Hvorfor og hvordan reguleres fisket?

Det må være åpnet for fiske gjennom lov og forskrift for at du skal kunne fiske etter anadrom laksefisk i sjø og vassdrag.

Reguleringen av fisket skal sikre at naturlige bestander av anadrom laksefisk og deres leveområder forvaltes slik at naturens mangfold og produktivitet bevares.

Reguleringen skal også gi grunnlag for utvikling av bestandene med sikte på økt avkastning, til beste for rettighetshavere og fritidsfiskere.

I arbeidet med reguleringene skal det også legges vekt på hensynet til naturgrunnlaget for samisk kultur.

Høsting av anadrome laksefisk kan bare tillates når best tilgjengelig dokumentasjon tilsier at arten produserer et høstingsverdig overskudd.

Den overordnede målsettingen for reguleringen av fisket etter anadrom laksefisk er at fisket skal være tilpasset tilstanden for den enkelte bestand.

Gytebestandsmål for enkeltbestander er et viktig element i en slik forvaltning. Gytebestandsmålet forteller oss når det er nok gytefisk i elva, og når vi kan fiske av et høstbart overskudd.

Fisketid er det viktigste virkemiddelet for å nå gytebestandsmålet.

Fiskereguleringene bygger på kunnskapsgrunnlaget fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL), som vurderer bestandsstatus og gir råd om beskatning.

VRL vurderer status for omtrent 200 laksebestander hvert år. De vurderte vassdragene stod for 96 % av den samlede rapporterte laksefangsten i norske vassdrag i 2018, og de dekker 85 % av det samlede norske gytebestandsmålet.

Du kan lese mer om reguleringsarbeidet i Miljødirektoratets veileder med retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome lakse fisk fra 2021.

Gjeldende fiskebestemmelser, fisketider og hvor det er åpnet for fiske finner du her:

Merk at Fylkesmannen har fastsatt forskrifter med bestemmelser om blant annet fiske ved utløpet av vassdrag.

Om reguleringsprosessen

Miljødirektoratet foretar hovedrevisjoner av fiskebestemmelsene hvert 4.-5. år.

Det innebærer at det tas en helhetlig gjennomgang av fiskebestemmelsene for samtlige vassdrag og sjøområder.

Ny hovedregulering - prosess fram mot 2021

Prosessen med å utarbeide nye forskrifter som skal regulere fisket i tidsrommet 2021-2025 ble satt i gang høsten 2019. Etter planen skal de nye forskriftene fastsettes av Miljødirektoratet i desember 2020.

Miljødirektoratet har utarbeidet en veileder med retningslinjer for regulering av fiske etter anadrome laksefisk fra 2021.

Veilederen gir føringer for arbeidet med fiskereguleringene, og vil bli lagt til grunn når Miljødirektoratet fastsetter de endelige forskriftene.

Nye føringer fra Klima- og miljødepartementet

Miljødirektoratet har mottatt nye føringer fra Klima- og miljødepartementet for reguleringen av fiske med faststående redskap i sjø.

Ifølge føringene skal føre var-prinsippet tillegges betydelig vekt i arbeidet med nye reguleringene. Det skal tas spesielt hensyn til de svakeste bestandene.

Miljødirektoratet er også bedt om å vurdere å ikke åpne for fiske med faststående redskap i ytre fjordområder, og eventuelt i kyststrøk, der laks fra bestander under reetablering inngår i fangstene.

Dette innebærer at:

  • De regionale prosessene i regi av Fylkesmannen omhandler ikke lenger sjølaksefisket.
  • Vitenskapelig råd for lakseforvaltning utarbeider et nytt kunnskapsgrunnlag for regulering av laksefisket i sjøen, som kommer i uke 14.