Utbygging på høybonitet skog eller myr, som inneholder store lagre av karbon, medfører klimagassutslipp og reduserer potensielt framtidig opptak av karbon på arealet.

Utbygging av skog på lavere boniteter, dyrket mark og beite medfører også utslipp av karbon fra jordsmonnet.

De samme områdene kan også ha verdi for andre miljøinteresser, for eksempel naturmangfold, friluftsliv og kulturmiljø.

Når er utslipp fra arealbruksendringer relevant i arealplan?

Utslipp fra arealbruksendringer er relevant når det er planer om å omdisponere arealer av høybonitets skog eller myr til utbyggingsformål. Det kan også være relevant ved planer om omdisponering av andre ubebygde arealer, som skog på lavere boniteter, beite og dyrket mark.

Overordnede føringer

Virkemidler

Hensynet til karbonrike arealer er mest aktuelt når kommunen prioriterer blant aktuelle nye utbyggingsområder.

Karbonrike arealer i planprogram

Kommunen stiller krav til hva som skal være med i planprogrammet. Planens betydning for utslipp av klimagasser skal utredes når det er relevant for beslutningen. Omfanget og metoden må konkretiseres så godt som mulig.

Innsigelse og innslagspunkt

Miljøforvaltningens innsigelsespraksis er beskrevet i rundskriv T-2/16 fra Klima- og miljødepartementet. Her omtales hvilke hensyn som vurderes å være av nasjonal eller vesentlig regional interesse på miljøområdet, og som kan gi grunnlag for innsigelse.

Statsforvalteren skal vurdere innsigelse dersom arealplaner åpner for nye torvuttak. Dette hensynet ble innarbeidet i innsigelsesrundskrivet i 2021, i påvente av at regjeringen vurderer nye regler om nedbygging og bruk av myr og annen våtmark. Se under punkt 3.4, Klima.

Kunnskapsgrunnlag og veiledning

Klimagassutslipp fra utbygging på karbonrike arealer

Hvor store utslipp en utbygging genererer, avhenger av hvor mye karbon som er lagret i jorda og hvilke prosesser utbyggingen setter i gang.

Beregne klimaeffekten av utbygging

Miljødirektoratet har utarbeidet et regneverktøy for å beregne størrelsen på utslipp som genereres fra ulike typer arealbruksendringer på ulike typer areal. Dette kan for eksempel brukes til å sammenligne klimaeffektene av ulike utbyggingsalternativer.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid