Skadefelling ved delegert myndighet

Ved betinget skadefelling av rovvilt kan Fylkesmannen i særskilte tilfeller delegere sin myndighet om å iverksette felling av rovvilt til kommunen.

Kommunen må i hvert enkelt tilfelle vurdere om kriteriene for å iverksette felling er tilstede.

Varsle om skadet rovvilt

Ved ettersøk av rovvilt som påtreffes skadet eller skades utenom lovlig jakt eller fellingsforsøk, skal kommunen straks varsle Fylkesmannen og nærmeste politimyndighet.

Fylkesmannen og politiet kan beslutte at ettersøk skal gjennomføres med særlig kvalifisert personell.

Under kvotejakt eller lisensfelling skal jeger uten opphold underrette Fylkesmannen og nærmeste politimyndighet.

Forebyggende tiltak

Kommunen skal bidra med praktisk bistand knyttet til arbeidet med forebyggende tiltak mot rovviltskader.

Kommunale fellingslag

Rovviltpolitikken legger opp til et fellingsregime der felling i størst mulig grad skal gjennomføres av lokalkjente og lokalt tilknyttede jegere. Dette gjelder både de ordinære, bestandsregulerende virkemidlene som kvotejakt og lisensfelling, og skadefelling ved akutte skadesituasjoner.

Skadefellingstillatelser blir normalt gitt til en berørt part eller en kommune som søker om dette, og forsøk på felling gjennomføres normalt av et lokalt fellingslag oppnevnt av kommunen.

Der forsøk på skadefelling utføres av kommunalt eller interkommunalt oppnevnt fellingslag, kan kommunen med hjemmel i rovviltforskriftens § 9a om godtgjøring ved fellingsforsøk, utbetale godtgjøring til fellingslaget for den tid som er benyttet til fellingsforsøk.

Deltakere som mottar godtgjøring etter ordningen må være registrerte lisensjegere.

Utbetalingen skjer på grunnlag av satser fastsatt av Klima- og miljødepartementet, samt rapport fra fellingsleder om fellingsforsøket og den tid som er benyttet.

Utbetalingen må ikke overskride de rammer som fremgår av Fylkesmannens vedtak om felling. Fylkesmannen yter etter søknad tilskudd til kommunen til dekning av godtgjøring utbetalt etter vilkårene over.