Nye planprosjekter eller forurensende virksomheter vil kunne øke eller endre nivået av luftforurensing. Det er særlig viktig å ta hensyn til luftforurensningen i utredninger som omfatter- eller er i nærheten av bebyggelse som skoler, barnehager, helseinstitusjoner, utendørs oppholdsområder og boliger. Det er viktig både å ta hensyn til områdets egnethet for ulik arealbruk ut fra luftforurensningsforhold og hvilke avbøtende tiltak som bør gjennomføres for å unngå økt forurensning.  

Det stilles minstekrav til luftkvaliteten gjennom juridisk bindende grense- og målsettingsverdier for ulike komponenter i forurensningsforskriften kapittel 7. Grense- og målsettingsverdiene omfatter all utendørs luft og skal ikke overskrides, verken i dagens situasjon eller ved en eventuell utbygging.

I tillegg til disse juridisk bindende minstekravene gis det statlige anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør håndteres i arealplanlegging i retningslinje T-1520. Det finnes også luftkvalitetskriterier fra Folkehelseinstituttet som er helsefaglige anbefalinger til hvor lave luftforurensnings­­nivåene bør være for å hindre negative helseeffekter. Verken retningslinje T-1520 eller Luftkvalitetskriteriene er juridisk bindende, men er relevant for å utrede konsekvenser av luftforurensing i arealplanlegging.

Overordnet plan

Gir planen eller tiltaket mer luftforurensning?

Planlegges det nye områder for utbygging av veianlegg, industri, næring eller andre virksomheter kan det føre til at mennesker eller sårbare arter og naturområder blir utsatt for luftforurensning.

Dersom det ikke er kjent hvilke virksomheter som skal etablere seg i området vil det være lite hensiktsmessig å prøve å angi fremtidig utslipp fra området. Det viktigste i slike tilfeller er å vurdere hvilken type bebyggelse som ligger i området rundt og vurdere av hvordan den kan bli påvirket av ny forurensende virksomhet. Dersom det er kjent hvilke/hvilken virksomhet som skal etableres i området må utredningen inneholde en kvalitativ vurdering av luftforurensningen, blant annet hvilke luftforurensningskomponenter som er dominerende for virksomheten.

 Det kan være relevant å stille følgende spørsmål:

 • Vil planforslaget medføre at (flere) mennesker utsettes for luftforurensning?
 • Vil planforslaget medføre luftforurensning som vil legge begrensninger på bruken av omkringliggende arealer, det vil si om det i framtida kan bygges boliger, skole, barnehager, helsebygg i området?
 • Kan det gjøres avbøtende tiltak som reduserer luftforurensningen slik at luftkvaliteten for omkringliggende bebyggelse blir tilfredsstillende i henhold til anbefalte grenser i Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520)

Planlegges det følsom arealbruk i områder med luftforurensning?

Utredere som planlegger nye boliger, fritidsboliger, skoler, barnehager eller helseinstitusjoner i områder med luftforurensning, bør utrede hvordan vi kan unngå at menneskene som flytter inn i området blir plaget av luftforurensning. Jo høyere luftforurensning, desto større vil utfordringene være. Flere verktøy kan vise luftkvaliteten i et område. Flere punkter kan være relevante å sjekke:

 • Ligger planområdet i gul eller rød sone for luftforurensning? Sjekk kommunens luftsonekart eller i Miljødirektoratets Fagbrukertjeneste for luftkvalitet
 • Ligger utbyggingen i en by- eller et tettstedsområde?
 • Er det stor trafikkbelastning i området? Sjekk vegkart
 • Hvilke kilder til luftforurensning finnes i området? Se hvilke kilder som bidrar hos Miljødirektoratets Fagbrukertjeneste for luftkvalitet.
 • Målestasjoner i nærheten kan ha data for utvikling i luftkvaliteten. Miljødirektoratets Fagbrukertjeneste for luftkvalitet har oversikt over lokale målestasjoner.
 • Andre planer for tiltak eller forurensende virksomhet i området finnes i kommunens reguleringsplanregister og kartinnsynsløsning.
 • Tilsier meteorologi og topografi at det lett kan oppstå situasjoner med høye forurensningskonsentrasjoner?
 • Informasjon fra tidligere utredninger kan brukes som bakgrunnsinformasjon.
 • Dersom området ligger i gul eller rød sone, er dette sammenfallende med hvor folk oppholder seg? Bosteder, skole, barnehager, næringsvirksomhet, handel etc.

Hvordan kan vi begrense belastning på mennesker og miljø?

Beskriv avbøtende tiltak for å unngå eller begrense luftforurensning. Ta inn bestemmelser i planen om at ny virksomhet i området ikke skal medføre at grenseverdiene i forurensningsforskriftens kapittel 7 overskrides. Reguleringsplanen bør også ha krav om avbøtende tiltak for å hindre økt luftforurensning.

 

Reguleringsplan

Gir planen eller tiltaket mer luftforurensning?

Utredning av luftkvalitet må vise endringer i forurensningsnivå i planområdet. Beskriv også endringer i antall personer og områder som blir belastet med luftforurensning over anbefalte grenser. Grenseverdier er gitt i forurensningsforskriften kap. 7 og Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) og Luftkvalitetskriterier.

Utred dagens luftforurensning og vis om følsom bebyggelse vil få for høye verdier av luftforurensning.

Utredningen bør inneholde:

 • Dokumentasjon på hvor store utslippene fra ny planlagt virksomhet blir.
 • Beregning av lokal luftforurensning av komponentene NO2 og PM10 i tråd med planretningslinje T-1520. Beregningsresultater presenteres i et luftsonekart.
 • Kartlegging av kilder som forurenser luften i planområdet. Oversikt over kildebidrag finnes i Miljødirektoratets Fagbrukertjeneste for luftkvalitet. Bruk data fra målestasjoner i nærheten for å se utvikling i luftkvaliteten. Oversikt over målestasjoner i kommunen og nærliggende kommuner finnes i Miljødirektoratets Fagbrukertjeneste for luftkvalitet
 • Beregning av alle planalternativ for å synliggjøre lokal luftforurensning av komponentene NO2 og PM10 i tråd med planretningslinje T-1520. Beregningene skal gjennomføres for dagens og fremtidig situasjon.
 • Beregning av eller anslag over antall mennesker som er eksponert for luftforurensning i gule og røde soner. Beregningene skal gjennomføres for dagens og fremtidig situasjon.
 • Drøfting av hvordan forventet teknologisk utvikling, transportutvikling og utbygging i området kan påvirke resultatet og forurensning i områdene som blir påvirket. Drøft av andre kildebidrag i og utenfor beregningsområde
 • Utredning av avbøtende tiltak for anleggsperioden, planområdet og alternative planløsninger.
 • Tiltaksplan for anleggsperioden.

Planlegges følsom arealbruk i områder med luftforurensning?

Dersom det er fastsatt kommuneplanbestemmelser og/eller hensynssoner knyttet til luftforurensning i kommuneplanens arealdel, skal disse ligge til grunn for reguleringsplanen. Reguleringsplanen skal videreføre hensynssonen eller innarbeide arealformål og bestemmelser som ivaretar formålet med hensynssonen, jamfør § 12-6 og 12-7 i plan- og bygningsloven.

Utarbeid hvor luftforurensningen i området i dag og avklar om følsom bebyggelse får luftforurensning over anbefalte grenseverdier i T-1520.

Utredningen bør inneholde:

 • Dokumenter hvor store utslipp fra ny planlagt virksomhet
 • Beregn lokal luftforurensning av komponentene NO2 og PM10 i tråd med planretningslinje T-1520. Beregningsresultater presenteres i et luftsonekart.
 • Kartlegging av hvilke kilder som forårsaker luftforurensning i planområdet. Oversikt over kildebidrag finnes i Miljødirektoratets Fagbrukertjeneste for luftkvalitet. Data fra målestasjoner i nærheten kan brukes for å se utvikling i luftkvaliteten. Oversikt over målestasjoner i kommunen og nærliggende kommuner kan finnes i Miljødirektoratets Fagbrukertjeneste for luftkvalitet
 • Beregn lokal luftforurensning av komponentene NO2 og PM10 i tråd med planretningslinje T-1520 for alle planalternativ. Beregn for dagens og fremtidig situasjon.
 • Beregn antall mennesker som er eksponert for luftforurensning i gule og røde soner. Gjør det for dagens og framtidig situasjon.
 • Drøft hvordan forventet utbygging, sammen med utvikling av teknologi og transport i området kan påvirke resultatet, og forurensning i influensområdene. Drøft bidrag fra andre kilder i og utenfor beregningsområdet.
 • Anbefaling av avbøtende tiltak for anleggsperioden, planområdet og alternative planløsninger.
 • Tiltaksplan for anleggsperioden.

Hvordan begrense belastning på mennesker og miljø?

Dokumenter i reguleringsplanen hvilke avbøtende tiltak som skal eller begrense eller hindre spredning av forurensning. Det gjelder både i anleggsperioden og etter at planen er gjennomført. Dokumenter også effekt av tiltakene.

Ta inn rekkefølgebestemmelser i planen som sikrer at avbøtende tiltak blir etablert før planområdet blir tatt i bruk.

Tiltak (etablering av virksomhet og anlegg)

Vil tiltaket utsette mennesker eller miljø for luftforurensning?

Konsekvensutredningen for etablering av ny virksomhet eller nytt anlegg må  avklare hvor store utslipp virksomheten har. Dette omfatter både diffuse utslipp til luft og punktutslipp. Det må dokumenteres at grenseverdiene angitt i forurensningsforskriften kapittel 7 overholdes.

En utredning av luftforurensning bør inneholde:

 • Dokumenter hvor store utslipp det blir fra ny planlagt virksomhet
 • Beregn lokal luftforurensning av komponentene NO2 og PM10 i tråd med forurensningsforskriften kap.7 og planretningslinje T-1520.
 • Kartlegg hvilke kilder som forårsaker luftforurensning i planområdet. Data fra målestasjoner i nærheten kan brukes for å se utvikling i luftkvaliteten.
 • Gjør av detaljerte beregninger av luftkvalitet for alle alternativer. Beregningsresultater presenteres gjennom luftsonekart.
 • Vurdering/beregning av alle planalternativ for å synliggjøre lokal luftforurensning av komponentene NO2 og PM10 i tråd med planretningslinje T-1520.
 • Beregn eller gjør anslag på antall mennesker som er eksponert for luftforurensning i gule og røde soner.
 • Drøft hvordan forventet teknologisk utvikling, transportutvikling og utbygging i området kan påvirkeresultatet og forurensning i aktuelle influensområder. Vurder andre kildebidrag i og utenfor beregningsområdet
 • Anbefal avbøtende tiltak for anleggsperioden, planområdet og alternative planløsninger.
 • Tiltaksplan for anleggsperioden.

Relevante punkter i en utredning av luftforurensning kan være:

 • Drives virksomheten helkontinuerlig eller bare deler av døgnet, uka eller året?
 • Hvordan varierer utslippene over tid med drift, gjennom døgnet, uka eller året?
 • Hvilke stoffer slippes ut, og i hvilke konsentrasjoner?
 • Hvordan er utslippsnivået sammenlignet med andre virksomheter i bransjen?
 • Hva er tidligere gjort for å redusere utslipp fra virksomheten og hvor kostbart har dette vært?
 • Hva kan gjøres for å redusere utslippene ytterligere og hvor kostbart vil det være?
 • Er det tatt inn grenseverdier for luftforurensning gjennom bestemmelser i reguleringsplan?

Hvordan kan vi begrense belastningen på mennesker og miljø?

Beskriv løsninger for å unngå eller begrense at belastning på mennesker og miljø. Det bør beskrives hvilke avbøtende tiltak som kan gjennomføres, og effekt og kostnad av disse tiltakene. Beskriv også hva som tidligere er gjort for å redusere utslipp fra tilsvarende virksomhet og hvor kostbart dette har vært.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid