Naturen blir mer produktiv og robust med et rikt naturmangfold, og derfor må vi finne gode miljøløsninger når vi planlegger ny bruk av arealer. Til det trenger vi kunnskap om hvilke naturverdier som finnes i utredningsområdet. Vi må også vurdere hvordan et planlagt arealinngrep påvirker naturmangfoldet.

Her finner du veiledning og metode for å vurdere konsekvenser for naturmangfold.

Naturmangfold er biologisk, landskapsmessig og geologisk mangfold, som ikke er et resultat av menneskers påvirkning.  Det omfatter naturmangfold på land, i ferskvann, brakkvann og saltvann - inkludert livsbetingelser knyttet til disse.

Biologiske og geologiske ressurser er en del av naturmangfoldet, og flere av disse høstes og er i aktiv bruk. Ansvaret for forvaltningen av de fleste biologiske og geologiske ressursene ligger utenfor miljøforvaltningen, og for disse viser vi til veiledere fra andre myndigheter. Det gjelder for eksempel ressurser og arealer under landbruks- og fiskeriforvaltningen.

Denne veilederen dekker disse fagtemaene under naturmangfold: 

 • Verneområder 
 • Naturtyper 
 • Arter og økologiske funksjonsomårder 
 • Geologisk mangfold (både på naturtypenivå og landskap) 
 • Landskapsøkologiske funksjonsområder 
 • Landskapstema som sorterer inn under naturmangfoldtema (for eksempel: ikke kulturmiljø) 

Naturmangfold i vann og organismers livsbetingelser i vann fanges opp av Naturtyper i Norge, NiN. 

De seks stegene nedenfor utgjør de sentrale elementene i metoden i en konsekvensutredning av naturmangfold. Stegene brukes på denne måten:

Gjennomfør steg 1 til 5 for hvert miljøverditema: Naturmangfold, friluftsliv, landskap og kulturminner og kulturmiljø. Metoden er lik for de fire miljøverditemaene.

 • Steg 1: Del inn utredningsområdet i delområder. Når du gjør dette, må du samtidig være kjent med verdikriteriene i steg 2.

For hvert enkelt delområde gjennomfører du steg 2 til 4:

 • Steg 2: Sett verdi for hvert delområde ved hjelp av verditabellene i steg 2.
 • Steg 3: Vurder hvordan planen eller tiltaket påvirker naturmangfoldverdiene i hvert enkelt delområde.
 • Steg 4: Bruk konsekvensvifta til å fastslå konsekvensen for naturmangfoldverdiene i hvert delområde.

I de forberedende arbeidene med konsekvensutredningen, er det pekt på ulike alternativer for planen eller tiltaket. De ulike alternativene berører ulike delområder.

 • Steg 5: Når konsekvensgraden er fastsatt for alle delområdene, skal den samlede konsekvensen for naturmangfold for hvert alternativ vurderes.

Når steg 1 til 5 er gjort for de fire miljøverditemaene, og du har håndtert de tre temaene vannmiljø, forurensning og klimagassutslipp, kan du gå videre til steg 6. Veiledere for de tre siste temaene er del av denne digitale veilederen. 

 • Steg 6: Avvei og sammenstill informasjonen fra de ulike miljøtemaene for å vurdere samlet konsekvens for hvert alternativ. Til slutt sammenstilles informasjon fra de fire miljøverditemaene, og de tre øvrige temaene: vannmiljø, forurensning og klimagassutslipp.
 1. 1 Inndeling i delområder
 2. 2 Sette verdi i hvert delområde
 3. 3 Vurdere påvirkning for hvert delområde
 4. 4 Vurdere konsekvens for hvert delområde
 5. 5 Vurdere konsekvens for hvert alternativ
 6. 6 Vurdere samlet konsekvens for alle klima- og miljøtema

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid