Naturen blir mer produktiv og robust med et rikt naturmangfold, og derfor må vi finne gode miljøløsninger når vi planlegger ny bruk av arealer. Til det trenger vi kunnskap om hvilke naturverdier som finnes i utredningsområdet. Vi må også vurdere hvordan et planlagt arealinngrep påvirker naturmangfoldet, og hvilke konsekvenser som følger av dette.

På denne siden finner du veiledning og metode for å vurdere konsekvenser av planen eller tiltaket for naturmangfold.

Dette temaet omhandler naturmangfold på land, i ferskvann, og i brakkvann og saltvann, inkludert livsbetingelser knyttet til disse.

Naturmangfold defineres etter naturmangfoldloven som biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke er et resultat av menneskers påvirkning. Biologiske og geologiske ressurser er en del av naturmangfoldet, og flere av disse høstes og er i aktiv bruk.

Ansvaret for forvaltningen av de fleste biologiske og geologiske ressursene ligger utenfor miljøforvaltningen, og for disse må vi vise til veiledning fra andre myndigheter. Det gjelder for eksempel ressurser og arealer som faller under landbruks- og fiskeriforvaltningen.

Fagtema under naturmangfold i denne veilederen er:

 • Verneområder
 • Naturtyper
 • Arter og økologiske funksjonsomårder
 • Geologisk arv (både på naturtypenivå og landskap)
 • Landskapsøkologiske funksjonsområder
 • Landskapstema for øvrig som sorterer inn under naturmangfoldtema. Det vil si landskapstema som ikke omhandler for eksempel kulturmiljø.
 • Naturmangfold i vann og organismers livsbetingelser i vann kartlegges eller beskrives gjennom Natur i Norge (NIN)

De seks stegene nedenfor utgjør de sentrale elementene i metoden i en konsekvensutredning av naturmangfold. Stegene brukes på denne måten:

Gjennomfør steg 1 til 5 for hvert miljøverditema: Naturmangfold, friluftsliv, landskap og kulturminner og kulturmiljø. Metoden er lik for de fire miljøverditemaene.

 • Steg 1: Del inn utredningsområdet i delområder. Når du gjør dette, må du samtidig være kjent med verdikriteriene i steg 2.

For hvert enkelt delområde gjennomfører du steg 2 til 4:

 • Steg 2: Sett verdi for hvert delområde ved hjelp av verditabellene i steg 2.
 • Steg 3: Vurder hvordan planen eller tiltaket påvirker naturmangfoldverdiene i hvert enkelt delområde.
 • Steg 4: Bruk konsekvensvifta til å fastslå konsekvensen for naturmangfoldverdiene i hvert delområde.

I de forberedende arbeidene med konsekvensutredningen, er det pekt på ulike alternativer for planen eller tiltaket. De ulike alternativene berører ulike delområder.

 • Steg 5: Når konsekvensgraden er fastsatt for alle delområdene, skal den samlede konsekvensen for naturmangfold for hvert alternativ vurderes.

Når steg 1 til 5 er gjort for de fire miljøverditemaene, og du har håndtert de tre temaene vannmiljø, forurensning og klimagassutslipp, kan du gå videre til steg 6. Steg 6 gjøres for alle klima- og miljøtema samlet.

 • Steg 6: Avvei og sammenstill informasjonen fra de ulike miljøtemaene for å vurdere samlet konsekvens for hvert alternativ. Til slutt sammenstilles informasjon fra de fire miljøverditemaene, og de tre øvrige temaene: vannmiljø, forurensning og klimagassutslipp
 1. 1 Inndeling i delområder
 2. 2 Sette verdi i hvert delområde
 3. 3 Vurdere påvirkning for hvert delområde
 4. 4 Vurdere konsekvens for hvert delområde
 5. 5 Vurdere konsekvenser for naturmangfold
 6. 6 Sammenstille konsekvenser for alle klima- og miljøtema

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid