Hvilke krav stilles til human avliving?

Alle som skal felle skadet storvilt på vegne av kommunen må bruke våpen og ammunisjon som tilfredsstiller kravene til ordinær jakt og ha avlagt årlig skyteprøve. Hvis fellingen foregår i starten av et nytt jaktår, slik at ny skyteprøve ennå ikke er avlagt, gjelder skyteprøve som er avlagt siste jaktår.

Har kommunen plikt til å fjerne døde dyr?

Nei, kommunen har ikke plikt til å fjerne døde dyr i naturen. Det anses å være en del av det naturlige kretsløpet. Kommunen kan vurdere om det er særlige forhold som gjør at et dyrekadaver bør fjernes, for eksempel hvis:

  • kadaveret ligger nær en drikkevannskilde
  • tett inntil boligstrøk eller barnehage
  • det kan være gjenstand for smitte eller andre særlige forhold

Hvem disponerer det døde viltet?

Kommunen kan i perioden fra fellingstillatelsen er tildelt og frem til avsluttet jakt, la et vald overta hjortevilt som er avlivet av dyrevelferdsmessige årsaker, for eksempel påkjørsler, mot at det trekkes fra valdets kvote.

Det forutsetter at valdet har fellingstillatelse på samme kategori dyr, at det betales fellingsavgift og at valdet selv dekker de utgifter som er forbundet med ettersøk og ivaretakelse av dyret. Slike dyr rapporteres ikke som irregulær avgang, men tas med som en del av det ordinære fellingsresultatet.

Vilt som finnes dødt i naturen har sjelden noen verdi som mat, men kan ha en verdi som vitenskapelig materiale eller til utstopping. Kommunen skal sørge for at eventuelle verdier blir tatt vare på. Det følger av viltlovens § 48. Hvis viltet er hjortevilt eller bever, er det kommunens eiendom. Andre arter er beskrevet i forskrift om ivaretakelse av dødt vilt.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid