Det er din plikt å melde fra om påkjørt dyr

Du skal straks stanse og hjelpe personer og dyr som er kommet til skade, og delta i de tiltakene som uhellet gir grunn til.

Følg denne sjekklista:

 1. Få oversikt over eventuelle skadde personer, og gi førstehjelp.
 2. Ring 113 dersom akutt hjelp er nødvendig.
 3. Ring Politiet på 02800 og meld fra om påkjørselen.

Varslingsplikten gjelder uansett om du er med eller uten skyld i trafikkuhellet.

 • Merk påkjørselssted – dette for å kunne spore skadede dyr.
 • Følg aldri etter et skadet dyr selv. Det kan både være farlig og vanskeliggjør ettersøkshundens arbeid.

Ansvarlige myndigheter ved påkjørsel av vilt på veg

Alle disse etatene bør ha gjensidig kontakt for å unngå missforståelser om hvordan dyret skal håndteres.

Ansvarlige myndigheter ved påkjørsel på jernbane

Alle påkjørsler skal rapporteres i Hjorteviltregisteret

Kommunen skal rapportere alle påkjørsler på veg og jernbane i Hjorteviltregisteret. Dette gjelder uavhengig av om dyret dør eller ikke. 

Kommunens ettersøkspersonell kan alternativt rapportere hendelsen direkte til Hjorte viltregisteret via Miljødirektoratet sin Fallviltapp.

Kommunen kan avtale med vegentreprenør eller Bane NOR at de melder påkjørselen til komunen via Fallviltappen dersom hjortevilt kjøres direkte til destruksjon.

Kommunens ettersøksarbeid

 • Alle som utfører fallviltarbeid skal ha nødvendig kompetanse og forsikringer knyttet til arbeidet. Kommunens har ansvar for å tegne nødvendig forsikring dersom ettersøkspersonell er ansatt i kommunen.
 • Arbeidsvarslingskurs og arbeidsvarslingsplaner er pålagt fra Statens Vegvesen.
 • Kommunen kan overlate den praktiske utførelsen av ettersøksarbeidet til andre.
 • Kommunen skal bruke hundeekvipasjer som er registrert i ettersøkshundregisteret godkjent for offentlig ettersøk.
 • Kommunen har varslingsplikt til Mattilsynet slik at påkjørt hjortevilt som er 12 måneder eller eldre kan testes for skrantesjuke. Se forskrift om tiltak for å begrense spredning av CWD § 8. Varslingsplikten er oppfylt dersom kommunen selv tar skrantesjukeprøver.

  • Uttak av prøver for å teste dyr for skrantesjuke er ikke en jobb vegentreprenørene eller BaneNOR normalt påtar seg.