Konsekvensutredningen skal sammenstille kunnskap om verdifulle kulturmiljø og kulturminner i utredningsområdet, og belyse konsekvensene av en utbygging for kulturminner og kulturmiljø. Som en del av konsekvensutredningen må utreder finne ut hvilke verdier som kan tilskrives kulturminnene og kulturmiljøene i utredningsområdet.

Hvordan vurdere verdi?

Når delområdenes kvaliteter skal vurderes må det gjøres på en helhetlig måte ved bruk av vurderingskategorier.

 • Hvilke kategorier er mest relevante for hvert enkelt delområde?
 • Skal verdivurderingen gjøres på bakgrunn av en eller flere kategorier?

 • Finn fram til hvilke verdier vi tillegger kulturminnene og kulturmiljøene vi har registrert og avgrenset.
 • Ranger disse verdiene.
 • Finn allerede gjennomførte verdivurderinger:
  • for eksempel for bygninger som er fredet ved eget vedtak
  • kulturmiljøer som er oppført i Riksantikvarens NB!-register over kulturmiljøer i by av nasjonal interesse
 • Finn fylkeskommunale oversikter og kommunale kulturminneplaner
 • Mange kulturminner er ikke verdivurdert, og da må dette gjøres som en del av konsekvensutredningen

Det er vanlig å organisere verdiene i tre hovedgrupper

Vurderingskategorier

Målet ved å bruke vurderingskategoriene er å finne fram til hvilke verdier vi tillegger eller tilskriver et kulturminne eller et kulturmiljø. Disse verdiene er noe som ulike aktører setter på ulike kulturminner eller kulturmiljøer.

I tabellen for verdisetting og verdirangering står de forskjellige verdiene i den loddrette kolonnen helt til venstre. I tabellen kalles de vurderingskategorier.

Tabell for verdisetting og –rangering (Lenke)

Alle vurderingskategoriene som er satt opp i venstre kolonne i tabellen for verdirangering, skal brukes på alle typer kulturminner og kulturmiljøer fra alle tidsperioder. 

Hak av, skroll ned og les om:

Vurderingskategoriene som er beskrevet over, er også relevante i forbindelse med overordnet planlegging. 

Sjekkliste for overordnet planlegging og bruk av kart:

 • Gi en kort, overordnet beskrivelse av kulturhistorien til kommunen.
 • Trekk fram de viktigste kulturminnene og -miljøene. En framstilling av kulturhistoriske hovedtrekk i kommunen setter sporene som finnes i dag inn i en historisk sammenheng.
 • Legg vekt på perioder som har satt sitt preg på kommunen slik den framstår i dag.
 • En kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer kan gi et godt grunnlag for en slik beskrivelse. Det må utarbeides et godt kart som viser alle registrerte kulturminner og -miljøer.

En overordnet beskrivelse av kulturhistorien og et kart med registrerte kulturminner gir oss grunnlaget for å trekke fram spesielle kulturmiljøer.

Å kartlegge kulturmiljøer er en velegnet metode for å fremheve områder som er viktige. Her bør inngrep unngås eller spesielle hensyn tas. Dette er relevant i kommuneplanleggingen, for eksempel når vi skal:

 • fastsette framtidig arealbruksmønster 
 • ta stilling til om enkeltområder skal omdisponeres eller ikke

Et godt oversiktskart gir kommunen et bilde av hvor tettheten av kulturminner er størst:

 • Bør området skjermes for utbygging?
 • Må det tas ekstra hensyn? 
  • Når vi planlegger
  • Når vi fastsetter retningslinjer, bestemmelser eller hensynnssoner

Et godt oversiktskart er nødvendig for å:

 • vurdere planen som helhet
 • vurdere virkningene av de samlede arealbruksendringene for kulturminner og kulturmiljøer.

Hvordan rangere verdi?

Ranger verdiene eller vurderingskategoriene knytter til kulturminner og kulturmiljø. I denne veilederen bruker vi følgende skala:

 • uten betydning
 • noe verdi
 • middels verdi
 • stor verdi
 • svært stor verdi

Trekk en konklusjon om hvor store verdiene er ut fra arbeidet med rangering og verdsetting.

Hvor mye betyr kulturminnene og kulturmiljøene for oss?

 • Vi må identifisere verdiene knyttet til dem
 • Vurdere betydningen av disse verdiene
 • Prioritere deres verdi for oss

Når vi rangerer verdiene brukes et felles kriteriesett. Det finner du som hjelpetekster i tabellen for verdivurdering.

Vurder både om et kulturminne eller et kulturmiljø oppfyller en eller flere av de ulike verdiene eller vurderingskategoriene i venstre kolonne, og på hvilket nivå. Rangeringen avgjør hvilket nivå verdiene plasseres på.

Et kulturminne eller kulturmiljø  representerer en eller flere av de verdiene eller vurderingskategoriene som er satt opp i venstre kolonne i tabellen. Det er ikke nødvendigvis slik at et kulturminne eller kulturmiljø som representerer mange av vurderingskategoriene automatisk rangeres med svært stor verdi. Det kan også finnes kulturminner eller kulturmiljøer som i hovedsak omfattes av en av vurderingskategoriene, men der denne rangeres med svært stor verdi.

Egenskaper som kan bidra til en begrunnet rangering

Her får du noen råd om rangering. Vurder hvilke egenskaper som kjennetegner kulturminnet eller kulturmiljøet. Egenskapene representerer mer allmenne forhold som kan knyttes til alle typer kulturminner.

 Eksempler på egenskaper som kan tas med i en verdivurdering

Hak av, skroll ned og les om:

Tabell: Verdisetting av kulturminner og kulturlandskap

Tabell: Verdisetting av kulturminner og kulturlandskap
Verdikategori Ubetydelig verdi Noe verdi Middels verdi eller forvaltningsprioritet Stor verdi eller høy forvaltningsprioritet Svært stor verdi eller høyeste forvaltningsprioritet
Kulturminnet/ kulturmiljøet har betydning som kilde til historien for perioder eller tema der det fins få eller ingen skriftlige kilder
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet har svært begrenset betydning som kilde til historien for perioder eller tema der det fins få eller ingen skriftlige kilder. Andre kulturmiljøer vil kunne gi mer kunnskap om samme periode/tema.
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet har begrenset betydning som kilde til historien for perioder eller tema der det fins få eller ingen skriftlige kilder, både i seg selv og sammenlignet med andre kulturmiljøer
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet har betydning som kilde til historien for perioder eller tema der det fins få eller ingen skriftlige kilder, både i seg selv og sammenlignet med andre kulturmiljøer
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet har stor betydning som kilde til historien for perioder eller tema der det fins få eller ingen skriftlige kilder, både i seg selv og sammenlignet med andre kulturmiljøer. Kulturminnet/ kulturmiljøet vil kunne bidra med unik kunnskap om perioder eller tema som er dårlig dekket av skriftlige kilder.
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet har svært stor betydning som kilde til historien for perioder eller tema der det fins få eller ingen skriftlige kilder, både i seg selv og sammenlignet med andre kulturmiljøer. Kulturminnet/ kulturmiljøet vil kunne bidra med omfattende og unik kunnskap om perioder eller tema som er dårlig dekket av skriftlige kilder.
Kulturminnet/ kulturmiljøet er knyttet til tro eller tradisjoner
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet er i svært liten grad knyttet til tro eller tradisjoner
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet er i svært liten grad knyttet til tro eller tradisjoner
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet er i noen grad knyttet til tro eller tradisjoner
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet er i stor grad knyttet til viktig tro eller tradisjoner
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet er i svært stor grad og eller tradisjoner
Kulturminnet/ kulturmiljøet er av betydning for en eller flere etniske grupper (den samiske urbefolkningen, nasjonale minoriteter eller andre etniske grupper)
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet inneholder få elementer, som også er av begrenset betydning for en eller flere etniske grupper
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet inneholder noen elementer som er av noe betydning for en eller flere etniske grupper
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet inneholder flere elementer som er karakteristiske og av betydning for en eller flere etniske grupper
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet er helhetlig, karakteristisk, og av stor betydning for en eller flere etniske grupper
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet er helhetlig, godt bevart, karakteristisk, og av særlig stor betydning for en eller flere etniske grupper
Kulturminnet/ kulturmiljøet er knyttet til en sosial gruppe eller viser en sosial sammenheng med betydning for historien
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet er i svært liten grad knyttet til en sosial gruppe eller viser en sosial sammenheng med betydning for historien
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet er til en viss grad knyttet til en sosial gruppe eller viser en sosial sammenheng med noe betydning for historien
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet er knyttet til en sosial gruppe eller viser en sosial sammenheng med betydning for historien
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet er klart knyttet til en sosial gruppe eller viser en sosial sammenheng med stor betydning for historien
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet er klart knyttet til en sosial gruppe eller viser en sosial sammenheng med særlig stor betydning for historien på en lett lesbar måte
Kulturminnet/ kulturmiljøet representerer en eller flere faser eller virksomheter med betydning for historien/ utviklingen
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet representerer i svært liten grad en eller flere faser eller virksomheter med betydning for historien/utviklingen
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet representerer til en viss grad en eller flere faser eller virksomheter med betydning for historien/utviklingen
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet representerer en eller flere faser eller virksomheter med betydning for historien/utviklingen
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet representerer i stor grad en eller flere faser eller virksomheter med særlig betydning for historien/utviklingen
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet representerer i svært stor grad og på en tydelig måte en eller flere faser eller virksomheter med særlig betydning for historien/utviklingen
Kulturminnet/ kulturmiljøet inneholder og preges av verdifull byggeskikk eller arkitektur eller inneholder kulturminner med kunstnerisk verdi
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet inneholder i svært liten grad verdifull byggeskikk eller arkitektur eller inneholder kulturminner med kunstnerisk verdi
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet inneholder og preges av byggeskikk eller arkitektur eller inneholder kulturminner med kunstnerisk verdi av begrenset betydning
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet inneholder og preges av verdifull byggeskikk eller arkitektur eller inneholder kulturminner med kunstnerisk verdi
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet er helhetlig, og preges i stor grad av særlig verdifull byggeskikk eller arkitektur eller inneholder kulturminner med stor kunstnerisk verdi
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet er helhetlig og velbevart, og preges i svært stor grad av særlig verdifull byggeskikk eller arkitektur eller inneholder kulturminner med særlig stor kunstnerisk verdi
Kulturminnet/ kulturmiljøet er helhetlig og velbevart, og preges i svært stor grad av særlig verdifull byggeskikk eller arkitektur eller inneholder kulturminner med særlig stor kunstnerisk verdi
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet har ingen intern kulturhistorisk sammenheng eller sammenheng mellom natur/kultur
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet har til en viss grad en intern kulturhistorisk sammenheng og/eller viser til en viss grad sammenheng mellom natur/kultur
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet har en klar, intern kulturhistorisk sammenheng og/eller viser en klar sammenheng mellom natur/kultur
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet har i stor grad en klar, intern kulturhistorisk sammenheng og/eller viser i stor grad en klar sammenheng mellom natur/kultur
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet har i svært stor grad en klar, intern kulturhistorisk sammenheng som er lesbar og godt bevart, og/eller viser i svært stor grad en klar sammenheng mellom natur/kultur
Kulturminnet/ kulturmiljøet har en bruk som er forenlig med kulturminneinteressene, eller betydning som ressurs for utvikling og verdiskaping, eller formidling
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet har i svært liten grad en bruk som er forenlig med kulturminneinteressene, eller betydning som ressurs for utvikling og verdiskaping, eller formidling
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet har i en viss grad en bruk som er forenlig med kulturminneinteressene, eller betydning som ressurs for utvikling og verdiskaping, eller formidling
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet har en bruk som er forenlig med kulturminneinteressene, eller betydning som ressurs for utvikling og verdiskaping, eller formidling
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet har i stor grad en bruk som er forenlig med kulturminneinteressene, eller betydning som ressurs for utvikling og verdiskaping, eller formidling
 • Kulturminnet/ kulturmiljøet har i svært stor grad en bruk som er forenlig med kulturminneinteressene, eller betydning som ressurs for utvikling og verdiskaping, eller formidling

 

Verdivurderinger satt i lovverk og offentlige vedtak

Vi finner ofte at det er foretatt verdivurderinger for kulturminner og -miljø. 

Eksempler:

 • Kulturminner og kulturmiljøer er verdsatt gjennom kulturminneloven
 • Fredningsvedtak
 • Listeføring (internasjonal, statlig, regional eller kommunal)
 • Vedtak etter plan- og bygningsloven

Hvis verdivurdering ikke er gjort, må det gjennomføres som en del av konsekvensutredningen.

Verdensarv

Åtte områder i Norge er på Unesco's verdensarvliste. De har unik, universell verdi sett fra et historisk, kunstnerisk, vitenskapelig eller estetisk synspunkt. Se: https://www.riksantikvaren.no/hva-er/verdensarv/).

Freda kulturminner

Automatisk freda kulturminner er

 • alle kulturminner eldre enn 1537
 • stående bygninger erklært eldre enn 1650, inkludert kirker, samiske kulturminner fra 1917 eller eldre
 • skipsfunn eldre enn 100 år

Disse er som grupper gitt et særskilt vern, men det skal gjennomføres konkrete verdivurderinger som en del av en konsekvensutredning.

Landets viktigste kulturminner har nasjonal verdi og er freda. De har enten vedtak eller forskrifter knyttet til seg. Alle konsekvensutredninger må ivareta disse.

Listeførte og andre verdifulle kirker?

Vi har rundt 300 kirker bygget i perioden 1650–1850. Disse har en særlig verneverdi som kulturminner. Trekk inn kulturminneforvaltningen for å ivareta at  deres antikvariske interesser blir ivaretatt.

En del kirker bygget etter 1850 har spesiell verneverdi, og er valgt ut og listeført som særlig verdifulle av Riksantikvaren. Disse skal forvaltes på samme måte som kirkene bygget i perioden 1650-1850.

Registre over områder av nasjonal interesse

Riksantikvaren har et register over områder i by og landskap som er av nasjonal interesse. Disse skal ivaretas i konsekvensutredningen.

Verneplaner

Verdivurderinger kan finnes i:

 • Nasjonale verneplaner
  Regionale planer for kulturminner og andre regionale planer
 • Rapporter fra:
  • Samla plan for vassdrag
  • Kulturmiljøanalyser
  • Kulturhistoriske stedsanalyser
  • Kommunedelplaner for kulturminner og andre kommunale planer, inkludert reguleringsplaner

SEFRAK-registrete kulturminner

Dette registeret inneholder alle bygninger eldre enn 1900.

Noen fylker har i tillegg verdivurdert nyere tids kulturminner, og lagt dem inn i dette registeret. De er ikke freda, men delt inn i forskjellige verdiklasser.

Hvis kulturminnene er vurdert her, så må det synliggjøres i konsekvensutredningen. 

Merk at kun et lite utvalg eldre bygninger er vedtaksfreda. Det kan derfor forekomme bygninger i SEFRAK-registeret med svært høy verdi.

 

 

 

 

 

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid