Tillatelse

Kravene til hvilken informasjon kommunen skal ha med i en tillatelse finner du her. 

Sjekkliste for hva tillatelsen skal inneholde

 • Antall individer av en bestemt art som kan felles.
 • I hvilket område fellingstillatelsen er gyldig.
 • I hvilken tidsperiode fellingstillatelsen er gyldig.
 • Hvem tillatelsen gjelder for.
 • Hvilken plikt man har for å rapportere utfallet av fellingen.
 • Henvise til hjemmel
 • Informere om klageadgang, klagefrist og hvor klagen sendes.
 • Hvem skal det felte dyret tilfalle? Se under.

Veileder: Fatte enkeltvedtak

Informere om hvem som har rett på det felte dyret

 • Hjortevilt felt etter naturmangfoldloven tilfaller kommunen. Det følger av viltloven § 48 andre ledd. 
 • Skjer skadefellingen i perioden det er jakttid på arten, kan kommunen bestemme at dyret tilfaller valdet mot fratrekk i kvota. Dette krever at valdet har tilsvarende kategori dyr på sin fellingskvote. 
 • Utenfor jakttid skal dyret alltid tilfalle kommunen, og kan ikke overlates til den jaktberettigede. I praksis innebærer dette at kommunen selger de delene av viltet som kan omsettes, og inntektne tilfaller det kommunale viltfondet.

Rapportere til Hjorteviltregisteret

 • Kommunen skal registere dyret som fallvilt i Hjorteviltregisteret, hvor det kan hakes av om dyret er overført til jaktkvote.
 • Dyret skal i tillegg registeres på fellingsrapporten til valdet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid