I forrige steg av metoden satte du verdi på de ulike delområdene. I dette steget skal du vurdere i hvilken grad området blir påvirket av planene eller tiltaket. Påvirkningstabellen hjelper deg med å fastsette riktig påvirkningsgrad.

For å kunne beskrive påvirkningen på en tilfredsstillende måte, er det nødvendig med god oversikt over hva tiltaket eller planen innebærer for berørte områder. Utreder må først sette seg inn i hva tiltaket representerer for det eller de berørte delområdene. Virkning på økologiske funksjoner og sammenhenger omtales deretter. Tabellen gir veiledning i bruk av påvirkningsskalaen for miljøverdiene knyttet til naturmangfold. For hver påvirkningsgrad er det tilstrekkelig at ett kulepunkt oppfylles. Vurderinger må suppleres av faglig skjønn.

Veiledningen under beskriver hvordan man vurderer ulike påvirkningsfaktorer og miljøverdier knyttet til naturmangfold. I tillegg til dette må vurderingene tillegges et naturfaglig skjønn.

Påvirkning på naturmangfold

Naturen skal forvaltes slik at planter og dyr som finnes naturlig sikres i levedyktige bestander, og variasjonen av naturtyper og landskap skal opprettholdes.

Påvirkning av naturmangfoldverdier handler om at biologiske funksjoner og de økologiske prosessene forringes (noen ganger at de forbedres), eventuelt at sammenhenger helt eller delvis brytes (noen ganger at de styrkes).

En oversikt over mulige påvirkningsfaktorer finnes i den generelle metodeomtalen av påvirkning [lenke]. De vanligste påvirkningsfaktorene på naturmangfold er arealbeslag og forringelser av økologisk infrastruktur gjennom fragmentering av leveområder, brudd i landskapsøkologiske sammenhenger og kanteffekter inn i naturområder. Det finnes også andre påvirkningsfaktorer som kan være viktig i enkelte prosjekter, bl.a. forurensning av vann og grunn, endret hydrologi, spredning av uønskede arter, støy og kunstig belysning.

Tabell for å vurdere påvirkningsgrad

Tabell: Påvirkning - Naturmangfold

Tabell: Påvirkning - Naturmangfold
Planen eller tiltakets påvirkning Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet
Vernet natur
 • Bedrer tilstanden ved at området blir restaurert mot en opprinnelig naturtilstand.
 • Ingen eller uvesentlig virkning på kort eller lang sikt
 • Ubetydelig påvirkning. Ikke direkte arealinngrep.
 • Virkningenes varighet: Varig forringelse av mindre alvorlig art, eventuelt mer alvorlig miljøskade med kort restaureringstid (1-10 år)
 • Mindre påvirkning som berører liten/ubetydelig del og ikke er i strid med verneformålet.
 • Virkningenes varighet: Varig forringelse av middels alvorlighetsgrad, eventuelt mer alvorlig miljøskade med middels restaureringstid (>10 år)
 • Påvirkning som medfører direkte inngrep i verneområdet og er i strid med verneformålet
 • Virkningenes varighet: Varig forringelse av høy alvorlighetsgrad. Eventuelt med lang/svært lang restaureringstid (>25 år).
Viktige naturtyper
 • Bedrer tilstanden ved at eksisterende inngrep tilbakeføres til opprinnelig natur.
 • Ingen eller uvesentlig virkning på kort eller lang sikt
 • Berører en mindre viktig del som samtidig utgjør mindre enn 20 % av lokaliteten. Liten forringelse av restareal.
 • Virkningenes varighet: Varig forringelse av mindre alvorlig art, eventuelt mer alvorlig miljøskade med kort restaureringstid (1-10 år)
 • Berører 20–50 % av lokaliteten, men liten forringelse av restareal. Ikke forringelse av viktigste del av lokalitet.
 • Virkningenes varighet: Varig forringelse av middels alvorlighetsgrad, eventuelt mer alvorlig miljøskade med middels restaureringstid (>10 år)
 • Berører hele eller størstedelen (over 50 %). Berører mindre enn 50 % av areal, men den viktigste (mest verdifulle) delen ødelegges. Restareal mister sine økologiske kvaliteter og/eller funksjoner.
 • Virkningenes varighet: Varig forringelse av høy alvorlighetsgrad. Eventuelt med lang/svært lang restaureringstid (>25 år).
Økologiske funksjoner for arter og landskapsøkologiske funksjonsområder
 • Gjenoppretter eller skaper nye trekk/ vandringsmuligheter mellom leveområder/biotoper (også vassdrag). Viktige biologiske funksjoner styrkes.
 • Ingen eller uvesentlig virkning på kort eller lang sikt
 • Splitter sammenhenger/ reduserer funksjoner, men vesentlige funksjoner opprettholdes i stor grad. Mindre alvorlig svekking av trekk/ vandringsmulighet og flere alternative trekk finnes.
 • Virkningenes varighet: Varig forringelse av mindre alvorlig art, eventuelt mer alvorlig miljøskade med kort restaureringstid (1-10 år)
 • Splitter opp og/eller forringer arealer slik at funksjoner reduseres. Svekker trekk/ vandringsmulighet, eventuelt blokkerer trekk/ vandringsmulighet der alternativer finnes.
 • Virkningenes varighet: Varig forringelse av middels alvorlighetsgrad, eventuelt mer alvorlig miljøskade med middels restaureringstid (>10 år)
 • Splitter opp og/eller forringer arealer slik at funksjoner brytes. Blokkerer trekk/vandring hvor det ikke er alternativer.
 • Virkningenes varighet: Varig forringelse av høy alvorlighetsgrad. Eventuelt med lang/svært lang restaureringstid (>25 år).

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid