Kommunens ansvar

Kommunen skal ta hensyn til ulike miljøtema i sitt arbeid med arealplanlegging, og har ansvaret for å følge opp disse oppgavene:

Hvordan ta miljøhensyn i arealplanlegging?

Temalisten nedenfor kan brukes som en verktøykasse til å kvalitetssikre arealplaner. Hvert tema representerer et miljøhensyn som kommunen plikter å ivareta:

 1. Ta hensyn til miljø i overordnet planlegging
  Bruk kommuneplanen til å sikre overordnede, grønne strukturer. Ta klimahensyn ved å konsentrere boliger og handel til tettsteder og knutepunkter for kollektivtrafikk.

 2. Sjekk hvilke miljøtema som er viktige ved utbygging
  Medfører tiltaket eller planen støy eller utslipp til luft og vann? Påvirker det landskapet? Blir viktige naturområder eller friluftsområder berørt? Er det mistanke om forurenset grunn i planområdet?

 3. Sjekk hva som finnes av miljøinformasjon
  Vi henviser til viktige kilder til informasjon for hvert miljøtema i veilederen nedenfor. Kontrollér både planområdet og influensområder.
  Naturbase.no er en sentral kilde for flere temaer.
  Du bør også se på lokale rapporter og tidligere konsekvensutredninger. Ulike etater kan sitte med viktig kunnskapsgrunnlag, for eksempel fylkesmannens miljøavdeling eller Statens vegvesen.

 4. Bruk virkemidlene i plan- og bygningsloven til å innarbeide miljøhensyn
  Les i veilederen nedenfor om hvilke virkemidler som er egnet for å ivareta hvert av disse miljøhensynene i veilederen nedenfor: