Metoder for å innhente ny kunnskap

Ansvarlig myndighet skal påse at gjeldende metode følges når kunnskap innhentes, og verdi og konsekvens vurderes.

Det arbeides med å utvikle metode for hvert enkelt fagtema innen miljø og klima. Inntil det er på plass, bruk metodene i denne oversikten:

Denne veilederen angir hvilke naturtyper som skal kartlegges etter føringer i:

  • stortingsmelding 14 (2015-2016): Natur i livet
  • en metode for å fastsette økologisk kvalitet i naturtypelokaliteter

Kriteriene for utvalg og verdisetting av naturtyper bygger på forvaltningsmålet for naturtyper og økosystem i naturmangfoldloven § 4.

Veileder til kartlegging av biologisk mangfold. Inneholder relevant informasjon om både kartleggingsmetode og prioriterte ferskvannslokaliteter. Supplerer DN-håndbok 13. 

Metode for å kartlegge og verdsette spesielle marine naturtyper, og noen nøkkelområder for arter og bestander. Her finnes også naturtyper som er aktuelle for arealforvaltning i strandsonen, for eksempel undervannsenger og bløtbunnsområder i strandsone og poller.

Arter

Feltmetoden for kartlegging av arter går i hovedsak ut på å:

  • registrere artene med artsbestemmelse
  • stedfeste dem geografisk med koordinater
  • registrere andre nøkkeldata som tidspunkt, funksjon, aktivitet og antall

Veileder i arbeidet med å avgrense, kartlegge og verdsette friluftslivsområder i kommunene.

Det foreligger ingen standardisert metode for innhenting av ny kunnskap om landskap.

Bruk fagfolk med relevant kompetanse

Følg kravet om at det kun er kvalifiserte fagfolk som kan:

  • utarbeide konsekvensutredningsrapporten
  • gjøre undersøkelser i felt
  • tolke og vurdere datamateriale fra felt

Ansvarlig myndighet må derfor:

  • stille krav om kompetanse når de leier inn konsulenter til å gjennomføre utredninger
  • forsikre seg om at den som utfører utredningene har relevant faglig kompetanse

Det er ofte en fordel om utredningene gjennomføres av et tverrfaglig miljø. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid