Disse tiltakene kan gjennomføres

Kommunens ansvar

Kommunen skal gjennomføre rimelige og relevante avbøtende tiltak før dyret eventuelt felles. For eksempel:

  • å jage kanadagjess fra områder hvor de hindrer ferdsel.
  • å jage elgen eller hjorten fra tettbygde områder.

Fylkesmannens ansvar

Fylkesmannen har myndighet til å punktere egg fra knoppsvaner og kanadagås når disse:

  • hekker ved områder hvor de er til hinder for ferdsel eller trafikk.
  • griser til badeplasser, friområder eller lignende, og utgjør en helsemessig risiko.
  • fortrenger andre naturlige forekommende arter på hekkeplassen.

 

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid