Hvordan vurdere konsekvensgrad?

Det skal gjøres en vurdering av planen eller tiltakets konsekvens for kulturminner og kulturmiljø.

 • Konsekvensgraden for kulturminner og kulturmiljø skal først bestemmes for hvert delområde.
 • Dette danner grunnlaget for å vurdere samlet konsekvens for kulturminner og kulturmiljø og for å belyse eventuelle forskjeller mellom hvert alternativ som konsekvensutredes.
 • Hvis det er usikkerhet knyttet til vurderingen som er relevant, skal det gjøres rede for den.
 • Bestem konsekvensgraden for kulturminner og kulturmiljø for hvert delområde.
 • Sammenstill vurderingene av verdi og påvirkning og plassere disse i konsekvensvifta.
 • Konsekvensgraden for hvert enkelt delområde eller kulturmiljø skal begrunnes av den som gjennomfører vurderingen. Dette danner grunnlaget for en konsekvensvurdering av samlet konsekvens for kulturminner og kulturmiljø for hvert alternativ som konsekvensutredes.

Resultatene fra utfylling av konsekvensvifta og begrunnelse for vurdering av konsekvensgrad for hvert enkelt delområde settes inn i konsekvensvifta, som angitt i den generelle metodebeskrivelsen.

Viktige faktorer for å fastsette konsekvensgraden er:

 • Antall berørte delområder eller kulturmiljø
 • Antall berørte tiltaksområder
 • Konsekvensgraden for berørte delområder
 • Samlet virkning

Eventuelle samlede virkninger må fanges opp, det vil si den eventuelle merbelastningen for kulturminner og kulturmiljø som følger av at flere faktorer virker samtidig. Dette er særlig aktuelt der det er mange og alvorlige inngrep, som kan gi alvorlige konsekvenser for hele planen, tiltaket eller alternativet. Dette er en vurdering som bare kan gjøres når en ser alle berørte delområder i sammenheng.

Vurderingene av både verdi og påvirkning legger nullalternativet til grunn, og det innebærer at konsekvensene beskriver endringer sammenliknet med nullalternativet. Det gjelder både miljøskader og miljøforbedringer. 

Hvis det foreligger flere alternativer må den samlete konsekvensen for hvert alternativ vurderes ut fra kunnskap om hva som berøres.

Utreder må begrunne den samlete konsekvensgraden, slik at det kommer tydelig fram hva som er utslagsgivende.

I kommuneplanens arealdel bør de forskjellige enkeltområdene innenfor samme arealformål ses på som alternativer, for eksempel alle felt for boligbebyggelse eller alle felt for fritidsbebyggelse.

 

Virkninger som følge av klimaendringer

Klimaendringene påvirker kulturminner og kulturmiljø på flere måter og inngår som en sentral del av de samlede virkningene for miljøverdiene.

Se veileder om virkninger av klimaendringer. Den gir råd om: 

 • relevante spørsmål som skal stilles
 • hvordan integrere klimaendringene i vurdering av virkninger på kulturminner

Vise særlige hensyn og kritiske avveininger

Er det særlige hensyn knyttet til kulturminner og kulturmiljø som må vurderes ved fastsetting av konsekvensgrad?  

Eksempler:

 • Er det særlig verdifulle kulturminner eller kulturmiljø som påvirkes av planen eller tiltaket ved ulike alternativer?
 • Hva er den mest negative konsekvensgraden? Er det store negative konsekvensgrader for flere delområder?

Når konsekvensgraden for de ulike alternativene ved planen eller tiltaket skal fastsettes for kulturminner og kulturmiljø, har utreder anledning til å vurdere hvilke delområder som skal veie tyngst, eller om alle skal telle likt. Dette kan for eksempel gjøres ved å tydeliggjøre hvilke delområder som har vært særlig utslagsgivende i vurderingen, eksempelvis «alle» eller «delområde A og C».

Gi en samlet vurdering av konsekvens for kulturmiljø og kulturminner

Samlede virkninger er summen av flere virkninger. Det omfatter ulike virkninger av samme plan eller tiltak, og hvordan disser virker sammen med andre planer og tiltak.

Konsekvensutredningen må fange opp samlede virkninger. Ulike typer planer, tiltak og påvirkningsfaktorer må derfor sees i sammenheng. Samlede virkninger skal beskrives og vurderes, og legges til grunn for den samlede konsekvensvurderingen for kulturminner og kulturmiljø.

Sjekkliste for å fastsette konsekvensgrad:

 • Lag en vurdering av de samlede virkningene av tiltaket som utredes, tidligere tiltak og tiltak etter godkjent plan.
 • Vurder hva som tidligere har berørt kulturminner og kulturmiljø i det aktuelle planområdet, og sårbarheten for ytterligere påvirkning i lys av dette.

En vurdering av konsekvensene for alle delområdene skal belyse den samlede virkningen av planforslaget for tema kulturminner og kulturmiljø.

Utgangspunktet er datagrunnlaget og utredningene som ligger til grunn for vurderingen av konsekvens for de enkelte kulturmiljøene eller delområdene.

En samlet vurdering:

 • skal vise om planforslaget eller tiltaket for enkelte miljøtema overskrider akseptabelt nivå for konsekvenser.
 • er et viktig grunnlag for en helhetlig diskusjon av arealbruken i planen eller tiltaket. 
 • er et viktig grunnlag for å diskutere behovet for endringer der vurderingen viser uakseptable virkninger, før planforslaget eller tiltaket sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Ett enkelt tiltak eller en plan har ikke alltid stor virkning på kulturminner eller kulturmiljø. Men i sammenheng med andre, kan den samlede beladningen bli for stor.

Eventuell merbelastning for kulturminner eller kulturmiljø, som følger av at flere faktorer virker samtidig, skal synliggjøres i den samlede vurderingen av konsekvens for miljøtemaet.

Eksempler på påvirkningsfaktorer ut over planen eller tiltaket, er for eksempel klimaendringer eller arealbruksendringer i utredningsområdet. De kan forsterke konsekvensen for kulturminner eller kulturmiljø.

Utreder må ofte korrigere og eventuelt forsterke konsekvensvurderingene i  første delene av analysen med faglige rimelighetsvurderinger, for å For å synliggjøre miljøpåvirkningene. Men slike overstyringer skal uansett aldri gjøres uten god faglig begrunnelse.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid