Det er bare mulig å beskrive påvirkningen på en tilstrekkelig presis måte dersom en har god oversikt over hva planen eller tiltaket innebærer. Utreder må først sette seg inn i hva planen eller tiltaket representerer for det berørte delområdet.

Påvirkningsfaktorer for dette temaet er gitt i Tabell BBB. Tabellen er en veiledning for gradering av påvirkning. Utreder begrunner vurderingene i en kort og konsis tekst. Påvirkning kan i tillegg fremgå av illustrasjoner/visualisering. Vurderingen bygger logisk opp under kriteriet som er brukt.

Utreder bør være oppmerksom på at ikke alle planer eller tiltak som inneholder elementer som kan brukes til friluftsliv nødvendigvis forbedrer dagens situasjon i et frilluftslivsområde. Et eksempel som illustrerer dette er konsekvensutreding av et planlagt vindkraftanlegg i et større naturområde med urørt preg. Interne driftsveier kan bli sett på som positivt for fagtema friluftsliv, men tekniske inngrep og annen arealbruk i tilknytning til vindkraftverket vil som regel endre områdets opprinnelige funksjon for friluftslivet, og eksisterende friluftslivsområder vil da gå fra en områdetype til en annen. En slik endring vil i utgangspunktet være negativt for det opprinnelige friluftslivet.

Under vurdering av påvirkning er det først og fremst virkninger av varig karakter som skal vurderes. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden kan ved behov beskrives separat i et eget avsnitt.

Tabell: Påvirkning - Friluftsliv

Tabell: Påvirkning - Friluftsliv
Planen eller tiltakets påvirkning Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet
Opplevelseskvalitet
 • Tiltaket medfører at området blir mer attraktivt
 • Tiltaket medfører ingen eller en liten reduksjon i attraktivitet
 • Tiltaket medfører redusert attraktivitet
 • Tiltaket medfører svært redusert attraktivitet
 • Tiltaket medfører at området helt har mistet sin attraktivitet
Areal/funksjon
 • Tiltaket medfører at området blir utvidet og/eller får positive fysiske endringer
 • Tiltaket medfører ingen eller lite reduksjon i areal og/eller fysiske endringer i området
 • Tiltaket medfører arealbeslag og/eller fysiske endringer som reduserer området
 • Tiltaket medfører arealbeslag og/eller fysiske endringer som i stor grad reduserer området
 • Tiltaket medfører arealbeslag og/eller fysiske endringer som ødelegger området
Tilgjengelighet
 • Tiltaket medfører at eksisterende barrierer blir fjernet.
 • Tiltaket medfører ingen eller lite redusert tilgjengelighet og/eller ubetydelig fragmentering av større delområder
 • Tiltaket medfører redusert tilgjengelighet og/eller medfører noe fragmentering av større delområder
 • Tiltaket medfører svært redusert tilgjengelighet og/eller medfører fragmentering av større delområder
 • Tiltaket medfører at området blir utilgjengelig og/eller medfører stor fragmentering av større delområder
Forbindelse/ sammenheng
 • Tiltaket medfører at forbindelseslinjen blir bedre
 • Tiltaket medfører ingen eller en liten omlegging av forbindelseslinjen
 • Tiltaket medfører at forbindelseslinjen blir lagt om - medfører noe omveg
 • Tiltaket medfører at forbindelseslinjen blir vesentlig lengre (omveg)
 • Tiltaket medfører at forbindelseslinjen blir brutt
Lydbilde
 • Tiltaket medfører at området får et bedre lydbilde
 • Tiltaket medfører ingen eller liten endring i lydbilde
 • Tiltaket medfører at området får noe dårligere lydbilde
 • Tiltaket medfører at området får et mye dårligere lydbilde
 • Tiltaket medfører at området blir ubrukelig pga. sterk støyplage

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid