Målet med konsekvensutredningen er å samle kunnskap om verdifulle områder for landskap og belyse konsekvensene av de ulike utbyggingsalternativene.

Hvordan vurdere verdi?

Verdi vurderes ved å se på delområdenes kvaliteter i sin helhet basert på samlekategoriene naturgeografiske forhold, kulturhistorien i landskapet og romlig-visuelle forhold.

Vurder hvilke kategorier som er mest relevante for hvert enkelt delområde.

Verdivurderingen kan gjøres på bakgrunn av en eller flere kategorier.

Avgrense fagtemaet

Fagtemaet landskap omfatter de samlede karaktertrekkene i et geografisk område, og hvordan mennesker opplever disse omgivelsene.

Den europeiske landskapskonvensjonen definerer landskap som «et område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkning fra og samspill mellom naturlige og/eller menneskelige faktorer.»

Veiledningen bygger på denne definisjonen, men dette er en vid definisjon som bør konkretiseres i en analysesammenheng. I en konsekvensutredning er det behov for å avgrense landskapstemaet opp mot tilgrensende fagtema.

Følgende avgrensing legges til grunn mellom fagtemaene:

Hvordan rangere verdi?

Tabellen nedenfor viser hvordan verdi skal fastsettes for landskap. En forklaring på begreper finner du under tabellen.

Tabell: Verdisetting av landskap - Naturgeografiske forhold

Tabell: Verdisetting av landskap - Naturgeografiske forhold
Verdikategori Ubetydelig verdi Noe verdi Middels verdi eller forvaltningsprioritet Stor verdi eller høy forvaltningsprioritet Svært stor verdi eller høyeste forvaltningsprioritet
Betydning for regional/nasjonal landskapsvariasjon
 
 • Vanlig forekommende landskap
 • Godt og representativt eksempel på en distinkt type naturlandskap, lokalt viktig
 • Godt og representativt eksempel på en distinkt type naturlandskap, regionalt viktig
 • Særlig godt og representativt eksempel på en distinkt type naturlandskap, nasjonalt viktig
Naturvariasjon innenfor landskapsområde ne (inkludert kulturbetinget naturvariasjon)
   
 • Landskap med middels variasjon i, eller karakteristisk sammensetning av, landformer, geologiske elementer, natursystemer (vegetasjons- /naturtyper) og/eller andre naturlandskapselementer, lokalt viktig
 • Landskap med stor variasjon i, eller karakteristisk sammensetning av, landformer, geologiske elementer, natursystemer og/eller andre naturlandskapselementer, regionalt viktig
 • Landskap med svært stor variasjon i eller karakteristisk sammensetning av landformer, geologiske elementer, natursystemer og/eller andre naturlandskapselementer, nasjonalt viktig
Intakte naturstrukturer i landskapet
   
 • Sammenhengende naturstrukturer av lokal betydning
 • Større sammenhengende naturstrukturer av regional betydning
 • Større sammenhengende naturstrukturer av nasjonal betydning

Tabell: Verdisetting av landskap - Kulturhistorien i landskapet

Tabell: Verdisetting av landskap - Kulturhistorien i landskapet
Verdikategori Ubetydelig verdi Noe verdi Middels verdi (forvaltningsprioritet) Stor verdi (høy forvaltningsprioritet) Svært stor verdi (høyeste forvaltningsprioritet)
Landskap preget av virksomheter eller faser med betydning for historien
 
 • Landskap som i noen grad viser virksomheter eller faser av kulturhistorisk betydning
 • Landskap som i middels stor grad viser virksomheter eller faser av kulturhistorisk betydning
 • Landskap som i stor grad viser virksomheter eller faser av kulturhistorisk betydning
 • Landskap som i svært stor grad viser virksomheter eller faser av kulturhistorisk betydning
Landskap preget av bebyggelsesstrukt ur, bystruktur eller infrastruktur
 
 • Normalt forekommen de by-, bebyggelses eller infrastrukturer
 • Landskap som i middels stor grad er preget av særegne og intakte by-, bebyggelses eller infrastrukturer
 • Landskap som i stor grad er preget av særegne og intakte by- , bebyggelses- eller infrastrukturer
 • Landskap som i svært stor grad er preget av særegne og intakte by- , bebyggelses- eller infrastrukturer

Landskap med tilknytning til eller som har betydning for etniske grupper

Landskap med tilknytning til sosiale grupper

 
 • Landskap som i noen grad har tilknytning til/har betydning for å vise ressursbruk og levevis til etniske grupper
 • Landskap som i noen grad har tilknytning til sosiale grupper
 • Landskap som i middels stor grad har tilknytning til/har betydning for å vise ressursbruk og levevis til etniske grupper
 • Landskap som i middels stor grad har tilknytning til sosiale grupper
 • Landskap som i stor grad har tilknytning til/har betydning for å vise ressursbruk og levevis til etniske grupper
 • Landskap som i stor grad har tilknytning til sosiale grupper
 • Landskap som i svært stor grad har tilknytning til/har betydning for å vise ressursbruk og levevis til etniske grupper
 • Landskap som i svært stor grad har tilknytning til sosiale grupper
Landskap knyttet til historisk hendelse, tro eller tradisjon
 
 • Landskapet er i noen grad knyttet til historiske hendelser, tro eller tradisjon
 • Landskapet er i stor grad knyttet til historiske hendelser, tro eller tradisjon, lokalt viktig
 • Landskapet er i stor grad knyttet til historiske hendelser eller tro og tradisjon, regionalt viktig
 • Landskapet er i stor grad knyttet til historiske hendelse eller tro og tradisjon, nasjonalt viktig

Tabell: Verdisetting av landskap - Andre romlige visuelle kvaliteter

Tabell: Verdisetting av landskap - Andre romlige visuelle kvaliteter
Verdikategori Ubetydelig verdi Noe verdi Middels verdi (forvaltningsprioritet) Stor verdi (høy forvaltningsprioritet) Svært stor verdi (høyeste forvaltningsprioritet)
Landskap med allmenn verdi knyttet til opplevelse, identitet og tilhørighet
 
 
 • Landskap som er allment anerkjent i lokal sammenheng/ knyttet til opplevelse, identitet og tilhørighet lokalt
 • Landskap som er allment anerkjent i regional sammenheng/ knyttet til opplevelse, identitet og tilhørighet regionalt
 • Landskap som er allment anerkjent i nasjonal sammenheng/ knyttet til opplevelse, identitet og tilhørighet nasjonalt
Landskap med visuelle kvaliteter
 
 • Landskap med noen visuelle kvaliteter
 • Landskap med gode visuelle kvaliteter, eller kvaliteter av lokal betydning
 • Landskap med særlig gode visuelle kvaliteter, eller kvaliteter av regional betydning
 • Landskap med unike visuelle kvaliteter, eller kvaliteter av nasjonal og/ eller internasjonal betydning

Hvordan vurdere landskapets økosystemtjenester?

Listen nedenfor viser hvilke økosystemtjenester som er håndtert under vurderingskategoriene for landskap.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid