Hvordan vurdere konsekvensgrad?

Det skal gjøres en samlet konsekvensvurdering for landskap. Sammenstill vurderingene av verdi og påvirkning for å finne konsekvensgraden for hvert delområde.

Konsekvensgraden vises i en konsekvensvifte, som viser hvor alvorlig konsekvensene ved planen eller tiltaket forventes å bli. Denne skal gjøres for hvert alternativ som konsekvensutredes.

Konsekvensgraden for landskap skal først bestemmes for hvert delområde. Sammenstill vurderingene av verdi og påvirkning, og plasser disse i konsekvensvifta.

Konsekvensgraden for hvert enkelt delområde skal begrunnes av den som vurderer verdi og påvirkning. Dette danner grunnlaget for å vurdere samlet konsekvens for landskap for hvert alternativ som utredes.

Resultatene fra utfylling av konsekvensvifta og begrunnelse for vurdering av konsekvensgrad for hvert enkelt delområde settes inn i konsekvensvifta, som angitt i generell metodebeskrivelse.

Antall berørte delområder, eller plan- eller tiltaksområder som er berørt, og konsekvensgraden for disse er viktige parametere for å fastsette konsekvensgraden. I tillegg må en fange opp eventuelle samlede virkninger.

Samlede virkninger betyr den eventuelle merbelastningen for landskap som følger av at flere faktorer virker samtidig. Dette er spesielt aktuelt der det er særlig mange og alvorlige inngrep, og følgelig særlig alvorlige konsekvenser for hele planen/tiltaket/alternativet. Dette kan kun vurderes ved å se alle berørte delområder i sammenheng.

Vurderingene av både verdi og påvirkning har lagt nullalternativet til grunn, og det innebærer at konsekvensene, både miljøskader og miljøforbedringer, vil reflektere endringer sammenliknet med nullalternativet.

Den samlete konsekvensen for hvert alternativ må vurderes ut fra kunnskap om hva som berøres. Begrunn den samlete konsekvensgraden slik at det kommer tydelig fram hva som er utslagsgivende.

Gjør en  samlet konsekvensvurdering av hvert alternativ etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet.

Vurdere samlede virkninger

Samlede virkninger oppstår når flere påvirkningsfaktorer virker sammen. Det kan handle både om ulike virkninger av samme plan eller tiltak, og om samvirkninger med andre planer og tiltak.

Konsekvensutredningen må fange opp samlede virkninger. Dette innebærer at ulike typer planer, tiltak og påvirkningsfaktorer må sees i sammenheng.

Samlede virkninger skal beskrives og vurderes, og legges til grunn for den samlede konsekvensvurderingen for hvert miljøtema.  Utreder bør som et minimum sjekke vedtatte arealplaner og pågående planprosesser for utredningsområdet.

Vurderingene skal ta utgangspunkt i en realistisk framskriving av pågående endringsprosesser og andre forventede landskapsendringer i landskapet for de nærmeste ~ 30 år.

Virkninger som følge av klimaendringer

Forventede virkninger av klimaendringer på landskapet skal inngå i vurderingen av samlede virkninger.

Vise særlige hensyn og kritiske avveiinger

Den samlede konsekvensvurderingen for landskap skal fortelle om det er særlige hensyn i planområdet som bør vektlegges og synliggjøres for beslutningstaker.

Hensyn som bør vektlegges er for eksempel verdier som berører nasjonale mål eller gjeldende politiske føringer. Særlige hensyn for landskap kan vektlegges blant annet dersom følgende miljøhensyn med svært stor eller stor verdi påvirkes av tiltaket/planen.

Vurder samlet konsekvens for landskap

Bruk den samlete vurderingen av konsekvensgraden for hvert alternativ som grunnlag for å rangere eventuelle alternativer. Denne vurderingen gjøres etter kriteriene i tabellen for skala og veiledning for konsekvensvurdering av områder/delområder, som angitt i generell metodebeskrivelse.

Begrunn vurderingene i en kort og konsis tekst. Vurderingen skal bygge logisk opp under den samlete konsekvensgraden. Det skal framgå tydelig hva som har vært utslagsgivende for den samlede vurderingen for landskap. Dette bør gjøres i en egen tekst der hovedpunktene angis i Tabell for sammenstilling av konsekvens per miljøtema som angitt i generell metodebeskrivelse.

Vurderingen av samlet konsekvensgrad for hvert alternativ brukes som grunnlag for å rangere alternativene. Begrunn den samlete konsekvensgraden, slik at det kommer tydelig fram hva som er utslagsgivende.

Vurderingen av samlet konsekvens for landskap skal følge med videre i sammenstillingen av konsekvenser for alle klima- og miljøtemaene i neste ledd av vurderingen.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid