Denne veilederen gir råd om når i planprosessen det er viktig å huske på radon, og hvordan arbeidet med planer kan løses.

Se også eksempler på bestemmelser og kart fra reguleringsplaner og kommuneplaner som ivaretar hensynet til radon, og linker til mer informasjon hos Statens strålevern.

Radon og kommunens ansvar

Kommunen kan stille krav

Radon i inneluft bidrar til økt risiko for lungekreft. Kommunen må i sitt arbeid etter plan- og bygningsloven, forebygge helseskade. Kommunen kan stille krav til nødvendige tiltak.

Eksempel på krav

 • Krav til bygningsmessige radonforebyggende tiltak.
 • Krav til nærmere undersøkelser før et område bygges ut.

Forebygging effektivt

 • Ved å ta hensyn til radon i byggeprosessen og gjøre forebyggende tiltak, vil man som regel kunne hindre at radon trenger inn i et bygg.
 • I helt spesielle tilfeller kan imidlertid et område være så utsatt for radon at det er aktuelt for kommunen å la være å legge ut arealet til utbygging.
 • Ved høy fare for radon i noen områder er det viktig å vurdere alternative plasseringer av fremtidige utbyggingsområder ved revisjon av kommuneplan.
 • Hvis to områder for boligbygging ellers står likt, kan kommunen velge å legge ut det området som er minst radonutsatt.
 • Informasjon om at et planområde er utsatt for radon vil alltid være nyttig når radon skal vurderes i en byggesak, ikke bare for kommunen, men også for utbygger.

Byggteknisk forskrift har krav til radon

Byggteknisk forskrift, TEK 10 til bygningsdelen av plan- og bygningsloven, stiller krav til at nye bygg skal ha radonnivåer under 200 Bq/m3, i tillegg til krav om visse forebyggende radontiltak. Disse forebyggende radontiltakene er imidlertid minimumstiltak, som ikke nødvendigvis er bra nok alene for å oppfylle grenseverdien på 200 Bq/m3.

Det er flere hjemler i plan- og bygningsloven for å knytte bestemmelser om radon til reguleringsplaner eller til kommuneplan. Se veilederen fra Direktoratet for byggkvalitet:

Lovgrunnlag i plan- og bygningsloven

 • For hensynssoner er hjemmelen i plan- og bygningsloven § 11-8 bokstav a), om hensynssoner for kommuneplaner og  §12-6 om hensynssoner i reguleringsplaner. En slik faresone for radon kodes i sosi med 330, og tegnes ut i kartet som en rød skråstilt skravur med svart linjesymbol rundt.
 • Det kan gis bestemmelser etter § 11-9 nr. 8, om generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel, om forhold som skal avklares og belyses i videre reguleringsarbeid. Bestemmelsen gir også hjemmel til å kreve miljøoppfølging og overvåking.
 • Til reguleringsplan kan det gis bestemmelser som angir nærmere vilkår for bruk / utbygging av et areal, eller forbud mot etablering av bestemte tiltak. De mest aktuelle er § 12-7 nr. 2, 3 og 12, om bestemmelse i reguleringsplan.

Faktagrunnlag

Kunnskap om hvor i kommunen radonutsatte områder, med fare for høye radonnivåer i bygninger fins, er en viktig del av faktagrunnlaget i planlegging.

Kunnskap om radon i din kommune er aktuelt i arbeidet med kommunal planstrategi, kommuneplaner, både i samfunnsdelen og i arealdelen, og ved utarbeidelse av reguleringsplaner eller behandling av private forslag til reguleringsplaner.

I vurderingen av om et planområde er radonutsatt er det viktig å bruke all tilgjengelig informasjon. Strålevernet har gitt ut denne publikasjonen til hjelp i vurderingen om et område er radonutsatt:
Straleverninfo radon i arealplanlegging.pdf

Risiko- og sårbarhetsanalyse

 • Med ny plan- og bygningslov kom kravet om risiko- og sårbarhetsanalyse i alle planer for utbygging, ifølge plan- og bygningsloven § 4-3.
 • Kommunen som planmyndighet skal påse at dette gjennomføres ved planlegging.
 • Kommunen kan også selv foreta en slik analyse.
 • Radon er et aktuelt tema i risiko- og sårbarhetsanalyser.  

Ved krav om konsekvensutredning

For planer med krav om konsekvensutredning, ifølge KU-forskriften § 2 om planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften, og § 3 om planer og tiltak som skal vurderes etter forskriften § 4 om kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det utarbeides et § 6 om plan- eller utredningsprogram. Det sendes på høring samtidig med varsel om planoppstart.

Hvis radon er et tema kommunen mener må utredes nærmere, må det framgå av planprogrammet.

Kommunen kan stille krav til private forslagstillere rundt undersøkelser og dokumentasjon av radonfare i utbyggingsområder. Dette bør tas opp i oppstartsmøte. Kommunen kan også, med bakgrunn i risiko- og sårbarhetsanalysen, stille krav til hvordan hensynet til radonfare ivaretas i planen. 

Ta hensyn til radon i planforslag

I kart, bestemmelser og planbeskrivelse

Hensynet til fare for radon kan innarbeides i planforslaget på flere måter: Gjennom bruk av hensynssoner for å synliggjøre faresonene i kartet eller gjennom bestemmelser til planen. Helserisiko i forbindelse med radon kan også omtales i planbeskrivelsen.

Dokumentasjon av radonfaren og hvordan den er fulgt opp bør framgå av planbeskrivelsen. Er det en plan med krav til konsekvensutredning som har radonfare som tema, skal konsekvensvurderingene gjengis i planbeskrivelsen. Ved omfattende utredninger kan en gi et sammendrag i planbeskrivelsen.

Annen informasjon for myndigheter fra Miljødirektoratet

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid