Tillatelse

Kravene til hvilken informasjon kommunen skal ha med i en tillatelse finner du her. 

Sjekkliste for hva tillatelsen skal inneholde

 • Antall individer av en bestemt art som kan felles.
 • I hvilket område fellingstillatelsen er gyldig.
 • I hvilken tidsperiode fellingstillatelsen er gyldig.
 • Hvem tillatelsen gjelder for.
 • Hvilken plikt man har for å rapportere utfallet av fellingen.
 • Henvise til hjemmel
 • Informere om klageadgang, klagefrist og hvor klagen sendes.
 • Hvem skal det felte dyret tilfalle? Se under.

Skadefelling skal rettes mot spesifikke dyr eller en gruppe dyr på området der skaden som skal avverges skjer. Skadefelling rettet mot hunndyr som snart skal kalve eller nylig kan ha kalvet, må unngås.

Veileder: Fatte enkeltvedtak

Informere om hvem som har rett på det felte dyret

 • Hjortevilt felt etter naturmangfoldloven tilfaller kommunen. Det følger av viltloven § 48 andre ledd. 
 • Skjer skadefellingen i perioden det er jakttid på arten, kan kommunen bestemme at dyret tilfaller valdet mot fratrekk i kvota. Dette krever at valdet har tilsvarende kategori dyr på sin fellingskvote. 
 • Utenfor jakttid skal dyret alltid tilfalle kommunen, og kan ikke overlates til den jaktberettigede. I praksis innebærer dette at kommunen selger de delene av viltet som kan omsettes, og inntektne tilfaller det kommunale viltfondet.

Rapportere til Hjorteviltregisteret

 • Kommunen skal registrere dyret som fallvilt i Hjorteviltregisteret.
 • Dersom skadefelling av hjortevilt skjer under jakttid og dyret overlates til den jaktberettigede, skal dyret registreres på fellingsrapporten til valdet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid