Å ha mulighet til å gå på tur i nærområdet sitt er viktig for livskvaliteten til mange nordmenn. Gode tur- og rekreasjonsområder er med på å gjøre kommunen til en attraktiv kommune å bo i. 

Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Legg merke til at naturopplevelsen er et viktig element i friluftslivet.

Når er temaet relevant i arealplaner?

Friluftsliv er et relevant tema å vurdere i de aller fleste arealplaner som utarbeides etter plan- og bygningsloven. Ulike former for friluftsliv utøves alle steder der mennesker bor, jobber og oppholder seg.

Arealplanlegging er et godt verktøy for å ivareta områder for friluftsliv på en planmessig måte. Befolkningen bør ha tilgang til ulike typer områder, både for nærfriluftsliv og lengre turer, og de bør ha områder egnet for ulike aktiviteter. Turveier, sykkelveier og grønnstruktur mellom byggeområder og friluftslivsområder er viktig for å sikre tilgjengelighet.

Når kommunen vurderer utbyggingsplaner, er det viktig at hensynet til friluftsliv ivaretas.

Overordnede føringer

Aktuelle virkemidler og bruken av dem

Virkemidler i arealplanleggingen omfatter arealformål, hensynssoner, bestemmelser og retningslinjer. Det er kommunen som må vurdere hvilke virkemidler og kombinasjoner av virkemidler som er best egnet i hver enkelt plansak. Det er viktig å angi tydelig hvilke føringer som gjelder på hvert enkelt areal.

Kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner

Kommunen bør sikre områder for friluftsliv gjennom arbeidet med arealdelen til kommuneplanen. Friluftslivsområder bør kartlegges og verdsettes som grunnlag for arbeidet med kommuneplanens arealdel eller en kommunedelplan.

Arealformål og hensynssoner som sikrer friluftslivsinteressene gir også føringer for bruken av områdene, og hvor kommunen kan legge ned en ekstra innsats for tilrettelegging for friluftsliv.

Det er viktig å se arealplanleggingen i sammenheng med opparbeiding og tilrettelegging.

Arealformål

Friluftslivsområder utenfor tettbygde områder avsettes oftest til Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, LNFR-område, i kommuneplanens arealdel. Se plan- og bygningsloven § 11-7 nr. 5. Hvis områdene ligger i byggesonen eller i tilknytning til denne, er arealformålet Grønnstruktur egnet, ifølge plan- og bygningsloven § 11-7 nr. 3.

Områder som ligger i utkanten av byggesonen, som en del av markaområdene rundt byggesonen, kan gjerne inngå i LNFR. Det kan ikke brukes underformål til LNFR-områder i kommuneplanens arealdel. Hvis kommunen velger LNFR og det er friluftsliv som er hovedaktiviteten i området, anbefales det i tillegg å vise en hensynssone friluftsliv. Se plan- og bygningsloven § 11-8 punkt c, sone med særlige hensyn til friluftsliv.

Arealformål Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone kan brukes på landarealer langs sjø og vassdrag, etter plan og bygningsloven § 11-7 nr. 6. Med bestemmelser vil også dette formålet kunne sikre friluftslivsinteresser.

Reguleringsplaner 

Reguleringsplaner skal være i tråd med føringer om arealbruken gitt i kommuneplanen. Kommunen kan velge andre virkemidler i en reguleringsplan enn det som er brukt i kommuneplanens arealdel. På dette plannivået har man flere virkemidler og flere mulige kombinasjoner. Et LNFR-område kan deles inn i underformål, som det også går an å kombinere.

Kommunen kan også knytte planbestemmelser til hensynssoner som opprettes for å ta vare på friluftsliv, slik at disse blir et sterkere virkemiddel. 

Arealformål

Arealformål for å ivareta friluftslivsinteresser i reguleringsplan vil være som for kommuneplan, men med mulighet for økt detaljering. I reguleringsplan kan LNFR deles opp i de enkelte underformål, etter plan- og bygningsloven § 12-5 nr. 5. I områder utenfor byggesonen hvor friluftsliv er den dominerende interessen, vil LNFR-områder med underformål friluftsområde være godt egnet for å synliggjøre dette.

I byggesonen anbefales arealformål Grønnstruktur, ifølge plan- og bygningsloven § 12-5 nr. 3. Formålet kan også brukes for å sikre friluftslivsområder og turtraseer fra byggesonen og ut til tur- og markaområder.

Hensynssoner

Føringer som er fastsatt gjennom hensynssoner til kommuneplanens arealdel, skal legges til grunn når reguleringsplan utarbeides. Hensynssoner kan videreføres i reguleringsplan. Se plan- og bygningsloven § 12-6 med bestemmelser etter plan- og bygningsloven § 12-7. Føringene kan alternativt innarbeides i andre arealformål og bestemmelser som ivaretar formålet med hensynssonen.

Friluftsliv i planprogram

Kommunen stiller krav om hva som skal være med i planprogrammet. Friluftsliv skal utredes når det er relevant for beslutningen. Omfanget og metoden må konkretiseres så godt som mulig.

Planprogrammet bør inneholde krav om å beskrive hvilken type friluftsliv som er aktuell i de ulike områdene, for eksempel om det foregår organisert aktivitet, om området brukes av skoler og barnehager, og om det er årstidsvariasjoner.

Eksempler på krav til utredninger i planprogram:

  • Det skal redegjøres for viktige friluftsområder som kan bli berørt av tiltaket.
  • Dagens bruk av friluftsområdene skal beskrives. Det skal vurderes hvordan tiltaket kan påvirke dagens bruk av områdene.
  • Informasjon om dagens bruk av området skal innhentes fra lokale og regionale myndigheter, aktuelle interesseorganisasjoner og andre lokalkjente. Viktige områder skal vises på kart.

Innsigelse og innslagspunkt

Miljøforvaltningens innsigelsespraksis er beskrevet i rundskriv T-2/16 fra Klima- og miljødepartementet (se under). Det omtaler hvilke hensyn som er av nasjonal eller vesentlig regional interesse på miljøområdet, og som kan gi grunnlag for innsigelse. 

Statsforvalteren kan fremme innsigelse til et planforslag som kommer i konflikt med friluftslivsområder som har nasjonal eller vesentlig regional betydning.

Kartlagte områder med stor eller svært stor verdi, samt alle bymarker, er inkludert. Kriteriene finner du i punkt 3.10 i rundskrivet, tema friluftsliv.

Kunnskapsgrunnlag og veiledning

Kunnskap om lokaliteter
Mer informasjon om friluftsliv og arealer

Veileder om planlegging av grønnstruktur

Grønnstrukturen er viktig for friluftslivet.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid