I de forberedende arbeidene med konsekvensutredningen, er det pekt på ulike alternativer for planen eller tiltaket. Hvert av alternativene berører et ulikt sett av delområder. Du har i steg 2 til 4 i metoden vurdert verdi og påvirkning og fastsatt en konsekvens for hvert delområde.

I dette steget skal du sammenstille konsekvens for de ulike delområdene for hvert alternativ og fastsette en samlet konsekvens.

Vise særlige hensyn og kritiske avveiinger

I den samlede konsekvensvurderingen for naturmangfold skal det komme fram om det i planområdet eller området er særlige hensyn som bør vektlegges og synliggjøres for beslutningstaker. Dette gjelder blant annet verdier som berører aktuelle nasjonale mål eller gjeldende politiske føringer.

For naturmangfold kan særlige hensyn vektlegges blant annet dersom følgende miljøhensyn med svært stor eller stor verdi påvirkes av tiltaket eller planen.

Gi en samlet vurdering av konsekvens for naturmangfold

Der det foreligger alternativer skal den samlete vurderingen av konsekvensgraden for hvert alternativ brukes som grunnlag for å rangere alternativene. Denne vurderingen gjøres etter kriteriene i tabell for skala og veiledning for konsekvensvurdering av områder eller delområder, som angitt i generell metodebeskrivelse. Utreder skal begrunne vurderingene i en kort og konsis tekst. Vurderingen skal bygge logisk opp under den samlete konsekvensgraden.

Det skal framgå tydelig hva som har vært utslagsgivende for den samlede vurderingen for naturmangfold. Dette bør gjøres i en egen tekst, og der hovedpunktene angis i tabellen for sammenstilling av konsekvens per miljøtema som angitt i generell metodebeskrivelse.

Vurderingen av samlet konsekvensgrad for hvert alternativ brukes som grunnlag for å rangere alternativene. Utreder må begrunne den samlete konsekvensgraden, slik at det kommer tydelig fram hva som er utslagsgivende. Dette skal følge med videre i sammenstillingen av konsekvenser for alle klima- og miljøtemaene i neste ledd av vurderingen.

Dette skal følge med videre i sammenstillingen av konsekvenser for alle klima- og miljøtemaene i steg 6 i veilederen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid