Overordnet plan

Gir planen eller tiltaket mer støy og vibrasjoner?

Nye områder med industri, næring eller andre støyende virksomheter kan utsette mennesker eller sårbare arter og naturområder for støy eller vibrasjoner.

Dersom det ikke er kjent hvilke virksomheter som skal etablere seg i området vil det være lite hensiktsmessig å prøve å angi fremtidig støyutslipp fra området. Det viktigste i slike tilfeller, er å vurdere hvilken type bebyggelse som ligger i området rundt og vurdere hvordan denne bebyggelsen kan bli påvirket av ny støyende virksomhet.

Følgende spørsmål kan være relevant å stille:

 • Vil planforslaget medføre at (flere) mennesker utsettes for støy eller vibrasjoner?
 • Vil planforslaget medføre tap av "stille soner" og eventuelt økte støynivåer i natur- og rekreasjonsnivåer?
 • Vil planforslaget gi støynivåer over grenseverdiene i T-1442 og dermed begrense bruken av arealene rundt?
 • Kan støydempende tiltak redusere støynivået for bebyggelsen nok til å tilfredsstille kravene i T-1442?

Dersom det er kjent hvilken/hvilke virksomheter som skal etableres i området må det lages støysonekart som viser hvordan støy fra virksomheten spres i området. Avklar om støyfølsom bebyggelse blir utsatt for støy over grenseverdiene i tabell 1 i veileder T-1442. 

Her finner du informasjon om støy fra virksomheter:

Planlegges utbygging av følsom arealbruk i støyutsatte områder?

Utred om og hvordan ny støyfølsom bebyggelse kan skjermes for støy og vibrasjoner. Det kan være boliger, fritidsboliger, skoler, barnehager eller helseinstitusjoner.

Ny bebyggelse må kunne etableres uten at menneskene som flytter inn i området blir plaget av støy. Jo høyere støynivå, desto mer utfordrende vil det være å sikre tilfredsstillende forhold.

Kilder, bakgrunn og metode for å utrede påvirkning av støy:

 • Kommunale og fylkesvise temakart over støy.

Støykart er ofte svært overordnede, men en gir indikasjon på om eiendommen kan være støyutsatt. Dersom et utbyggingsareal er utsatt for støy i rød eller gul støysone, må vi vurdere om det går an å bygge støyfølsom bebyggelse.

Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442, anbefaler ikke utbygging i rød støysone utenfor prioriterte by- og tettstedsområder. I utbyggingsområder med både støy og luftforurensning, anbefales ikke følsom arealbruk.

Kriterier for å vurdere utbygging i støysoner finnes her:

Hvordan kan vi begrense belastningen på mennesker og miljø?

Avbøtende tiltak på overordnet plannivå kan være vanskelige å beskrive. Beskriv likevel tiltak for å unngå eller begrense spredning av forurensning, så langt det er mulig og hensiktsmessig. Krav om grøntsoner rundt støyende virksomhet være et avbøtende tiltak.

Et avbøtende tiltak kan også være å ta inn bestemmelser i planen. Overordnet plan bør sikre at det samlede støynivået i området ikke gir støynivå som overstiger grenseverdiene i tabell 1 i T-1442 for støyfølsom bebyggelse. Ta også inn bestemmelser om støyutredning i forbindelse med detaljplanlegging av området.

Ved planlegging av ny, støyfølsom bebyggelse bør bestemmelsene angi øvre tillatt støynivå (tilsvarende grenseverdiene i T-1442) og eventuelt andre kvalitetskrav ved etablering av ny støyfølsom bebyggelse. Ta også inn bestemmelser som sikrer grundigere støyutredninger i forbindelse med reguleringsplan­arbeid.

Reguleringsplan

Gir planen eller tiltaket mer støy og vibrasjoner?

Konsekvensutredningen for reguleringsplaner og detaljplaner skal vise støysoner rundt nye, støyende virksomheter og anlegg. Støysoner skal fremstilles i støysonekart.

Lag en detaljert støyutredning hvis støy fra virksomhet eller anlegg gjør at støyfølsom bebyggelse eller viktige rekreasjonsområder får støy over grenseverdiene i tabell 1.

Støyutredningen må vise støynivåer i tabeller og/eller med beregningspunkter i kart. Den må vise tall for representative høyder, som ved fasader og uteoppholdsareal. Støyutredning skal inneholde:

 • Kart som viser støynivå på uteoppholdsarealer før utbygging.
 • Kart som viser støynivå på uteoppholdsarealer etter utbygging, med og uten avbøtende tiltak.
 • Tabell som viser antall støyfølsomme bygg innenfor støysonen.
 • Kart eller figur som viser støynivå på fasader med og uten avbøtende tiltak
 • Beskrivelse av avbøtende tiltak.
 • Dokumentasjon på at grenseverdiene for støyfølsom bebyggelse kan tilfredsstilles
 • Kart over støysoner i anleggsfasen og beskrivelse av tiltak for å håndtere bygge- og anleggsstøy.

Mer informasjon om innhold i støyutredninger finnes her:

Planlegges det støyfølsom arealbruk i støyende områder?

Reguleringsplaner bør i utgangspunktet være i samsvar med føringer i overordnet plan. Arealbruken skal være avklart. I reguleringsplanen skal konsekvensutredningen dokumentere at ny støyfølsom bebyggelse får støyforhold etter anbefalingene i T-1442.

Reguleringsplan for støyfølsom bebyggelse må avklare hvor stor del av planområdet som er utsatt for støy. Her finner du kilder, bakgrunn og metode for å utrede påvirkning av støy:

Nasjonale miljømål

 • Kommunale og fylkesvise temakart over støy
 • Tidligere konsekvensutredninger og støyutredninger kan gi indikasjoner på støynivået i området

Planlegges det støyfølsom arealbruk i støyende områder?

Reguleringsplaner bør i utgangspunktet være i samsvar med føringer i overordnet plan. Arealbruken skal være avklart. I reguleringsplanen skal konsekvensutredningen dokumentere at ny støyfølsom bebyggelse får støyforhold etter anbefalingene i T-1442.

Reguleringsplan for støyfølsom bebyggelse må avklare hvor stor del av planområdet som er utsatt for støy. Her finner du kilder, bakgrunn og metode for å utrede påvirkning av støy:

Ved støy over grenseverdiene i tabell 1 i retningslinje T-1442, må det lages en detaljert utredning som tallfester støynivåene i tabell og/eller i beregningspunkter i kart. Velg representative høyder, som ved fasader og uteoppholds­areal.

Støyutredning skal inneholde:

 • Kart som viser støynivå på uteoppholdsarealer før utbygging
 • Kart som viser støynivå på uteoppholdsarealer etter utbygging med og uten avbøtende tiltak
 • Tabell som viser antall støyfølsomme bygg innenfor støysonen
 • Kart eller figur som viser støynivå på fasader med og uten avbøtende tiltak
 • Beskrivelse av avbøtende tiltak
 • Dokumentasjon på at grenseverdiene for støyfølsom bebyggelse kan tilfredsstilles
 • Kart som viser støysoner i anleggsfasen
 • Beskrivelse av tiltak for å håndtere bygg- og anleggsstøy

 

Hvordan kan vi begrense belastning på mennesker og miljø?

I reguleringsplanen må det dokumenteres hvilke avbøtende tiltak som skal iverksettes for å unngå eller begrense spredning av forurensning. Effekt av tiltakene må dokumenteres gjennom støyutredningene.

Bestemmelsene i planen bør angi øvre tillatte støynivå, tilsvarende grenseverdiene i T-1442. Andre kvalitetskrav ved etablering av ny støyfølsom bebyggelse bør også tas med i bestemmelsene. Rekkefølgebestemmelser bør med i planen. Det sikrer at avbøtende tiltak blir etablert før planområdet tas i bruk.

Tiltak - tillatelse til virksomhet eller anlegg

Gir tiltaket mer støy og vibrasjoner?

Konsekvensutredningen for etablering av ny virksomhet eller nytt anlegg må avklare hvor store støysonene rundt tiltaket blir. Dokumentere at støygrensene angitt i støyretningslinje T-1442 blir overholdt.

Dersom støyfølsom bebyggelse eller viktige rekreasjonsområder vil få støy over grenseverdier i tabell 1 i retningslinje T-1442, kreves en detaljert støyutredning. Støyutredningen må tallfeste støynivåer i tabell og/eller i beregningspunkter i kart for representative høyder, som ved fasader og uteoppholdsareal.

Støyutredning skal inneholde:

 • Kart som viser støynivå på uteoppholdsarealer før utbygging
 • Kart som viser støynivå på uteoppholdsarealer etter utbygging med og uten avbøtende tiltak
 • Tabell som viser antall støyfølsomme bygg innenfor støysonen
 • Kart eller figur som viser støynivå på fasader med og uten avbøtende tiltak
 • Beskrivelse av avbøtende tiltak og dokumentasjon på effekt av tiltak
 • Dokumentasjon på at grenseverdiene for støyfølsom bebyggelse kan tilfredsstilles
 • Beregning av støy i anleggsfasen
 • Beskrivelse av tiltak for å håndtere bygge- og anleggsstøy

Mer om innhold i støyutredninger finnes her:

I en utredning av støy kan det videre være relevant å vurdere og dokumentere følgende forhold:

 • Drives virksomheten helkontinuerlig eller bare en del av døgnet, deler av uka eller eventuelt bare deler av året?
 • Hvordan varierer støynivået over tid med drift, gjennom et døgn, en uke eller et år?
 • Er det innslag av impulsstøy eller støy med rentonekarakter?
 • Hvordan er støynivået sammenlignet med andre virksomheter i bransjen?
 • Hva er tidligere gjort for å redusere støy fra virksomheten og hvor kostbart har dette vært?
 • Hva kan gjøres for å redusere støyen ytterligere og hvor kostbart vil det være?
 • Forekommer det naboklager på støy fra virksomheten? Hvor mange naboeiendommer med støyfølsom bruk plages av støy fra virksomheten?
 • Kan eventuelle konflikter reduseres ved å tilpasse driftstidene?
 • Er støy regulert gjennom bestemmelser i reguleringsplan?
 • Kan det forekomme lavfrekvent støy?

Hvordan kan vi begrense belastningen på mennesker og miljø?

Beskriv løsninger for å unngå eller begrense belastning på mennesker og miljø. Beskriv hvilke avbøtende tiltak som kan gjennomføres, samt effekt av og kostnad ved disse tiltakene. Legg frem støyberegninger som dokumenterer effekten av støytiltakene. Beskriv også hva som tidligere er gjort for å redusere støy fra virksomheten og hvor kostbart dette har vært.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid