Formålene med den samlede vurderingen er:

 • å informere beslutningstaker og andre berørte om hva som er de viktigste miljøkonsekvensene av tiltaket eller planen.
 • å informere om viktige forskjeller mellom alternativene som utredes.
 • å gi et grunnlag for å vurdere om virkningene av tiltaket eller planen samlet sett er akseptable for klima og miljø.

Krav til vurderingene:

 • De må begrunnes
 • De må bygge logisk opp under konklusjonen
 • De må redegjøre for de viktigste konsekvensene

En samlet vurdering av konsekvens for klima og miljø skal bygge på en helhetlig vurdering av miljøtemaene som er utredet. Den samlede vurderingen skal bygge på vurderingene som er gjort om

 • konsekvensgrad for de fire miljøtemaene naturmangfold, friluftsliv, landskap og kulturminner og kulturmiljø
 • vurderinger av konsekvens for miljøtemaene vannmiljø, klimagassutslipp og forurensning
 • supplerende vurderinger av samlet virkning og øvrige hensyn.

Vurderinger og hovedpunkter for de ulike alternativene føres inn i en tabell. Dette gir en oversikt over ulike typer miljøkonsekvenser. 

Vurderingene i tabellen skal suppleres med tekst. Beskriv viktige og utslagsgivende virkninger. Tabellen og tilhørende tekst skal sikre at de mest sentrale miljøtemaene presenteres, og får fram hvor store og kritiske miljøkonsekvensene er for de ulike alternativene.

Last ned tabellen i Excelformat for å fylle inn egne vurderinger.

Nullalternativet, som er det konsekvensene av de aktuelle alternativene skal vurderes mot, utgjør alltid konsekvensgrad 0 (ubetydelig konsekvens).

Spesielt om overordnet plan

Konsekvensutredninger på overordnet plannivå skal være gode nok til å beslutte om et areal bør avsettes til et bestemt formål, eventuelt på hvilke vilkår.

Overordnet plannivå gir en bedre oversikt over sammenhenger i arealbruk over større områder, og kan synliggjøre virkninger av ulike strategiske valg eller arealbruksalternativer som ikke kommer godt nok fram på detaljplannivå.

Større sammenhengende områder med en viktig funksjon for flere tema vil representere store verdier på dette nivået, og bør derfor tillegges stor vekt i den samlede konsekvensvurderingen.

De fire miljøtemaene naturmangfold, friluftsliv, landskap, kulturminner og kulturmiljø vurderes ved å presentere og legge inn konsekvensgraden som har kommet fram basert på vurderingene som er gjort for verdi, påvirkning og konsekvens for hvert enkelt miljøtema. Skalaen for konsekvensgrad går fra Kritisk negativ konsekvens til Stor positiv konsekvens

Angi hvilke konsekvenser de ulike alternativene vil gi for miljøtemaene vannmiljø, forurensning og klimagassutslipp. Du kan også gi en særskilt vurdering av konkrete økosystemtjenester som blir berørt.

Samlet virkning

§ 21 i KU-forskriften sier at samlede virkninger av planen eller tiltaket sett i lys av allerede gjennomførte, vedtatte eller godkjente planer eller tiltak i influensområdet skal vurderes.

Samlet virkning kan beskrives som det totale fotavtrykket som tiltaket eller planen etterlater seg for klima og miljø. Den samlede virkningen av det konkrete tiltaket eller planen, andre tiltak og planer og andre påvirkningsfaktorer kan være større enn påvirkningen av det konkrete alternativet alene.

Viktige forhold knyttet til samlet virkning skal ha kommet opp i vurderingene som er gjort for det enkelte miljøtema. Som en del av dette skal blant annet samlet belastning for naturmangfold være vurdert, etter § 10 i naturmangfoldloven.

Dette må suppleres av vurderinger av samlet virkning for alle miljøtema, for å få fram sentrale samvirkninger på tvers av miljøtemaene og relevante sumvirkninger for miljø.

Det samlede datagrunnlaget kan vise at miljøpåvirkningen er betydelig når de ulike konsekvensene ses på samlet, eller når de ses på sammen med øvrige påvirkninger i området. Utreder bør vurdere om det bør gjennomføres mer tverrfaglige vurderinger, der fagutredere for to eller flere miljøtema sammen ser på relevante samvirkninger

Øvrige hensyn

Det skal komme fram om det er ytterligere hensyn knyttet til klima og miljø som bør tas hensyn til i den samlede vurderingen. Dette skal bidra til å gi et mest mulig riktig og balansert bilde av miljøkonsekvensene, og bør blant annet. omfatte vurderinger av konsekvenser for nasjonale mål. Hovedpunkter skal skrives inn i tabellen.

I vurderingene av konsekvens per miljøtema har virkninger av planen eller tiltaket blitt belyst opp mot relevante nasjonale miljømål. Det bør presenteres på en tydelig måte om og eventuelt hvordan alternativer kan gjøre det svært vanskelig eller umulig å nå nasjonale miljømål, eller om det er andre nasjonale interesser som blir særlig berørt.

Det skal vises til eventuelle særlig alvorlige konsekvenser for forvaltningsmålene i §§ 4 og 5 i naturmangfoldloven og for miljømålene for vannforekomster i vannforskriften §§ 4-8.

Formålet med den samlede vurderingen er todelt:

 1. Den skal gi et grunnlag for å vurdere om virkningene av tiltaket eller planen som utredes samlet sett kan vurderes som akseptable for klima og miljø.
 2. Den skal bidra til et helhetlig beslutningsgrunnlag av samlede virkninger for miljø og samfunn.

En helhetlig vurdering av samlet konsekvens for klima og miljø skal bygge på helheten i de vurderingene som er gjort etter punktene i tabellen: Skala og muligekriterier for vurdering av salet konsekvens for klima og miljø. Det vil si konsekvensgrad for de fire miljøtemaene naturmangfold, friluftsliv, landskap og kulturminner og kulturmiljø; vurderinger av konsekvens for miljøtemaene vannmiljø, klimagassutslipp og forurensning; og supplerende vurderinger av samlet virkning og av øvrige hensyn.

Begrunne samlet konsekvens

 • Vurderingen av samlet konsekvens skal begrunnes tekstlig, og utslagsgivende virkninger skal beskrives.
 • Problemstillinger som bør belyses er hvor mye vekt som er lagt på store negative konsekvensgrader, og hvordan balansen mellom plusser og minuser er håndtert.
 • Synliggjør viktige avveininger som ligger til grunn for samlet vurdering.
 • Alvorlige miljøskader med irreversibel påvirkning er eksempel på noe som bør tillegges særlig vekt.
 • Mange påvirkninger som gir en stor samlet virkning er et eksempel på noe som bør vektlegges.
 • Identifiser og beskriv miljøtema og delområder der det er beslutningsrelevante forskjeller mellom to eller flere alternativer. Analysen bør konkludere med en tverrfaglig oppsummering som beskriver de viktigste forskjellene mellom alternativene.
 • Vurderingen av samlet konsekvens for miljø skal tas med videre i sammenstillinger og vurderinger sammen med andre utredningstema enn miljø.
 • Det er viktig å begrunne vurderingene, og at de bygger logisk opp under konklusjonen og redegjør for de viktigste miljøkonsekvensene.

Skala og mulige kriterier for samlet vurdering

Utreder kan i noen tilfeller ønske å bruke en felles skala for å framstille samlet konsekvens for klima og miljø.

Tabell: Skala og mulige kriterier for vurdering av samlet konsekvens for klima og miljø

Tabell: Skala og mulige kriterier for vurdering av samlet konsekvens for klima og miljø
Skala Mulige kriterier for å vurdere samlet konsekvens for klima og miljø
Kritisk negativ konsekvens

Alternativet medfører svært alvorlig miljøskade. Brukes unntaksvis.

Minst ett av de fem temaene har kritisk negativ konsekvens

Svært stor negativ konsekvens

Alternativet vil medføre svært stor miljøskade

Mist 2 av de 5 temaene har svært stor negativ konsekvens

Stor negativ konsekvens

Alternativet vil medføre stor miljøskade

Mist 2 av de 5 temaene har stor negativ konsekvens

Middels negativ konsekvens

Alternativet er vesentlig dårligere enn nullalternativet

Mist 2 av de 5 temaene har middels negativ konsekvens

Noe negativ konsekvens

Alternativet er noe dårligere enn nullalternativet

Maks ett tema kan ha middels nagativ konsekvens, ingen temaer kan ha dårligere

Utbetydelig konsekvens

Alternativet vil ikke medføre vesentlig endring fra nullalternativet

Positive og negative konsekvenser oppveier hverandre

Maks ett tema kan ha middels negativ konsekvens, ingen temaer kan ha dårligere

Positiv konsekvens

Alternativet vil være bedre enn nullalternativet

Minst to temaer har positiv konsekvens

Maks ett tema kan ha middels negativ konsekvens, ingen temaer kan ha dårligere

Stor positiv konsekvens

Alternativet vil være vesentlig bedre enn nullalternativet

Overvekt av miljøtema med positiv konsekvens

Ingen tema kan ha dårligere enn noe negativ konsekvens

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid