NB! Siden er under utvikling

Økosystemtjenester skal omtales i konsekvensutredninger.

Denne siden beskriver hva som ligger i begrepet og hvordan temaet er håndtert i veilederen.

Hva er økosystemtjenester?

Økosystemtjenester er goder og tjenester vi får fra naturen. De bidrar til menneskers velferd, direkte og indirekte. Begrepet omfatter både fysiske goder og ikke-fysiske tjenester vi får fra naturen.

Dette begrepet kalles også naturens goder, naturgoder og naturens bidrag til mennesker.

Vi bruker ulike tilnærminger og metoder for å uttrykke hvor viktig, nyttig eller verdifull naturen er for mennesker. 

Økosystemtjenester deles inn i fire kategorier:

Eksempler finner du ved å klikke i listen ovenfor.

Grunnleggende livsprosesser er helt nødvendige for de øvrige tjenestene, men vurderes vanligvis på et nivå som ikke er relevant for konsekvensutredninger. De er derfor ikke konkretisert i denne veilederen, men kan inngå i temaet naturmangfold.

Noen økosystemtjenester gir naturen oss uten at det er behov for menneskelig innsats, for eksempel å regulering av vann, mat og materialer hentet direkte fra naturen. Mange av godene vi høster fra naturen avhenger både av naturen selv og av menneskeskapt innsats, for eksempel å dyrke jordbruksvekster.

Veilerderen tar utgangspunkt i oversikten over økosystemtjenester som er brukt i kapittel 5.1.3 i NOU 2013:10 Naturens goder – om verdier av økosystemtjenester.

Hvordan er økosystemtjenester håndtert i veilederen?

Hvis du følger veilederen når du utreder de ulike miljøtemaene, ser du at alle økosystemtjenestene knyttet til miljøforvaltningens ansvarsområder er dekket.

De er plassert så hensiktsmessig som mulig under det miljøtemaet som er mest relevant.

  • De fleste er plassert under naturmangfold, som også dekker mye av temaet vannmiljø.
  • Andre tjenester er plassert under friluftsliv, landskap, kulturminner og kulturmiljøer og klimagassutslipp.
  • Innholdet i de ulike økosystemtjenestene er integrert i veilederen, i trinnet hvor vi vurderer verdi for de ulike temaene. Nederst på sidene for verdi for de ulike temaene er det en oversikt som viser hvilke økosystemtjenester temaet dekker.

Oversikten nedenfor gir en samlet oversikt over økosystemtjenestene, og viser hvor de er håndtert i veilederen.

Hovedansvaret for en del tjenester ligger utenfor miljøforvaltningen, hos andre sektormyndigheter. Det gjelder en del forsynende og regulerende tjenester som faller under landbruks- og fiskeriforvaltningen, og noen opplevelses- og kunnskapstjenester knyttet til reiseliv og folkehelse.

Noen av tjenestene faller ikke naturlig under punktene omtalt i KU-forskriften § 21, for eksempel en del høstbare ressurser og næringer. For disse tjenestene har vi vist til annen sektor i oversikten, og her må du benytte veiledere fra andre sektorer.

Oversikt over økosystemtjenester og hvor de er omtalt i veilederen

Veilederen setter ikke kronebeløp på ulike konsekvenser. De vurderes kun kvalitativt og/eller kvantitativt. Dette gjelder også for økosystemtjenester.

Veilederen er imidlertid bygd opp slik at konsekvensvurderinger for miljø som gjøres etter veilederen kan suppleres med økonomisk verdsetting (prissetting) og kan inngå i samfunnsøkonomisk analyse. Det er derfor viktig at relevante konsekvenser for de ulike økosystemtjenestene blir beskrevet så godt som mulig, og at de kvantifiseres der metoder og data er tilgjengelig.

For en oversikt over hvordan økosystemtjenester er håndtert i Statens Vegvesens veileder for konsekvensvurderinger (V712) viser vi til kapittel 9.3 i V712 (2018-versjonen).

Referanser for mer informasjon

Generelt om økosystemtjenester og naturens bidrag til mennesker

Om økosystemtjenester i ulike hovedøkosystemer