Utredningsområdet for landskap omfatter:

 • arealet som berøres av de konkrete, fysiske landskapsendringene som planlegges eller kan forventes hvis planen eller tiltaket gjennomføres.
 • øvrige områder utover planområdet hvor endringene vil påvirke opplevelsen av landskapet.
 • tilknyttede anlegg til alle typer utbygginger, for eksempel veger eller kaianlegg.

Utredningsområdet må tilpasses det planlagte tiltaket, slik at både nær- og fjernvirkninger behandles.

Velg og begrunn delområder

Det er ofte nødvendig å dele inn landskapet i et større område, til mindre, håndterbare delområder:

 • Start med et kart der utredningsområdet for landskap er tegnet inn. 
 • Størrelsen på delområdene må bestemmes ut fra utredningens formål, og hvor detaljerte registreringene er. Områdene bør helst være fra 1 til 20 km².
 • Opprett delområder som er områder med enhetlig landskapskarakter. Avgrens delområdene på grunnlag av framtredende kjennetegn ved landskapet, det vil si landform og kombinasjonen av landskapselementer som vann, vegetasjon, arealbruk og kulturpreg.
 • De enkelte landskapselementene tillegges ulik vekt i forskjellige landskap. Eksempel: I bylandskap er arealbruk og kulturpreg sentrale elementer.
 • Hvert enkelt delområde er gjenstand for å vurdere verdi, påvirkning og konsekvens.

Beskrive landskapet

 • Beskriv kort utredningsområdet med hovedtrekk i naturvariasjon, arealbruk og kulturhistorie.

 • Del inn området i delområder.

 • Beskriv naturgeografiske forhold, arealbruk, kulturhistorie og romlig-visuelle forhold for hvert delområde. Dette gir grunnlag for å bestemme landskapskarakter. 

 • Landskapskarakteren presenteres som en kort beskrivende tekst. Beskrivelsen av landskapskarakter skal inneholde tilstrekkelig informasjon til å bruke kriteriene i verditabellen. Begrepet landskapskarakter gir uttrykk for samspillet mellom et områdes naturgrunnlag, arealbruk, historiske og kulturelle innhold, og romlige og visuelle forhold som særpreger området og skiller det fra landskapet rundt. Landskapskarakter fastsettes for hvert delområde. 

  Landskapskarakteren skal angi:

  • Individuelle egenskaper og kvaliteter ved det enkelte landskap. Det vil si det som skiller det fra naboområdene og fra andre områder av samme type.
  • I tillegg kan angis generelle trekk ved landskapet, som tilhørighet til landskapstype.

  Delområdene og utredningsområdet som helhet verdisettes og vurderes ut fra områdets landskapskarakter. Landskapskarakter bestemmes basert på faglig skjønn, med utgangspunkt i systematisk bruk av registreringstemaene i teksten over.

 • Dette bør inngå i analysen:

Beskrivelse av utredningsområdet

Beskrivelse av delområdene

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid