I de to foregående stegene av metoden satte du verdi på hvert delområde og vurderte hvilken påvirkning planen eller tiltaket har på delområdet. Nå skal du kombinere verdi og påvirkning for å fastsette konsekvensen planen eller tiltaket har i hvert delområde.

Hvordan vurdere konsekvensgrad?

Det skal gjøres en samlet konsekvensvurdering for naturmangfold. Konsekvensgraden for hvert delområde framkommer ved å sammenstille vurderingene av verdi og påvirkning. Konsekvensgraden vises i en konsekvensvifte, som viser hvor alvorlig konsekvensene ved planen eller tiltaket forventes å bli. Denne skal gjøres for hvert alternativ som konsekvensutredes.

Konsekvensgraden for naturmangfold skal først bestemmes for hvert delområde. Den framkommer ved å sammenstille vurderingene av verdi og påvirkning, og plassere disse i konsekvensvifta.

Konsekvensgraden for hvert enkelt delområde skal begrunnes av den som gjennomfører vurderingen. Dette danner grunnlaget for en konsekvensvurdering av samlet konsekvens for naturmangfold for hvert alternativ som konsekvensutredes.

Resultatene fra utfylling av konsekvensvifta og begrunnelse for vurdering av konsekvensgrad for hvert enkelt delområde settes inn i konsekvensvifta, som angitt i generell metodebeskrivelse.

Antall berørte delområder, eller plan- eller tiltaksområdet som er berørt og konsekvensgraden for berørte delområder er viktige parametere for å fastsette konsekvensgraden. I tillegg må en fange opp eventuelle samlede virkninger. Det vil si den eventuelle merbelastningen som følger av at flere faktorer virker samtidig på naturmangfoldverdier.  Dette er særlig aktuelt der det er mange og alvorlige inngrep, og følgelig alvorlige konsekvenser for hele planen, tiltaket, eller alternativet. Dette er en vurdering som kun kan gjøres når en ser alle berørte delområder i sammenheng.

Vurderingene av både verdi og påvirkning legger nullalternativet til grunn, og det innebærer at konsekvensene reflekterer endringer sammenliknet med nullalternativet.

Den samlede konsekvensen for hvert alternativ må vurderes ut fra kunnskap om hva som berøres. Utreder må begrunne den samlete konsekvensgraden, slik at det kommer tydelig fram hva som er utslagsgivende. Etter at konsekvensen for hvert delområde er utredet, gjøres det en samlet konsekvensvurdering av hvert alternativ.

Vurdere samlede virkninger

Samlede virkninger oppstår når flere virkninger virker sammen. Det kan handle både om ulike virkninger av samme plan eller tiltak og om samvirkninger med andre planer og tiltak. Konsekvensutredningen må fange opp slike samlede virkninger. Dette innebærer at ulike typer planer, tiltak og påvirkningsfaktorer må sees i sammenheng. Slike samlede virkninger skal beskrives og vurderes, og legges til grunn for den samlede konsekvensvurderingen for hvert miljøtema. For naturmangfold skal det, som en del av dette, gjøres en vurdering av samlet belastning, jf. § 10 i naturmangfoldloven.

Samlet belastning

Naturmangfoldloven § 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning, sier at «En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for». Dette innebærer at ulike typer tiltak og påvirkningsfaktorer må sees i sammenheng.

For å fastsette konsekvensgrad er dette viktig:

  • Vurder den samlede belastningen av tiltaket som utredes, tidligere tiltak og tiltak etter godkjent plan.
  • Vurder konkret hva som tidligere har berørt landskapet, økosystemene og naturtypene og artene i det aktuelle planområdet og sårbarheten for ytterligere påvirkning i lys av dette.

I vurdering av påvirkningen på et område eller en art skal man så langt det er mulig også inkludere kjent fremtidig påvirkning på dette. Dette kan være hvordan området er satt av i kommunedelplaner, reguleringsplaner eller i forhold til annen fremtidig bruk som for eksempel jordbruk og energi. Dette er viktig for å unngå en bit for bit nedbygging av arealer som hver for seg ikke utgjør en for stor belastning, men som samlet sett er av betydning for områdets økologiske tilstand eller overlevelsesevnen til en art eller bestand.

Den ekstra belastningen som tilkommer etter å ha vurdert samlet belastning beskrives og legges til konsekvensvurderingen for alternativet. Vurderingen etter naturmangfoldlovens § 10 kan føre til at hensynet til naturmangfoldet veier tyngre enn det ville ha gjort ved en vurdering av § 8 alene. Dette fordi konsekvensene for naturmangfold kan være større når en ser den samlede belastningen på natur enn når en ser effekten fra bare tiltaket.

For mer veiledning om vurderinger av samlet belastning se

Virkninger som følge av klimaendringer

Endringer i klima utgjør en viktig påvirkningsfaktor for naturmangfoldet. Dersom leveområder forsvinner eller blir vesentlig endret, kan dette påvirke og endre situasjonen for ulike arter, og gjøre naturmangfoldet mindre robust for virkninger fra nye planer eller tiltak.

Forhold ved planen eller tiltaket som kan føre til at naturen i undersøkelsesområdet blir dårligere rustet til å tåle klimaendringer bør beskrives.

For veiledning om virkninger av klimaendringer og relevante spørsmål for å integrere klimaendringene i vurderingen av virkninger på naturmangfold se her: 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid