Hvorfor og hvordan reguleres fisket?

  • Det må være åpnet for fiske gjennom lov og forskrift for at du skal kunne fiske etter anadrom laksefisk i sjø og vassdrag.
  • Reguleringen av fisket skal sikre at naturlige bestander av anadrom laksefisk og deres leveområder forvaltes slik at naturens mangfold og produktivitet bevares.
  • Reguleringen skal også gi grunnlag for utvikling av bestandene med sikte på økt avkastning, til beste for rettighetshavere og fritidsfiskere.
  • I arbeidet med reguleringene skal det også legges vekt på hensynet til naturgrunnlaget for samisk kultur.
  • Høsting av anadrome laksefisk kan bare tillates når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd.
  • Den overordnede målsettingen for å regulere fisket etter anadrom laksefisk er at fisket skal være tilpasset tilstanden for den enkelte bestand.

Gytebestandsmål for enkeltbestander er et viktig element i en slik forvaltning. Gytebestandsmålet forteller oss når det er nok gytefisk i elva, og når vi kan fiske av et høstbart overskudd.

Fisketid er det viktigste virkemiddelet for å nå gytebestandsmålet.

Gjeldende fiskebestemmelser, fisketider og hvor det er åpnet for fiske finner du her:

Merk at Statsforvalteren har fastsatt forskrifter med bestemmelser om blant annet fiske ved utløpet av vassdrag.

Om reguleringsprosessen

Miljødirektoratet foretar hovedrevisjoner av fiskebestemmelsene hvert 4.-5. år.

Det innebærer at det tas en helhetlig gjennomgang av fiskebestemmelsene for samtlige vassdrag og sjøområder.

Du kan lese mer om reguleringsarbeidet i Miljødirektoratets veileder med retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2021:

Nye forskrifter for fiske

Prosessen med å utarbeide nye forskrifter som skal regulere fisket fra 2021 ble satt i gang høsten 2019. 

Miljødirektoratet har mottatt nye føringer fra Klima- og miljødepartementet for reguleringen av fiske med faststående redskap i sjø.

Ifølge føringene skulle føre var-prinsippet tillegges betydelig vekt i arbeidet med reguleringene. De svakeste bestandene skulle tas spesielt hensyn til.

Oppsummering av høringsinnspill og Miljødirektoratets vurdering av innspillene: