Vi har storslått natur og praktfulle landskap i Norge. Landskapet omgir oss, og utgjør et felles livsmiljø for mennesker, planter og dyr. Det er formet over lang tid gjennom samspillet mellom natur og mennesker. Det er viktig å finne gode miljøløsninger når vi planlegger ny bruk av arealer. Til det trengs kunnskap om hvilke landskapsverdier som finnes i utredningsområdet. Vi må også vurdere hvordan et planlagt arealinngrep påvirker landskapet, og hvilke konsekvenser som følger av dette.

På denne siden finner du veiledning og metode for å vurdere konsekvenser av planen eller tiltaket for fagtemaet landskap.

Landskapstemaet er tverrfaglig, og det kreves kompetanse innen både naturgeografi, kulturhistorie og landskapsbilde for å gjennomføre konsekvensutredninger for landskap. 

Landskapstemaet i konsekvensutredninger grenser i hovedsak opp mot fagtemaene naturmangfold, kulturmiljø og friluftsliv

I denne veilederen utredes landskap som et helhetlig tema der disse elementene inngår:

Naturgeografiske forhold

 • Landskapsvariasjon
 • Naturvariasjon innenfor landskapsområdene
 • Intakte naturstrukturer i landskapet

Kulturhistorien i landskapet

 • Landskap preget av virksomheter eller faser med betydning for historien
 • Landskap preget av bebyggelsesstruktur, bystruktur eller infrastruktur
 • Landskap med tilknytning til eller betydning for etniske grupper eller med tilknytning til sosiale grupper
 • Landskap knyttet til historisk hendelse, tro eller tradisjon

Andre romlige og visuelle kvaliteter ved landskapet

 • Landskap med allmenn verdi knyttet til opplevelse, identitet og tilhørighet
 • Landskap med visuelle kvaliteter

De seks stegene nedenfor utgjør de sentrale elementene i metoden i en konsekvensutredning av landskap.

Gjennomfør steg 1 til 5 for hvert miljøverditema: Naturmangfold, friluftsliv, landskap og kulturminner og kulturmiljø. Metoden er lik for de fire miljøverditemaene.

 • Steg 1: Del inn utredningsområdet i delområder. Når du gjør dette, må du samtidig være kjent med verdikriteriene i steg 2.

For hvert enkelt delområde gjennomfører du steg 2 til 4:

 • Steg 2: Sett verdi for hvert delområde ved hjelp av verditabellene i steg 2.
 • Steg 3: Vurder hvordan planen eller tiltaket påvirker landskapsverdiene i hvert enkelt delområde.
 • Steg 4: Bruk konsekvensvifta til å fastslå konsekvensen for landskapsverdiene i hvert delområde.

I de forberedende arbeidene med konsekvensutredningen, er det pekt på ulike alternativer for planen eller tiltaket. De ulike alternativene berører ulike delområder.

 • Steg 5: Når konsekvensgraden er fastsatt for alle delområdene, skal den samlede konsekvensen for landskap for hvert alternativ vurderes.

Når steg 1-5 er gjort for de fire miljøverditemaene, og vannmiljø, forurensning og klimagassutslipp er håndtert, kan du gå videre til steg 6. Steg 6 gjøres for alle klima- og miljøtema samlet.

Steg 6: Avvei og sammenstill informasjonen fra de ulike miljøtemaene for å vurdere samlet konsekvens for hvert alternativ. Til slutt sammenstilles informasjon fra de fire miljøverditemaene, og de tre øvrige temaene, vannmiljø, forurensning og klimagassutslipp.

 1. 1 Inndeling i delområder
 2. 2 Sette verdi i hvert delområde
 3. 3 Vurdere påvirkning for hvert delområde
 4. 4 Vurdere konsekvens for hvert delområde
 5. 5 Vurdere konsekvenser for landskap
 6. 6 Sammenstille konsekvensene for alle klima- og miljøtema

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid