I det foregående steget av metoden vurderte du utslipp fra ulike forurensningskilder og hvilken påvirkning planen eller tiltaket har på omgivelsene. Nå skal du vurdere hvilken konsekvens forurensningen vil ha for området du planlegger.

Forurensning påvirker både naturmangfold, friluftslivsområder og menneskers helse. Naturmangfold og friluftsliv vurderes etter egen metode hvor det også fastsettes konsekvensgrad basert på hvordan naturmangfold- og friluftslivsverdier påvirkes av en plan eller et tiltak. Det er derfor viktig å være oppmerksom på at du ikke "dobbeltteller" påvirkning fra forurensning både ved fastsetting av konsekvens for naturmangfold og friluftsliv og ved fastsetting av konsekvens fra forurensning.

Ved fastsetting av konsekvens fra forurensning vurderer vi derfor ikke forurensningens påvirkning på naturverdier. Dette blir ivaretatt ved fastsetting av konsekvens for naturmangfold og friluftsliv.

Konsekvens fra forurensning fastsettes ut ifra en vurdering av hvordan forurensning påvirker naturtilstanden i vann og grunn, samt hvordan støy- og luftforurensning påvirker menneskers helse.

Hvordan vurdere konsekvensgrad?

Konsekvensgraden av planen framkommer ved å vurdere hvor stor konsekvens hvert forurensningstema har på planområdet og omgivelsene (naturtilstanden i vann og grunn og menneskers helse).

Konsekvensgraden angis i en skala, som viser hvor alvorlig konsekvensene ved planen eller tiltaket forventes å bli. Dette skal gjøres for hvert av de fire forurensningstemaene som konsekvensutredes.

Konsekvensgraden for hvert enkelt forurensningstema angis ved hjelp av grenseverdier fastsatt i lov, forskrift eller retningslinje.

  • Grenseverdier for støy er angitt i T-1442
  • Grenseverdier for luft er angitt i T-1520 og forurensningsforskriften kapittel 7
  • Grenseverdier for vann er angitt som tilstandsklasse, samt terskel- og vendepunktsverdier (Vedlegg VIII og IX) i henhold til vannforskriften (Veileder 02:18 "Klassifisering av miljøtilstand i vann") og (Veileder 01:2018 "Karakterisering") eller utslippsgrenser for virksomheter i delkapitler i forurensningsforskriften
  • Konsekvensgrad for grunnforurensning kan vurderes ved hjelp av prioritetslista for kjemikalier og normverdier for forurenset grunn i veileder om helsebaserte tilstandsklasse

Disse norm- og grenseverdiene danner grunnlaget for hvordan vi vurderer og fastsetter konsekvens for hvert av forurensningstemaene.

Konsekvensskalaen er bygget opp slik at de største utslippene gir høyest negativ konsekvensgrad. De kan innebære svært alvorlig miljøskade.

De mest positive konsekvensgradene, stor eller svært stor miljøforbedring, er forbeholdt områder som i dag er sterkt forurenset. Her kan avbøtende tiltak, som opprydding eller fjerning av forurensning, gi bedret miljøtilstand.

Grenseverdiene og dagens forurensningssituasjon er viktige parametere for å fastsette konsekvensgraden. Tabell med skala og veiledning for konsekvensvurdering for hvert forurensningstema følger under.

Fagutreder begrunner konsekvensgraden for hvert forurensningstema.

Hvis det er usikkerhet knyttet til vurderingen som er relevant, skal det gjøres rede for den.

Vurderingene av forurensningskonsekvens legger nullalternativet til grunn, og det innebærer at konsekvensene reflekterer endringer sammenliknet med nullalternativet. Nullalternativet tar utgangspunkt i dagens miljøtilstand, men tar også med virkningene av eventuelle andre realistiske planer og tiltak og øvrige utviklingstrekk. Noen ganger vil det bare være ett alternativ som vurderes mot nullalternativet.

Tabell F1: Skala og veiledning for konsekvensgrad for støy

Skala og veiledning for konsekvensgrad for støy
Skala Konsekvensgrad Forklaring
---- Svært alvorlig miljøskade Svært mange mennesker i rød støysone. Brukes kun unntaksvis, i tilfeller hvor rød støysone dekker store deler av et lokalsamfunn.
--- Alvorlig miljøskade Mange mennesker i rød støysone
-- Betydelig miljøskade Mange mennesker i gul støysone
- Noe miljøskade Noen mennesker i nedre del av gul støysone
0 Ubetydelig miljøskade Ingen mennesker i støysone
+/++ Noe miljøforbedring. Betydelig miljøforbedring Redusert støynivå for mennesker som i dag er utsatt for støy
+++/++++ Stor miljøforbedring. Svært stor miljøforbedring Merkbart redusert støynivå for mange mennesker som i dag er utsatt for høye støynivåer

Tabell F2: Skala og veiledning for konsekvensgrad for luftforurensning

Skala og veiledning for konsekvensgrad for luftforurensning
Skala Konsekvensgrad Forklaring
---- Svært alvorlig miljøskade Svært mange mennesker i rød sone for luftforurensning Brukes kun unntaksvis, i tilfeller hvor rød støysone dekker store deler av et lokalsamfunn.
--- Alvorlig miljøskade Mange mennesker i rød sone for luftforurensning
-- Betydelig miljøskade Mange mennesker i gul sone for luftforurensning
- Noe miljøskade Noen mennesker i nedre del av gul sone
0 Ubetydelig miljøskade Ingen mennesker i gul eller rød sone for luftforurensning
+/++ Noe miljøforbedring. Betydelig miljøforbedring Redusert støynivå for mennesker som i dag er utsatt for luftforurensning
+++/++++ Stor miljøforbedring. Svært stor miljøforbedring Merkbart redusert luftforurensning for mange mennesker som i dag er utsatt for høye luftforurensningsnivåer

Tabell F3: Skala og veiledning for konsekvensgrad for vann

Skala og veiledning for konsekvensgrad for vann
Skala Konsekvensgrad Forklaring
---- Svært alvorlig miljøskade Stor risiko for vesentlig, irreversibel vann-forurensning og redusert tilstandsklasse
--- Alvorlig miljøskade Stor risiko for vann-forurensning og redusert tilstandsklasse
-- Betydelig miljøskade Risiko for vann-forurensning og redusert tilstandsklasse
- Noe miljøskade Noe risiko for vann-forurensning med fare for redusert tilstandsklasse
0 Ubetydelig miljøskade Ingen risiko for vannforurensning
+/++ Noe miljøforbedring. Betydelig miljøforbedring Noe forbedring (+) eller betydelig forbedring (++) av vannkvaliteten
+++/++++ Stor miljøforbedring. Svært stor miljøforbedring Stor (+++) eller svært stor (++++) forbedring av vannkvaliteten i vassdrag der vannkvaliteten i dag er dårlig

Tabell F4: Skala og veiledning for konsekvensgrad for grunn

Skala og veiledning for konsekvensgrad for grunn
Skala Konsekvensgrad Forklaring
---- Svært alvorlig miljøskade Stor risiko for vesentlig, irreversibel grunn-forurensning* eller stor risiko for vesentlig skade/spredning fra eksisterende forurensning
--- Alvorlig miljøskade Stor risiko for ny grunn-forurensning eller stor risiko for alvorlig skade/-spredning fra eksisterende grunnforurensning
-- Betydelig miljøskade Risiko for ny grunn-forurensning eller risiko for skade/spredning fra eksisterende forurensning
- Noe miljøskade Noe risiko for ny grunn-forurensning eller noe risiko for skade/spredning fra eksisterende grunnforurensning
0 Ubetydelig miljøskade Ingen eller ubetydelig risiko for nye utslipp eller spredning fra eksisterende forurensning.
+/++ Noe miljøforbedring. Betydelig miljøforbedring Opprydding av forurenset grunn. Noe forbedring (+) eller betydelig forbedring (++) av grunnforhold
+++/++++ Stor miljøforbedring. Svært stor miljøforbedring Opprydding av eksisterende grunn-forurensning i område med vesentlig forurensning i dag. Stor (+++) eller svært stor (++++) forbedring

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid