Hvordan dele friluftlivsområdene inn i delområder?

Utredningsområdet deles inn i mindre, enhetlige områdetyper (delområder) som sier noe om friluftslivsområdets bruk, funksjon og karakter. Kartleggingsenheten for delområdene er områdetype, se registreringskategorier. En nærmere beskrivelse av hver områdetype fins i Veileder M98-2013 side 28-36.

Hvilke og hvor mange områdetyper som benyttes vil variere innenfor ulike utredningsområder.

I tillegg registreres turruter, og andre viktige stier, turveger og løyper (friluftslives ferdselsårer) i utredningsområdet. Innenfor ett friluftslivsområde kan det være mange løyper, turveger, stier og tråkk som er viktige elementer for verdsettingen av området.

Hvis utreder ser det som formålstjenlig kan særlig sentrale ferdselsårer registreres med områdetype grønnkorridor. Dette kan være deler av Grønnstrukturen, lysløyper og markante vandreruter som pilegrimsleder og kyststier. Turruter og andre viktige ferdselsårer kan også registreres med områdetype Andre friluftslivsområder eller legges inn som et eget linjetema.

Friluftslivsområdene markeres som polygoner. De skal ikke overlappe, og størrelsen vil variere. Noen områder kan falle inn under flere registreringskategorier. Velg da den kategorien som best representerer områdets kvaliteter.

Hvordan avgrense friluftslivsområder?

Avgrensningen bør være så nøyaktig som mulig. Større friluftslivsområder i utmark kan avgrenses mot naturlige skiller i terrenget. I by- og tettsteder er det rasjonelt å hente inn områdeavgrensninger fra eksisterende grunnlagsmateriale. Gå gjennom med friluftslivsblikk og vurder om de er relevante ut fra dagens kunnskap, og om avgrensingen er dekkende. Eiendomsgrenser er ikke relevant. Det er ikke nødvendig å tegne inn grenser på alt areal i utredningsområdet - en god del areal er ikke friluftslivsområder! I by- og boligområder kan avgrensningen gjøres mot for eksempel "grå" områder eller områder som ikke er offentlig tilgjengelige, eksempel private hager.

Større sammenhengende friluftslivsområder kan med fordel deles inn i flere deler, eller mosaikk. Dette gir en bedre beskrivelse av de enkelte delområdene, gjør det enklere å velge områdetype og gir et godt grunnlag for vurdering av verdi, påvirkning og konsekvens.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid