Målet med konsekvensutredningen er å sammenstille kunnskap om verdifulle områder for friluftslivet i utredningsområdet og belyse konsekvensene av de ulike utbyggingsalternativene.

Hvordan vurdere verdi?

Verdsettingen bygger på en helhetlig vurdering av delområdenes kvaliteter basert på samlekategoriene bruksfrekvens, kvalitet og funksjon. Utreder må vurdere de kriteriene for verdsetting som er relevante for hvert enkelt delområde.

Kommunale datasett for kartlagte og verdsatte friluftslivsområder gir et godt kunnskapsgrunnlag for utreder.

Detaljeringsgraden i tidligere kartlegginger kan variere, og utreder må vurdere om eksisterende kunnskap er i riktig skala for bruk i utredningsområdet.

Verdikategoriene i Miljødirektoratets veileder M98 er satt inn i verditabellen som indikasjon på hvordan områder verdsatt etter M98 tilpasses tabellen. Utreder må imidlertid ta stilling til endelig plassering i verdikategoriene for KU.

Oppnås høyeste score på ett av vurderingstemaene bruksfrekvens, kvalitet eller funksjon så verdsettes de i utgangspunktet som et område med svært stor verdi. Hvis mange relativt like delområder får stor eller svært stor verdi, bør utreder vurdere om det er behov for å differensiere ved å plukke ut «indrefiletene». Disse bør få høyest verdi og så noe lavere verdi til de øvrige.

I arbeidet med verdsettingen kan det dukke opp delområder som er utfordrende å sette verdi på. Ofte henger dette sammen med at delområdet er blitt for stort og variert. Utreder skal ikke sette en "gjennomsnittsverdi" i slike tilfeller, men endre avgrensingen og opprette nye ensartede delområder.

Vurdere verdi for friluftslivsområder

Verdsettingen bygger på en helhetlig vurdering av delområdenes kvaliteter basert på samlekategoriene bruksfrekvens, kvalitet og funksjon. Underliggende spørsmål utdyper innholdet i kategoriene som er nyttige i vurderingen av verdi.

Vurdere verdi for turruter

Utreder må også vurdere verdi for turruter og andre viktige ferdselsårer som ikke er inkludert i verdsettingen av andre delområder. Underliggende spørsmål vil være nyttige å vurdere for å bestemme verdien.

Hvordan rangere verdi?

Tabell: Verdisetting av friluftsområder

Tabell: Verdisetting av friluftsområder
Verdikategori Ubetydelig verdi Noe verdi Middels verdi eller forvaltningsprioritet Stor verdi eller høy forvaltningsprioritet Svært stor verdi eller høyeste forvaltningsprioritet
Bruksfrekvens
 • Mindre bruk
 • Liten bruksfrekvens
 • Middels bruksfrekvens
 • Stor bruksfrekvens
 • Svært stor bruksfrekvens
Kvalitet
 • Mindre attraktiv for opphold
 • Noe opplevelseskvalitet
 • Middels opplevelseskvalitet eller symbolverdi
 • Stor opplevelseskvalitet eller symbolverdi
 • Svært stor opplevelseskvalitet eller symbolverdi
 • Markaområder
Funksjon

 

 • Noe nøkkelfunksjon ut fra beliggenhet
 • Middels nøkkelfunksjon ut fra beliggenhet
 • Egnet for en eller flere enkeltaktiviteter eller som er tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper
 • Spesiell nøkkelfunksjon ut fra beliggenhet
 • Godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter eller godt tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper
 • Inngår som en viktig del av et større friluftslivsområde med regional eller nasjonal betydning
 • Svært spesiell nøkkelfunksjon ut fra beliggenhet
 • Svært godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter eller svært godt tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper
 • Vesentlig del av et større friluftslivsområde med regional eller nasjonal betydning
Kartlagte og verdtsatte friluftsområder *
 • Ikke klassifisert friluftsområde
 • Registrerte friluftsområder

 

 • Viktige friluftsområder
 • Svært viktige friluftsområder

 

 

* Verdikategorien kartlagte og verdsatte friluftsområder har en firedeling mot verditabellens fem. Derfor tilsvarer ikke klassifisert friluftsområde og registrert friluftsområde verdiskalaens ubetydelig verdi og noe verdi, mens viktige friluftsområder og svært viktige friluftsområder tilsvarer verdiene middels, stor og svært stor verdi

Tabell: Verdisetting av turruter

Tabell: Verdisetting av turruter
Verdikategori Ubetydelig verdi Noe verdi Middels verdi (forvaltningsprioritet) Stor verdi (høy forvaltningsprioritet) Svært stor verdi (høyeste forvaltningsprioritet)
Bruksfrekvens
 • Mindre bruk
 • Liten bruksfrekvens
 • Middels bruksfrekvens
 • Stor bruksfrekvens
 • Svært stor bruksfrekvens
Kvalitet
 • Mindre attraktiv for opphold
 • Noe opplevelseskvalitet
 • Middels opplevelseskvalitet eller symbolverdi
 • Stor opplevelseskvalitet eller symbolverdi
 • Svært stor opplevelseskvalitet eller symbolverdi
 • Markaområder
Funksjon
 
 • Noe nøkkelfunksjon ut fra beliggenhet
 • Middels nøkkelfunksjon ut fra beliggenhet
 • Egnet for en eller flere enkeltaktiviteter eller som er tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper
 • Spesiell nøkkelfunksjon ut fra beliggenhet
 • Godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter eller godt tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper
 • Inngår som en viktig del av et større friluftslivsområde med regional eller nasjonal betydning
 • Svært spesiell nøkkelfunksjon ut fra beliggenhet
 • Svært godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter eller svært godt tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper
 • Vesentlig del av et større friluftslivsområde med regional eller nasjonal betydning

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid