Steg 1

Inndeling i delområder

Hele utredningsområdet deles opp i delområder for å analysere hvor planen eller tiltaket får størst konsekvenser for landskapet.

Start med et kart der utredningsområdet for landskap er tegnet inn. Ofte er det hensiktsmessig å dele dette området inn i mindre delområder. 

 • Størrelsen på delområdene må bestemmes ut fra utredningens formål og hvor detaljerte registreringene er.
 • Områdene bør helst være fra 1 til 20 km². 
 • Opprett delområder som er områder med enhetlig landskapskarakter. 
 • Avgrens delområdene på grunnlag av framtredende kjennetegn ved landskapet, det vil si landform og kombinasjonen av landskapselementer som vann, vegetasjon, arealbruk og kulturpreg. 
 • Hvert enkelt delområde er gjenstand for å vurdere verdi, påvirkning og konsekvens. 

Utredningsområdet for landskap omfatter:

 • Arealet som berøres av de konkrete, fysiske landskapsendringene som planlegges eller kan forventes
 • øvrige områder utover planområdet hvor endringene påvirker opplevelsen av landskapet.
 • Avgrensningen av utredningsområdet må tilpasses det planlagte tiltaket, slik at både nær- og fjernvirkninger behandles.
 • Utredningsområdet for tema landskap omfatter ofte mer enn selve planområdet. Utredningsområdet for tiltak med omfattende infrastruktur og store synlige konstruksjoner kan bli stort. Eksempler: Energianlegg, høye bygninger, samferdselsanlegg og vindkraftverk.
 • Beskriv tilknyttede anlegg til alle typer utbygginger som del av planområdet, for eksempel veger eller kaianlegg.

byområder kan utredningsområdet for landskapstema være mer sammensatt. Vær oppmerksom på at tiltak i byer og tettsteder i noen tilfeller kan ha vidtrekkende synlighet som må fanges opp i utredningen av landskapet.

Avgrenses utredningsområdet ut fra hvilke landskap eller delområder som forventes å bli påvirket av planen, for overordnede planer som for eksempel kommuneplanens arealdel. Størrelsen på influensområdet avhenger av type utbygging og synlighet.

Velg og begrunn delområder

Det er ofte nødvendig å dele inn landskapet i et større område i mindre, håndterbare delområder.

En hensiktsmessig geografisk avgrensning av delområder har sammenheng med detaljeringsbehov i den enkelte sak. Dette bør tilpasses beslutningsrelevans for tiltaket eller planen som skal vurderes.

 1. Hent inn og sammenstill kunnskap om utredningsområdet
 2. Bruk landskapsanalysen til å dele inn områder av lik karakter inn i delområder. Opprett delområder som er områder med enhetlig landskapskarakter. 

  På landskapsnivå vurderes verdien av det overordnede bylandskapet og påvirkning av tiltaket på dette overordnede nivået. Dette gjøres som en tverrfaglig analyse av et team som både besitter kulturminnekompetanse og landskapskompetanse.

 3. Sett verdi på delområdene ut fra kriteriene som gjelder for områdets landskapskarakter.

Beskriv landskapet

 • Beskriv kort utredningsområdet med hovedtrekk i naturvariasjon, arealbruk og kulturhistorie.

 • Del inn området i delområder. Beskriv naturgeografiske forhold, arealbruk, kulturhistorie og romlig-visuelle forhold for hvert delområde. Dette gir grunnlag for å bestemme landskapskarakter. 

 • Presenter landskapskarakteren som en kort beskrivende tekst. Beskrivelsen av landskapskarakter skal inneholde tilstrekkelig informasjon til å bruke kriteriene i verditabellen. Begrepet landskapskarakter gir uttrykk for samspillet mellom et områdes naturgrunnlag, arealbruk, historiske og kulturelle innhold, og romlige og visuelle forhold som særpreger området og skiller det fra landskapet rundt. Landskapskarakter fastsettes for hvert delområde. Landskapskarakteren skal angi:

  • Individuelle egenskaper og kvaliteter ved det enkelte landskap. Det vil si det som skiller det fra naboområdene og fra andre områder av samme type.
  • generelle trekk ved landskapet, som tilhørighet til landskapstype.

  Delområdene og utredningsområdet som helhet verdisettes og vurderes ut fra områdets landskapskarakter. Landskapskarakter bestemmes basert på faglig skjønn, med utgangspunkt i systematisk bruk av registreringstemaene i teksten over.

Beskriv utredningsområdet

Overordnede landskapstrekk

Beskriv tilhørighet til hovedtype landskap (NIN), landskapsregion (NIBIO) og helheter og sammenhenger. Det kan være sammenhenger mellom natur og kultur, eller sammenhengende systemer for arealbruk og bosetting, som del av overordnete landskapstrekk. Eksempel: Variasjon i landskapet fra ytre til indre kyst, og fra kyststrøk til innland.

Beskriv delområdene