Departementer, statlige direktorater, fylkesmenn og fylkeskommuner gir føringer for arealplanleggingen i kommunene. Denne siden gir oversikt over disse.

Nasjonale forventninger

Statens samlede planpolitiske forventninger er et viktig grunnlag for den regionale og lokale planleggingen. 

Statlige planbestemmelser

Statlig planbestemmelse brukes til å forby bygge- og anleggstiltak. De setter vilkår for å ivareta nasjonale eller regionale interesser. Dette følger av plan- og bygningsloven § 6-3. For øyeblikket er det ingen statlige planbestemmelser.

Statlige planretingslinjer

Statlige planretningslinjer (SPR) beskriver nasjonale forventninger på noen viktige tema. Det følger av plan- og bygningsloven § 6-2

Statlige arealplaner

Kommunal- og moderniseringsdepartementet kan utarbeide statlig reguleringsplan og arealdel av kommuneplan når viktige statlige eller regionale utbyggings-, anleggs- eller vernetiltak gjør det nødvendig, eller når andre samfunnsmessige hensyn tilsier det. Dette følger av plan- og bygningsloven § 6–4.

Berørte kommuner skal bistå departementet i arbeidet, for eksempel i forbindelse med høring, utlegging til offentlig ettersyn og tiltak for å sikre god medvirkning.

Karteverket gir oversikt over vedtatte statlige arealplaner: 

Nasjonale og vesentlig regionale miljøinteresser

Klima- og miljødepartementet har beskrevet nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet, som omfatter miljøforvaltningens innsigelsespraksis:

Kriteriene for nasjonale og vesentlig regionale interesser er knyttet til de nasjonale miljømålene for de ulike miljøområdene. På Miljøstatus.no finner du informasjon om nasjonale miljømål og indikatorer som viser måloppnåelse. 

Innsigelse

Statlige og regionale myndigheter som er berørt i en sak kan fremme innsigelse til forslag til kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. Det gjelder i spørsmål som er av nasjonal eller vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentlig betydning for deres saksområde. Dette fremgår av plan- og bygningsloven § 5–4

Generelle retningslinjer for innsigelser i plansaker finner du i:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet legger fortløpende ut avgjørelsene i innsigelsessaker:

Regionale planer

Regionale planer er også overordnede føringer. Fylkeskommunene har oversikt over disse planene. Kommunene deltar i arbeidet med regionale planer. 

Denne siden er utarbeidet i samarbeid mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Miljødirektoratet.