Steg 4

Steg 4: Sammenstille konsekvens for klima- og miljøtema

Når konsekvens for hvert enkelt miljøtema er vurdert, skal samlet konsekvens for alle tema knyttet til klima og miljø vurderes.

Før dette steget er konsekvenser for hvert av klima- og miljøtemaene vurdert hver for seg. Nå skal du sammenstille disse temaene, og oppsummere de viktigste elementene fra hvert tema. 

Formålene med denne sammenstillingen er:

  • å samle de viktigste miljøkonsekvensene av tiltaket eller planen
  • å informere om vesentlige forskjeller mellom alternativene som utredes

Hva er de viktigste miljøkonsekvensene av planen eller tiltaket?

En samlet fremstilling av virkninger for klima og miljø, skal bygge på en helhetlig vurdering av miljøtemaene som er utredet. Fremstillingen skal vise og begrunne

  • konsekvensgrad for de fem temaene naturmangfold, friluftsliv, landskap, kulturmiljø og forurensning
  • vurderinger av virkninger for temaet klimagassutslipp
  • supplerende vurderinger som er særlig relevante

Slik fremstiller du samlet konsekvens for klima og miljø

Tabellen nedenfor kan brukes til å presentere de viktigste virkningene fra de ulike fagtemaene. I tillegg bør viktige og utslagsgivende vurderinger fra forrige steg presenteres kort i tilhørende tekst. Tabellen i forrige steg kan være utgangspunktet for denne teksten.

Er det vesentlige forskjeller mellom alternativene som er utredet?

Fremstillingen av forventede konsekvenser for klima- og miljøtemaene skal sikre at de mest sentrale miljøtemaene presenteres, og vise hvor store og kritiske miljøkonsekvensene er for de ulike alternativene. Størrelsen på konsekvensene vurderes mot situasjonen i nullalternativet. Nullalternativet utgjør alltid konsekvensgrad 0 (ubetydelig konsekvens).

Sammenstille klima- og miljøtema med andre tema

Denne veilederen er avgrenset til klima- og miljøtema som ligger under Klima- og miljødepartementet. Konsekvensutredning av andre tema, er derfor ikke inkludert her. Konsekvensutredninger gjennomført etter denne veilederen, må derfor suppleres med utredning av andre relevante temaer etter andre sektorers veiledere.

Når beslutningstaker skal gjøre en helhetlig avveiing av fordeler og ulemper for samfunnet, må derfor vurderingene av konsekvenser for hvert klima- og miljøtema tas med i en sammenstilling med andre utredningstema. Dette skal bidra til et helhetlig beslutningsgrunnlag av samlede virkninger for samfunnet.

Hvilke tema skal vurderes i en konsekvensutredning?

En oversikt over alle tema som skal vurderes i en konsekvensutredning finner du her: 

Det finnes ikke veiledere for alle relevante faktorer i forskriften § 21, og det er derfor krevende å beskrive hvordan en konsekvensutredning bør sammenstilles og konkludere. Vi velger likevel å gi noen anbefalinger for hvilke vurderinger som bør gjøres:

  • Vurder hvordan de ulike temaene bør vektes i forhold til hverandre i den aktuelle planen eller tiltaket.
  • Vurder planen eller tiltakets samlede virkninger, sett i lys av allerede gjennomførte vedtatte eller godkjente planer eller tiltak i influensområdet.
  • Begrunn vurderingene som er gjort.

Prissatte og ikke-prissatte virkninger

Denne veilederen behandler alle miljøtema som såkalte ikke-prissatte tema. Det betyr at vi ikke setter kronebeløp på ulike konsekvenser, men at de vurderes kvalitativt og/eller kvantitativt. 

Veilederen er imidlertid bygd opp slik at konsekvensvurderinger for miljø kan suppleres med prissetting og/eller kan inngå i en samfunnsøkonomisk analyse. Prissetting kan for eksempel være aktuelt for klimagassutslipp, støy og luftforurensning.

Her finner du veiledning om prissetting av miljøgoder og samfunnsøkonomisk analyse: