Utredningsområde

Utredningsområdet for landskap vil omfatte arealet som berøres av de konkrete, fysiske landskapsendringene som planlegges eller kan forventes. Det vil også omfatte øvrige områder utover planområdet hvor endringene vil påvirke opplevelsen av landskapet.

Avgrensningen av utredningsområdet må tilpasses det planlagte tiltaket, slik at både nær- og fjernvirkninger behandles.

Utredningsområdet vil omfatte mer enn selve planområdet for omfattende infrastrukturtiltak og store synlige konstruksjoner. Det kan for eksempel være energianlegg, høye bygninger, eller samferdselsanlegg..

Et eksempel er når vindkraftverk utredes. Utredningsområdet vil da ofte strekke seg opp mot ti kilometer fra det planlagte anlegget. I tillegg bør utredningsområdet inkludere spesielt viktige områder og landskap utover ti kilometer.

Tilknyttede anlegg til alle typer utbygginger må beskrives som del av planområdet, for eksempel  veger eller kaianlegg.

I byområder kan utredningsområdet for landskapstema være mer komplisert å bestemme. Vær oppmerksom på at tiltak i by i noen tilfeller kan ha vidtrekkende synlighet som må fanges opp i utredningen av landskapet.

Utredningsområdet avgrenses ut fra hvilke landskap eller delområder som forventes å bli påvirket av planen for overordnede planer som kommuneplanens arealdel. Størrelsen på influensområdet avhenger blant annet av type utbygging og synlighet.

Vurdere landskapet i utredningsområdet

Det er ofte nødvendig å dele inn landskapet i et større område, til mindre, håndterbare delområder.

Beskrive landskapet

Beskriv kort utredningsområdet med hovedtrekk i naturvariasjon, arealbruk og kulturhistorie.

Del inn området i delområder. Beskriv  naturforhold, arealbruk, kulturhistorie og romlig-visuelle forhold for hvert delområde. Dette gir grunnlag for å bestemme landskapskarakter.

Dette bør inngå i analysen:

Utredningsområdet

Delområdene

Landskapskarakter

Begrepet landskapskarakter gir uttrykk for samspillet mellom et områdes naturgrunnlag, arealbruk, historiske og kulturelle innhold, og romlige og visuelle forhold som særpreger området og skiller det fra landskapet rundt.

Delområdene og utredningsområdet som helhet verdisettes og vurderes ut fra områdets landskapskarakter. Landskapskarakter bestemmes basert på faglig skjønn, med utgangspunkt i systematisk bruk av registreringstemaene i teksten over.

Landskapskarakteren skal angi:

  • generelle trekk ved landskapet, som tilhørighet til landskapstype.
  • individuelle egenskaper og kvaliteter ved det enkelte landskap. Det vil si det som skiller det fra naboområdene og fra andre områder av samme type.

Landskapskarakteren presenteres som en kort beskrivende tekst. Beskrivelsen av landskapskarakter skal inneholde tilstrekkelig informasjon til å bruke kriteriene i verditabellen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid