske alternativ

Det  er ikke alltid mulig å finne relevante og realistiske alternativer til planen eller tiltaket. Det er viktig at de vurderingene som er gjort om ulike alternative løsninger blir dokumentert og redegjort for.

Forklar hvilke alternativer som har vært vurdert, og hvorfor de ikke er relevante og realistiske.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid