Konsekvensutredninger for klima og miljø

Når vi ønsker å bruke arealer til ulike formål, er det nødvendig å vurdere hvilke konsekvenser planen eller tiltaket kan få for klima og miljø.

Avgrensning av tema

Denne veilederen om konsekvensutredning omfatter bare klima- og miljøtema som hører inn under Klima- og miljødepartementet sine arbeidsområder.

Konsekvensutredning av andre viktige tema hører inn under andre departementer, og er derfor ikke inkludert i denne veilederen. En oversikt over alle tema som skal vurderes for en plan eller et tiltak, finner du i forskrift om konsekvensutredninger § 21.

I tillegg til denne veilederen om konsekvensutredning må du derfor bruke:

  • Veiledere for temaer som faller under andre departementer.
  • Veiledere for spesifikke tiltakstyper som supplerer denne veilederen.