Vannforurensning er her ment som forurensende utslipp til overflatevann, som elver, bekker, innsjøer eller fjord- og kystområder

Nye virksomheter og planer som kan medføre utslipp til vann, må forholde seg til vannforskriften. Myndigheter som forvalter vannmiljøet styres også av vannforskriften, i tillegg til miljømålene i regionale vannforvaltningsplaner og tiltaksprogram.

En utredning av vannforurensning fra nye virksomheter eller inngrep må se på endringer i forurensning. Utredningen skal vurdere utslippsmengde og konsentrasjon, i hele influensområdet.

Relevante kilder: 

Overordna plan

I overordna plan legger kommunen ut nye arealformål og utbyggingsområder. Konsekvensutredningen må vise om nye utbyggingsområder berører eller påvirker vannforekomster.

På overordnet plannivå kan det være vanskelig å vurdere hvordan en vannforekomst vil bli påvirket av utbygging. Vannforskriften tillater i utgangspunktet ikke nye inngrep eller ny aktivitet som forringer tilstanden, eller fører til at miljømålene ikke blir oppnådd. Vannforskriften kan dermed begrense bruken av et planområde.

Dersom overordnet plan viser at arealbruken kan påvirke en vannforekomst, må planen

beskrive:

 • fysisk påvirkning, som å rette ut elvebredden, fjerne kantvegetasjon eller endre arealbruken langs vassdragene.
 • arealavrenning og direkte utslipp, og hvordan dette kan påvirke vanntemperatur eller fysiske og kjemiske forhold i vannforekomsten.
 • avbøtende tiltak for å redusere arealavrenning, direkte utslipp og annen påvirkning.
 • forventede virkninger av endringene på naturmangfold og økologisk tilstand i vannforekomsten.

Hvis arealbruken kan forringe miljøtilstanden i vannforekomsten eller gjøre det vanskelig å nå miljømålet, skal planen vurderes etter vannforskriften §12.

Reguleringsplan

1.1.1.    Planlegges det ny, forurensende virksomhet?

Ved planlegging av ny forurensende virksomhet må det utredes om virksomheten kan påvirke vannforekomster i nærheten.

Relevante spørsmål kan være:

 • Finnes det sårbare resipienter eller vannforekomster som kan bli berørt av utbyggingen?
 • Vil arealbruken i seg selv endre vannstrengen? Det kan skje hvis elvebredden rettes ut eller kantvegetasjon fjernes.
 • Kan utslipp fra virksomheten føre til vannforurensning? Hvor store vil utslippene bli?
 • Hvilke resipienter eller vannforekomster vil få økt forurensning. Hvor store områder vil bli påvirket?
 • Vil utslipp endre bruksmulighetene?
 • Hvordan vil avrenning og utslipp påvirke fysiske forhold, vanntemperatur eller kjemiske forhold i vannforekomsten.
 • Vil utslippene endre miljøtilstanden? I databasen Vann-Nett finnes vurderinger av dagens økologiske og kjemiske tilstand i vann.

Planlegges det tiltak eller endret arealbruk nær en vannforekomst?

Alle endringer i arealbruken ved et vassdrag kan påvirke vannforekomsten. Reguleringsplanlegging krever derfor en vurdering av hvordan arealbruken kan berøre og påvirke vannforekomstene innenfor og i nærheten av planområdet.

Følgende spørsmål kan være relevante:

 • Hvilke vannforekomster ligger i nærheten av planområdet? Sjekk Vann-nett eller kommunens kartinnsynsløsning.
 • Berører utbyggingen vannforekomster? Må vannforekomster fysisk endres ved at elvebredden må rettes ut, at kantvegetasjon må fjernes, eller at det må lages kulverter/broer over vassdraget?
 • Kan endret arealbruk redusere drenering eller endre overflatevann og arealavrenning, som kan gi økt vannforurensning?
 • Hvordan vil avrenning og utslipp påvirke fysiske forhold, vanntemperatur eller kjemiske forhold i vannforekomsten?
 • Endrer utbyggingen miljøtilstanden?  På Vann-Nett beskrives dagens økologiske og kjemiske tilstand i vann.
 • Forventes virkninger på naturmangfold og økologisk tilstand i vannforekomsten?
 • Vil utslippene påvirke mulighetene for å nå miljømålene i vannforskriften? Hvis miljømålene ikke kan nås på grunn av planen eller tiltaket skal § 12 i vannforskriften anvendes.

Utredningen må omfatte både anleggsfasen og tilstanden når prosjektet er ferdigstilt.

For å vurdere nye tiltak etter vannforskriften § 12, må myndighetene ha kunnskap om dagens tilstand i vannforekomsten, og forventede endringer.

Disse beskriver:

 • økologiske og kjemiske kvalitetselementer
 • krav til metode for prøvetaking og analyse
 • sammenhenger mellom påvirkningsgrad og forventet tilstandsklasse gitt i vannforskriften

Hvordan begrense belastning på mennesker og miljø?

Reguleringsplanen må dokumentere avbøtende tiltak for å unngå eller begrense forurensning til vann. Planen bør sikre at avbøtende tiltak blir etablert før planområdet tas i bruk. Planen kan også stille krav om for- og etterundersøkelser for å sikre at driften i området ikke skader mennesker eller miljø (pbl § 12-7, punkt 12).

Miljøtiltak kan være:

 • Vilkår for bruk av arealer, bygninger og anlegg, for å avveie interesser og ivareta ulike hensyn.
 • Grenseverdier for tillatt forurensning og andre krav til miljøkvalitet
 • Tiltak og krav til ny eller pågående virksomhet.
 • Funksjons- og kvalitetskrav til bygninger og anlegg. Det skal sikre hensynet til blant annet miljø.
 • Krav om rekkefølge for gjennomføring av tiltak.
 • Krav til nærmere undersøkelser for å klargjøre virkning på miljø.
 • I sjø, vassdrag og strandsone kan det være aktuelt å gi planbestemmelser der det er risiko for å ikke nå miljømålene. Det kan gjelde bruk og vern av vannflate, vannsøyle og bunn. Sikring av kantvegetasjon og plassering og omfang av anlegg i vannforekomster kan også være relevant.

Tiltak for virksomhet og anlegg

Kan ny forurensende virksomhet gi utslipp til vann?

En utredning om vannforurensning må gjøre rede for hvordan utslipp fra en virksomhet eller et anlegg kan forurense vassdrag.

Dette er relevant å dokumentere:

 • Mengder, konsentrasjoner og utslippskomponenter. Dette gjelder for hvert utslippspunkt og for hver komponent.
 • Oppgi kilde og type utslipp for hvert utslippspunkt. Opplys også om temperatur, temperaturområde og pH på utslippet og variasjoner i utslippet. Det kan gjelde produksjon, rengjøring, oppstart, nedkjøring eller regelmessig vedlikehold av utstyr.
 • Dersom utslippene kan inneholde stoffer på den norske prioritetslisten over miljøgifter, skal det framgå. Disse listene er relevante: prioriterte stoffer i vannforskriften vedlegg VIII, Vannregionspesifikke stoffer i veileder til klassifisering av miljøtilstand i vann 02:2018 og kandidater i REACH eller godkjenningsordningen i REACH.
 • For prioriterte stoffer i vannforskriften og vannregionspesifikke stoffer, skal konsentrasjonen i utslippet sammenlignes med veilederen Grenseverdier for klassifisering av vann, sediment og biota (M-608). 
 • Egenskaper til utslippet og stoffene i vannet. Kan det for eksempel være akutt giftig? Forventer vi utslipp av stoffer som er bioakkumulerende og/eller tungt nedbrytbare? Bedriften må vurdere å gjøre giftighetstester av avløpsvannet.
 • Ved diffuse utslipp og overvann som kan medføre forurensning eller fare for forurensning, skal vi opplyse om innhold av stoffer og beregnede mengder.
 • Ved utslipp av kjølevann, må vi utrede mengde, temperatur, bruk av begroingshindrende middel eller andre kjemikalier.
 • Ved utslipp av oljeholdig avløpsvann fra verksteder, må vi utrede type olje og forventet konsentrasjon i avløpsvannet.
 • For utslippspunktene må vi utrede:
  - Sted (med koordinater) og dybde for utslippet, og hvor langt fra land det ligger
  - Utslippspunktet. Vi kan vise bruk av diffusor, rørutforming og utslippshastighet.
  - Informer om hvor utslippet føres. Opplys om det dersom det slippes inn på et kommunalt nett.
 • Hvis utslippet går til kommunalt renseanlegg, skal vi legge ved relevant informasjon om belastning og rensing. Eventuelle påslippskrav eller påslippsavtaler skal ligge ved.
 • Oppgi navn på vannforekomsten og hvilket vannområde den tilhører må ligge ved. Oppgi om utslippet vil påvirke flere vannforekomster.
 • Økologisk og kjemisk tilstand i vannforekomsten. Forklar hvorfor dersom tilstanden ikke er god.
 • Hvordan blir utslippet blandet inn i vannmassene? Hvor stort område i resipienten blir påvirket? Hvor forventer vi å overskride grenseverdiene i Vannforskriften? Beregn spredning av utslippet i vannforekomsten. Vis hvordan strømninger, tidevann, årstidsvariasjoner vil påvirke utslippets spredning.
 • Kan kvalitetselementer i vannforskriftens vedlegg V bli påvirket av bedriftens utslipp? I tilfelle hvordan? Kan det forringe økologisk eller kjemisk tilstand i vannforekomsten? Kan utslippene påvirke mulighetene for å oppnå målet om minst god økologisk og kjemisk tilstand i vannforekomsten?

Hvordan kan vi begrense belastningen på mennesker og miljø?

Beskriv løsninger for å unngå eller begrense belastningen på naturmangfold, mennesker og miljø. Beskriv også hvilke avbøtende tiltak som er mulige, sammen med hvilken effekt og kostnad de vil ha. Ta også med hva som er gjort tidligere, tilsvarende tiltak.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid