Graden av påvirkning vurderes etter en femdeltskala med utgangspunkt i om området vil bli forringet eller forbedret, og i hvilken grad. Skalaen er vist og beskrevet nærmere i den generelle metodebeskrivelsen. Påvirkning skal vurderes i forhold til situasjonen i nullalternativet.

Vurdere planen eller tiltakets påvirkning

Vurder hvordan og i hvor stor grad planen eller tiltaket endrer delområdets landskapskarakter. Når du vurderer påvirkning er det kun virkninger av varig karakter som skal vurderes. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden kan ved behov beskrives separat i et eget avsnitt.

Sentrale typer påvirkning for landskap

Bruk landskapsanalysen, eller beskrivelse av landskapets karakter for å helhetlig vurderehvordan landskapskarakteren blir påvirket av tiltaket. Vurder dette for hvert enkelt delområde.

Følgende forhold bør vurderes:

 • Arealbeslag, terrenginngrep og endringer i landskapets fysiske innhold.
 • Påvirkning på romlige og funksjonelle mønstre og sammenhenger i landskapet.
 • Synlighet og visuelle forhold, inkludert avstand til tiltaket/landskapsendringen, tiltakets/landskapsendringens utstrekning og skala, og opplevelsen av nøkkelelementer i landskapet.

Vurder graden av negativ eller positiv påvirkning etter kriteriene i tabellen for å vurdere påvirkning.

Hvordan vurdere grad av påvirkning?

Tabellen under viser hvordan de ulike typene påvirkning over kan brukes til å vurdere grad av påvirkning for landskap. Begrunn vurderingene i en kort og konsis tekst. Påvirkning kan i tillegg fremgå av illustrasjoner/visualisering. Vurderingen skal bygge logisk opp under kriteriet som er brukt.

Tabell: Påvirkning - Landskap

Tabell: Påvirkning - Landskap
Planen eller tiltakets påvirkning Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet
Areal
 • Tiltaket medfører istandsetting av ødelagt/sterkt forringe landskap
 • Tiltaket medfører arealbeslag og/eller direkte fysiske endringer med ingen/ubetydelig påvirkning på landskapskarakteren
 • Tiltaket medfører arealbeslag og/eller direkte fysiske endringer med noe negativ påvirkning på landskapskarakteren
 • Tiltaket medfører arealbeslag og/eller direkte fysiske endringer med negativ påvirkning på landskapskarakteren
 • Tiltaket medfører arealbeslag og/eller direkte fysiske endringer med stor negativ påvirkning på landskapskarakteren
Skala/dimensjoner
 • Tiltaket har en god tilpasning til skalaen i landskapet og framhever denne
 • Tiltaket er tilpasset skalaen i landskapet, eller er underordnet denne
 • Tiltaket dominerer noe over landskapets skala
 • Tiltaket dominerer over landskapets skala
 • Tiltaket dominerer i stor grad over landskapets skala
Visuell fjernvirkning
 • N.A.
 • Tiltaket har ingen/ubetydelige visuelle virkninger
 • Tiltaket har visuelle virkninger som i noen grad forringer opplevelsen av delområdet
 • Tiltaket har visuelle virkninger som forringer opplevelsen av delområdet
 • Tiltaket har visuelle virkninger som dominerer og forringer opplevelsen av delområdet
Utforming og lokalisering
 • Tiltaket bygger opp under romlige og/eller fuksjonelle mønstre og sammenhenger i landskapet, og/eller reduserer fragmentering
 • Tiltaket bryter ikke/i ubetydelig grad med romlige og/eller fuksjonelle mønstre og sammenhenger i landskapet, og/eller medfører ingen/ubetydelig fragmentering
 • Tiltaket bryter noe med romlige og/eller fuksjonelle mønstre og sammenhenger i landskapet, og/eller medfører noe fragmentering
 • Tiltaket bryter med romlige og/eller fuksjonelle mønstre og sammenhenger i landskapet, og/eller medfører fragmentering
 • Tiltaket bryter i stor grad med romlige og/eller fuksjonelle mønstre og sammenhenger i landskapet, og/eller medfører omfattende fragmentering
Arkitektonisk utforming
 • Tiltaket fremstår som en særlig god arkitektonisk helhet, og/eller har særlig god design
 • Tiltaket fremstår som en arkitektonisk helhet
 • Tiltaket fremstår i noen grad som en arkitektonisk helhet, og/eller har noe dårlig design
 • Tiltaket fremstår i liten grad som en arkitektonisk helhet, og/eller har dårlig design
 • Tiltaket fremstår helt uten arkitektonisk helhet, og/eller har svært dårlig design

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid