På denne siden vil du finne veiledning for å utrede hvordan planen eller tiltaket kan føre til endringer i opptak og utslipp av klimagasser. For veiledning til hvordan vurdere virkninger av klimaendringer på miljøverdiene i konsekvensutredninger, se "Vurdere påvirkning av klimaendringer"

Utred klimagassutslipp når det er relevant for å fatte beslutninger. Det kan gjelde utslipp knyttet til arealinngrep i karbonrike arealer. Planforslag som påvirker trafikk og transportmønster kan også være relevant. For anleggs- og industrivirksomhet vil det være relevant å utrede økte utslipp fra innsatsfaktorer eller drift og produksjon.

Sentrale spørsmål er:

 • Medfører planen eller tiltaket nedbygging av store karbonrike arealer?
 • Medfører planen eller tiltaket endringer i klimagassutslipp?

Medfører planen eller tiltaket nedbygging av store karbonrike arealer?

Nedbygging av skog, myr, dyrket mark eller beite som inneholder store lagre av karbon, medfører økte klimagassutslipp. Nedbygging av skog reduserer også framtidig opptak av karbon. Størrelsen på utslippet avhenger av hvilke arealer som omdisponeres, hva de omdisponeres til og hvor mye av vegetasjonen og jordsmonnet som påvirkes eller fjernes.

Konsekvensutredningen må først kartlegge berørte arealkategorier.

Kartlegg så størrelse på nedbygd areal for hvert alternativ, som grunnlag for å kvantifisere klimagassutslipp. Anslå en prosentandel dersom utbyggingen ikke er planlagt i detalj.

Mulig kilde er kartløsningen til NIBIO.

 

For samferdselsprosjekter er metodikk for utredning av klimaeffekter ved arealbeslag et nyttig verktøy. Den finnes i Vegdirektoratets håndbok V712, Konsekvensanalyser.

Miljødirektoratets beregningsmal for klimagassutslipp beregner omtrentlige utslipp av klimagasser  ved utbygging og annen arealbruksendring. Det vil gi et tall for utslipp for 20 år.

Legg inn arealkategori og størrelsen på nedbygd areal for hvert alternativ i regnearket. Beregn utslipp for hvert areal som omdisponeres etter planen.

Utslippstallet vil ikke være eksakt. Miljødirektoratet arbeider med å utvikle malen. Beregningene kan likevel vise forskjeller mellom utbyggingsalternativer. Forskjellene kan være store og dermed beslutningsrelevante.

Medfører planen eller tiltaket endringer i klimagassutslipp?

Lokalisering av næringsvirksomhet, boliger, infrastruktur og tjenester påvirker behovet for transport. Hovedtrekkene i arealbruken fastsettes i kommuneplanens arealdel.  Det er for disse planene det er særlig viktig å utrede om behov og mønster for transport blir påvirket. Det kan likevel også være relevant for andre tiltak og reguleringsplaner.

Klimagassutslipp som følge av endringene i transportmønster og transportbehov er ikke lett å anslå for en bestemt lokalisering. og deres klimaeffekter er ikke lett å beregne for en bestemt lokalitet. Det finnes to forskjellige fremgangsmåter for å vurdere effektene på klimagassutslipp. Miljødirektoratet anbefaler at konsekvensutredningen beskriver forhold som er avgjørende for transportomfang og transportmønster. Det er også mulig å kvantifisere utslipp. Metodene gir usikre resultater når det gjelder eksakt utslippsnivå, men er mer egnet til å sammenligne alternative lokaliseringer.

Kvalitative vurderinger

Konsekvensutredningen skal gjøre det mulig å vurdere og ta beslutninger knyttet til transportomfang og transportformer i planen eller tiltaket.

Konsekvensutredningen bør beskrive transportbehov for alle alternativer i planen eller tiltaket. Den bør beskrive endringer sammenliknet med dagens transportnivå, for person- og varetransport.

Utredningen bør beskrive alt som er viktig for å vurdere transportomfang. For boligbygging er avstand til dagligvarehandel, skole, barnehage, tettsted og kollektivknutepunkt viktig. Det påvirker arbeidsreiser og daglige gjøremål. Avstander til de nærmeste friluftsområdene er relevant for fritidsreiser.  For næringsvirksomhet avstand til de nærmeste tettstedene områdene viktig, for å vurdere arbeidsreiser.

Beskriv også forhold som er avgjørende for å benytteklimavennlige transportformer. Dette bør innebære avstand til nærmeste holdeplass for kollektivtrafikk, hyppighet for avganger, muligheter for sykkel og gange, og tilgang på ladestasjoner for el-kjøretøy, samt fyllestasjoner for hydrogen og biogass.

Konsekvensutredningen bør avklare om planen eller tiltaket vil endre transportbehovet.

 • Er det gang-/sykkelavstand til skole, barnehage mm?
 • Er det gang-/sykkelavstand til butikker og tjenester?
 • Er det gang-/sykkelavstand til arbeidsplasser?
 • Dekker kollektivtransport behovet?
 • Bidrar tiltaket til flere parkeringsplasser/økt parkeringsdekning?
 • Øker bilbruken ved jobbreiser??
 • Øker bilbruken ved fritidsreiser?
 • Er det godt tilrettelagt med gang-/sykkelveier?
 • Er det tilrettelagt for å lade el-kjøretøy?

Kvantifisere utslipp

Det er mulig å beregne klimagassutslipp,for å sammenligne ulike lokaliseringer av næringsvirksomhet eller boligområder med uliketransportbehov.

Miljødirektoratet har en i veiledningen til kommunale klima- og energiplaner. Vær oppmerksom på at veilederen er utarbeidet for et annet formål. Kun beregningsmetodikken er relevant for konsekvensutredninger.

For å beregne utslipp må det legges inn forutsetninger blant annet om kjørevaner. Det er viktig å bruke de samme forutsetningene i alle alternativene Konsekvensutredningen må gjøre tydelig rede for forutsetningene i regnestykkene.

Er aktiviteten ved ny eller endret industrivirksomheten kvotepliktig?

EUs klimakvotesystem skal bidra til å redusere klimagassutslipp fra industri, energiforsyning og luftfart i Europa. Norge er en del av klimakvotesystemet. Utredninger av nye tiltak må vurdere om virksomheten er kvotepliktig i henhold til i klimakvoteforskriften. Kvotepliktige virksomheter må søke Miljødirektoratet om utslippstillatelse.

En egen metodikk er laget for å beregne klimagassutslipp som følge av samferdselsprosjekter. I beregningene inngår blant annet endret transportmønster, materialbruk, utslipp fra maskiner og lignende.

For vegprosjekter er metodikken beskrevet i Statens Vegvesens håndbok V712

For jernbaneprosjekter er metodikken for beregning av klimagassutslipp beskrevet i veileder i samfunnsøkonomiske analyser i jernbanesektoren.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid