Metode: Konsekvensutredning av klima- og miljøtema

Naturmangfold

Når relevant og oppdatert kunnskap om klima- og miljøtema er innhentet, skal du vurdere hvilke virkninger planen eller tiltaket får for miljøet.

Naturen blir mer produktiv og robust med et rikt naturmangfold, og derfor må vi finne gode miljøløsninger når vi planlegger ny bruk av arealer. Til det trenger vi kunnskap om hvilke naturverdier som finnes i utredningsområdet. Vi må også vurdere hvordan et planlagt arealinngrep påvirker naturmangfoldet, og hvilke konsekvenser som følger av dette.

På denne siden finner du veiledning og metode for å vurdere konsekvenser av planen eller tiltaket for naturmangfold.

Metode: Fastsette samlet konsekvens for naturmangfold

De seks stegene nedenfor utgjør de sentrale elementene i metoden i en konsekvensutredning av naturmangfold. Stegene brukes på denne måten:

Gjennomfør steg 1 til 5 for naturmangfold. Metoden er lik for de fire miljøtemaene; naturmangfold, friluftsliv, landskap og kulturminner og kulturmiljø.

 • Steg 1: Del inn utredningsområdet i delområder. Når du gjør dette, må du samtidig være kjent med verdikriteriene i steg 2.

For hvert enkelt delområde gjennomfører du steg 2 til 4:

 • Steg 2: Sett verdi for hvert delområde ved hjelp av verditabellene i steg 2.
 • Steg 3: Vurder hvordan planen eller tiltaket påvirker naturmangfoldverdiene i hvert enkelt delområde.
 • Steg 4: Bruk konsekvensvifta til å fastslå konsekvensen for naturmangfoldverdiene i hvert delområde.

I de forberedende arbeidene med konsekvensutredningen, er det pekt på ulike alternativer for planen eller tiltaket. De ulike alternativene berører ulike delområder.

 • Steg 5: Når konsekvensgraden er fastsatt for alle delområdene, skal den samlede konsekvensen for naturmangfold for hvert alternativ vurderes.

Når steg 1 til 5 er gjort for naturmangfold, friluftsliv, landskap og kulturmiljø, og du har utredet de tre temaene vannmiljø, forurensning og klimagassutslipp, kan du gå videre til steg 6. Steg 6 gjøres for alle klima- og miljøtema samlet.

 • Steg 6: Sammenstill og avvei konsekvensene og vurderingene for alle klima- og miljøtemaene. 

Dette temaet omhandler naturmangfold på land, i ferskvann, og i brakkvann og saltvann, inkludert livsbetingelser knyttet til disse.

Naturmangfold defineres etter naturmangfoldloven som biologisk mangfold, landskapsmessig mangfold og geologisk mangfold som ikke er et resultat av menneskers påvirkning. Biologiske og geologiske ressurser er en del av naturmangfoldet, og flere av disse høstes og er i aktiv bruk.

Ansvaret for forvaltningen av de fleste biologiske og geologiske ressursene ligger utenfor miljøforvaltningen, og for disse må vi vise til veiledning fra andre myndigheter. Det gjelder for eksempel ressurser og arealer som faller under landbruks- og fiskeriforvaltningen.

Fagtema under naturmangfold i denne veilederen er:

 • Verneområder
 • Naturtyper
 • Arter og økologiske funksjonsområder
 • Geologisk arv (både på naturtypenivå og landskap)
 • Landskapsøkologiske funksjonsområder
 • Landskapstema for øvrig som sorterer inn under naturmangfoldtema. Det vil si landskapstema som ikke omhandler for eksempel kulturmiljø.
 • Naturmangfold og organismers livsbetingelser i vann kartlegges ved å dele inn i vannforekomster, karakterisering og klassifisering etter vannforskriften, eller beskrives gjennom Natur i Norge (NiN).
Før du begynner arbeidet med metoden, bør du ha gjennomført forarbeidet som er beskrevet i denne veilederen: