Når vi synliggjør hvilke verdier som bør vektlegges, ved å sortere og rangere kunnskap, legger vi til rette for gode beslutninger. Dette er til hjelp for ansvarlig myndighet som skal avgjøre om planen eller tiltaket skal gjennomføres. Interessenter i saken kan også ha nytte av disse vurderingene.

Hvilke miljøverdier blir berørt av planen eller tiltaket?

Vi bruker en bestemt metode til å vurdere områdets betydning, kvaliteter og funksjoner på en systematisk måte. Vi tar for oss hvert enkelt miljøtema, legger verdi til dem og sorterer dem ut fra en fastsatt verdiskala. Skalaen spenner seg fra lav til høy verdi. Hvert nivå angir ulike egenskaper, som gjør det mulig å sette verdi på en lokalitet eller forekomst.

I vurderingene er det verdiene i nullalternativet som legges til grunn. Nullalternativet, eller sammenlikningsåret, tar utgangspunkt i dagens miljøtilstand. Det rommer også  virkningene av eventuelle andre realistiske planer og tiltak og forventede utviklingstrekk. Det kan derfor være mer enn miljøverdiene i dagens situasjon som skal reflekteres i verdivurderingene.

Hva gir stor miljøverdi?

Med verdi menes en vurdering av hvor stor betydning et område har i et nasjonalt perspektiv, for det aktuelle miljøtemaet.

Det man finner av informasjon om miljøtilstanden i et område kan reflektere flere typer verdi.

  • Eksempel: For klima og miljø vurderes verdi knyttet til de fire miljøtemaene naturmangfold, friluftsliv, landskap og kulturminner og kulturmiljøer.

I temadelene av denne veilederen finner du verdikriterier og verditabeller for hvert miljøtema.

Konsekvensutredningen skal inneholde en vurdering av verdier. Verdivurderingene bygger både på eksisterende kunnskap, og på nye registreringer i det aktuelle området for temaer som ikke er verdivurdert fra før.  Vær klar over at en del informasjon i relevante registre og databaser ikke er verdivurdert. Kunnskapen må suppleres med utreders eget skjønn og bruk av verditabellen. Vurderinger av verdi skal bygge på konkrete funn, og på vurdering av potensial.

Eksempler på ulike typer verdier

En type verdi er forvaltningsmessig status. Her er det politiske vedtak eller føringer som gir forvaltningsprioritet til ulike verdikategorier for det aktuelle miljøtemaet.

  • Eksempel: Noen miljøverdier verdsettes fordi de har en juridisk beskyttelse. Dette kan være vernede områder, prioriterte eller truede arter, vernede og automatisk fredete kulturminner og forekomster som er av internasjonal betydning.

Miljøverdier kan også verdsettes ut fra at de er prioritert gjennom nasjonale retningslinjer eller internasjonale avtaler og bindinger.

  • Eksempler på dette er ordninger som utvalgte kulturlandskap, regionale planer eller føringer i veiledning om verdisetting av friluftslivsområder. Forvaltningsmessig status gjelder generelt for alle forekomster av en miljøverdi, slik som alle forekomster av en prioritert art eller en utvalgt naturtype.

En annen type verdi er lokalitetens eller forekomstens kvalitet i seg selv.

  • Eksempel: Det er forskjeller i kvaliteten på forekomster av truede naturtyper og på innholdet i automatisk fredete kulturminner. Disse forskjellene i kvalitet, og dermed verdi, skal tas hensyn til. En vurdering av lokalitetens kvalitet er avgrenset til de enkelte bestandene eller forekomstene innenfor området som omfattes av konsekvensutredningen.

Tidlig identifisering av viktige miljøverdier bør ideelt sett være en del av kunnskapsgrunnlaget for all arealplanlegging. Overordnet plannivå kan ofte gi en bedre oversikt over sammenhenger i arealbruk over større områder. Det kan synliggjøre virkninger av ulike strategiske valg eller arealbruksalternativer som ikke kommer godt nok fram på detaljplannivå.

Skala for verdivurderinger

Metoden vurderer miljøverdier på en femdelt verdiskala. Denne er presentert i tabellen nedenfor. Nyanser i verdivurderingene presenteres ved å angi verdi høyt og lavt innenfor de fem trinnene. Slike nyanser er viktige for senere vurdering av konsekvens. Verdier langs hele verdiskalaen kan være beslutningsrelevante.

Tabell: Verdiskala som grunnlag for vurdering av verdi

Tabell: Verdiskala som grunnlag for vurdering av verdi
Skala Forklaring *
Uten betydning Forekomster uten betydning for miljøtemaet eller med sterkt reduserte kvaliteter
Noe verdi Alminnelige eller lokalt vanlige forekomster og lokaliteter, bruksbetydning og attraktivitet for få mennesker, med få kvaliteter, og/eller lite synlig sammenheng eller kontekst.
Middels verdi (forvaltningsprioritet) Forekomster og lokaliteter med forvaltningsprioritet eller av lokal eller regional betydning, bruksbetydning og attraktivitet for flere mennesker, med gode kvaliteter, og/eller noe fragmentert sammenheng.
Stor verdi (høy forvaltningsprioritet) Forekomster og lokaliteter med høy forvaltningsprioritet som følge av regional eller nasjonal betydning. De kan også være vurdert å være av tilsvarende verdi i den aktuelle konsekvensutredningen. Tidligere vurderinger kan også ligge til grunn, etter lovverk, bruksbetydning og attraktivitet for mange mennesker, med særlig gode kvaliteter, og/eller viktige sammenhenger og funksjoner.
Svært stor verdi (høyeste forvaltningsprioritet) Forekomster og lokaliteter med høyeste forvaltningsprioritet som følge av nasjonal eller internasjonal betydning. De kan også være vurdert å være av tilsvarende verdi i den aktuelle konsekvensutredningen. Tidligere vurderinger kan også ligge til grunn, etter lovverk, bruksbetydning og attraktivitet for mange mennesker, med særlig gode kvaliteter, og/eller viktige sammenhenger og funksjoner.

* Alle kriterier må ikke være oppfylt samtidig

Verdi vurderes for hvert av de fire miljøtemaene, for alle delområdene som er valgt. Hvert fagtema har en verditabell som viser hva som er brukt som grunnlag for verdi. Det kan være forvaltningsprioritet, betydning for miljøtemaet, funksjoner og sammenhenger, bruksfrekvens og faglige kvaliteter.

Alle arealene innenfor utredningsområdet skal vurderes og verdisettes.

Beslutningsrelevant usikkerhet i vurderingene av verdi skal vurderes og presenteres. Usikkerhet ved verdianslagene eller usikkerhet knyttet til potensiale for ytterligere funn må synliggjøres.

Verdikart

Verdivurderingene kan visualiseres på verdikart. Det bør vise verdiene på delområdene, og det bør dekke planområdet og relevante delområder i influensområdet. For mest mulig lik framstilling på tvers av ulike typer planer og tiltak, anbefaler vi at verdikartet blir fargelagt i tråd med Statens vegvesens fargeregler. Se kapittel XX:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid