• Start med et kart der utredningsområdet for naturmangfold er tegnet inn.
  • Dette området skal nå deles opp i mindre delområder.
  • Før du starter er det en fordel om du setter deg inn i steg 2 av metoden, om å sette verdi. Det gjelder spesielt hvis du skal slå sammen delområder.

Hvordan dele utredningsområdet inn i mindre delområder?

I en konsekvensutredning opprettes det delområder på grunnlag av de ulike registreringskategoriene. Hvert enkelt delområde er gjenstand for å vurdere verdi, påvirkning og konsekvens. 

Delområder avgrenses basert på en prosess der en først grovinndeler utredningsområdet, og deretter justerer avgrensingen som en del av verdivurderingen.

Vurder geografiske avgrensninger

Utredningsområdet deles inn i mindre, enhetlige delområder, basert på kategoriene listet under. Enhetlige områder er områder som henger naturlig sammen, og som samlet sett har en viktig funksjon.

Gjør en foreløpig verdivurdering

Kartlagte områder innenfor de enkelte registreringskategoriene har stor variasjon i geografisk utbredelse.

Det er i noen tilfeller hensiktsmessig å slå sammen flere kartleggingsenheter til felles delområder. Det er for eksempel hensiktsmessig dersom nærliggende naturtypelokaliteter har en liknende naturtype og verdi. Før du vurderer mulige sammenslåinger bør du alltid verdsette alle naturtypelokaliteter etter verditabellen i neste steg av veilederen.

Å utarbeide et verdikart er et viktig hjelpemiddel for å vurdere sammenslåing av ulike naturtypelokaliteter til et større delområde. Disse får en samlet verdi som så brukes videre i analysen.

Velg og begrunn delområder

Å slå sammen delområder til større delområder innebærer et betydelig rom for skjønn. Gi derfor alltid en tydelig begrunnelse for valgene som gjøres på dette stadiet. Forklar hvorfor og hvordan delområder er slått sammen.

Å vurdere grundig hvordan delområdene deles inn, kan gi ressursbesparelser ved at færre delområder må vurderes i konsekvensutredningen. Å slå sammen mindre områder fører samtidig til at antallet delområder reduseres mens delområdenes størrelse økes. Dette kan igjen ha betydning for resultatet av konsekvensutredningen.

Delområdenes størrelse har betydning, fordi grad av påvirkning vurderes ut fra hvor stor andel av et delområde som blir berørt av et tiltak eller plan. Å være bevisst dette i en tidlig fase er viktig, når delområdene skal fastsettes.

Der man velger å slå sammen flere registreringsenheter til et større delområde er det viktig å ta med kunnskapen om variasjonen innenfor området i den videre vuderingen av påvirkning og samlet konsekvens.

En hensiktsmessig geografisk avgrensning av delområder har sammenheng med detaljeringsbehov i den enkelte sak. Dette bør tilpasses beslutningsrelevans for tiltaket eller planen som skal vurderes.

Eksempel: En enkelt forekomst av en art kan ha beslutningsrelevans når en bolig bygges, mens når en kraftlinje bygges er det mer relevant å vurdere dette som del av et større sammenhengende område som har betydning for flere arter. Planbeskrivelsen  gir viktige holdepunkter for hva som bør vurderes og detaljeringsbehov.

Relevante spørsmål ved avgrensning av delområder:

  • Er det registreringsenheter innenfor utredningsområdet som har samme biologiske funksjon og som ut i fra en økologisk, faglig vurdering fungerer som ett større område?
  • Er det eksisterende inngrep som gjør at det allerede er en betydelig barriere mellom registreringsenheter?

Areal med ubetydelig verdi for temaet kan behandles som én stor figur, ett areal, som beskrives samlet. Jo høyere verdiene og beslutningsrelevansen er, dess viktigere er det at det ikke gjøres forenklinger.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid