Hvordan vurdere konsekvensgrad?

Det skal gjøres en vurdering av konsekvensen for friluftsliv. Konsekvensgraden for friluftsliv skal først bestemmes for hvert delområde. Dette danner grunnlaget for en vurdering av samlet konsekvens og for å belyse eventuelle forskjeller mellom hvert alternativ som konsekvensutredes. Hvis det er usikkerhet knyttet til vurderingen som er relevant, skal det gjøres rede for den.

Der det foreligger flere alternativer må den samlete konsekvensen for hvert alternativ vurderes ut fra kunnskap om hva som berøres. Utreder må begrunne den samlete konsekvensgraden, slik at det kommer tydelig fram hva som er utslagsgivende. Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres det en samlet konsekvensvurdering av hvert alternativ.

Vurderinger av området eller delområder

Konsekvensgraden for friluftsliv skal først bestemmes for hvert delområde. Den framkommer ved å sammenstille vurderingene av verdi og påvirkning og plassere disse i konsekvensvifta. Konsekvensgraden for hver enkelt områdetype skal begrunnes av den som gjennomfører vurderingen. Dette danner grunnlaget for en konsekvensvurdering av samlet konsekvens for friluftsliv for hvert alternativ som konsekvensutredes.

Resultatene fra utfylling av konsekvensvifta og begrunnelse for vurdering av konsekvensgrad for hvert enkelt delområde/områdetype settes inn i tabell som angitt i generell metodebeskrivelse.

Antall berørte delområder/områdetyper, eller plan/tiltaksområde som er berørt og konsekvensgraden for berørte delområder er viktige parametere for å fastsette konsekvensgraden. I tillegg må en fange opp eventuelle samlede virkninger, dvs. den eventuelle merbelastningen for friluftsliv som følger av at flere faktorer virker samtidig. Dette er særlig aktuelt der det er særlig mange og alvorlige inngrep, og følgelig særlig alvorlige konsekvenser for hele planen/tiltaket/alternativet. Dette er en vurdering som kun kan gjøres når en ser alle berørte delområder i sammenheng.

Vurderingene av både verdi og påvirkning har lagt nullalternativet til grunn, og det innebærer at konsekvensene (både miljøskader og miljøforbedringer) vil reflektere endringer sammenliknet med nullalternativet.

Vurdere samlede virkninger

Samlede virkninger oppstår når flere virkninger virker sammen. Det kan handle både om ulike virkninger av samme plan eller tiltak og om samvirkninger med andre planer og tiltak. Konsekvensutredningen må fange opp slike samlede virkninger. Dette innebærer at ulike typer planer, tiltak og påvirkningsfaktorer må sees i sammenheng. Slike samlede virkninger skal beskrives og vurderes, og legges til grunn for den samlede konsekvensvurderingen for friluftsliv.

Dette innebærer at ulike typer planer og tiltak og påvirkningsfaktorer må sees i sammenheng. Grøntområdene som ligger ved byer og tettsteder blir stadig utsatt for større press, og vurderinger av samlede virkninger i disse arealene er derfor sentralt i en konsekvensvurdering for friluftslivet.

For fastsettelse av konsekvensgrad er følgende viktig:

  • En vurdering av de samlede virkningene fra tiltaket som utredes, tidligere tiltak og tiltak etter godkjent plan.
  • En konkret vurdering av hva som tidligere har berørt friluftslivet i det aktuelle planområdet og sårbarheten for ytterligere påvirkning i lys av dette.

I vurderingen av samlede virkninger for friluftslivet er det relevant å ta utgangspunkt i en videre geografisk avgrensning enn utredningsområdet. Dette for å vurdere de samlede virkningene i lys av situasjonen for friluftslivet på kommunenivå, fylkesnivå og nasjonalt nivå. Tilgang til arealer er en forutsetning for aktivitet, og arealer nær der folk bor er spesielt viktig for hverdagsaktiviteten. Utvikling i befolkningens tilgang til nærturterreng og leke- og rekreasjonsarealer tillegges derfor også stor vekt i vurdering av måloppnåelse.

Virkninger som følge av klimaendringer

Klimaendringene har og vil få til dels betydelig påvirkning på utbredelsen av enkelte friluftslivsaktiviteter og for det generelle friluftslivsarbeidet. For veiledning om virkninger av klimaendringer og relevante spørsmål for å integrere klimaendringene i vurdering av virkninger på friluftsliv se her:

Vise særlige hensyn og kritiske avveininger

I vurderingen av konsekvensgrad bør det gjøres en konkret vurdering av om det er særlige hensyn knyttet til friluftsliv. Det kan for eksempel være om det er særlig verdifulle friluftsområder som påvirkes av planen eller tiltaket ved ulike alternativer.

Her kan det også vurderes hva som er den mest negative konsekvensgraden og om det er store negative konsekvensgrader for flere delområder. Når konsekvensgraden for de ulike alternativene ved planen eller tiltaket skal fastsettes for kulturminner og kulturmiljø, har utreder anledning til å vurdere hvilke delområder som skal veie særlig tungt i avveiningen, eller om alle skal telle likt. Dette kan for eksempel gjøres ved å tydeliggjøre hvilke delområder som har vært særlig utslagsgivende i vurderingen, eksempelvis «alle» eller «delområde A og C».

Gi en samlet vurdering av konsekvens for friluftsliv

Det skal gjøres en samlet vurdering av konsekvensgraden for hvert alternativ. Denne vurderingen gjøres etter kriteriene i en tabellen Sammenstilling av konsekvens per miljøtema. Utreder skal begrunne vurderingene i en kort og konsis tekst. 

Vurderingen skal bygge logisk opp under den samlete konsekvensgraden.

Antall berørte delområder, andel av strekning eller område som er berørt og konsekvensgraden for berørte delområder er viktige parametere for å fastsette konsekvensgraden for alternativet. I tillegg må fange opp eventuelle samlede virkninger, dvs. den eventuelle merbelastningen for et fagtema som følger av at flere faktorer virker samtidig. Dette er særlig aktuelt der det er særlig mange og alvorlige inngrep, og følgelig særlig alvorlige konsekvenser for hele alternativet. Dette er en vurdering som kun kan gjøres når en ser alle berørte delområder i sammenheng.

Den samlete vurderingen av konsekvensgraden for hvert alternativ brukes som grunnlag for å rangere alternativene. Utreder må begrunne den samlete konsekvensgraden, slik at det kommer tydelig fram hva som er utslagsgivende. Dette skal følge med videre i sammenstillingen av konsekvenser for alle klima- og miljøtemaene i neste ledd av vurderingen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid