Slik søker du om tilgang til digitale verktøy

 1. Du søker om tilgang til det digitale bestillingsverktøyet ved å fylle ut et elektronisk skjema. Du må samtidig bekrefte at kravene i denne veilederen blir fulgt og akseptere vilkår for bruk av Miljødirektoratets digitale bestillings- og kartleggingsverktøy. Forventet behandlingstid er inntil ti virkedager.

 2. Miljødirektoratet oppretter en bruker for deg. Den gir deg tilgang til bestillingsverktøyet NiN-prosjektinnmelding i kartleggingssesongen 2021. Tilgangen kan benyttes for flere kartleggingsoppdrag.

 3. Du mottar en bekreftelse per e-post og kan starte arbeidet med å definere området som skal kartlegges.

Hvis du har spørsmål, kontakt Miljødirektoratet: ninkartlegging@miljodir.no

Skjemaet gir kun brukertilgang til Miljødirektoratets digitale bestillingsverktøy.

Hvis det er kartleggere i oppdraget som ikke har tilgang til de digitale kartleggingsverktøyene, kan oppdragsgiver/nøkkelperson for oppdraget kontakte Miljødirektoratet: ninkartlegging@miljodir.no.

I e-posten må du:

 • Oppgi kartleggerens navn, e-post og firmatilhørighet
 • Dokumentere at minimumskravene til kompetanse for kartleggere er oppfylt med en kort beskrivelse av kartleggerens kompetanse. Miljødirektoratet etterspør mer dokumentasjon ved behov.
 • Du må også legge ved oppdragstakers opplæringsplan hvis planen ikke allerede er levert til Miljødirektoratet.

Hvem kan søke om tilgang?

Oppdragsgiver kan selv søke om tilgang til Miljødirektoratets digitale bestillingsverktøy. Alternativt kan en nøkkelperson søke på vegne av oppdragsgiver. Hvis du er nøkkelperson som søker om tilgang til bestillingsverktøyet, kan du bli bedt om å dokumentere at du oppfyller kravene til å være nøkkelperson i kartleggingsoppdrag. Hvis du er privatperson og oppdragsgiver for kartleggingsoppdrag, ber vi om at du overlater søknaden om tilgang til en nøkkelperson i kartleggingsoppdraget. Selv om oppdragsgiver overlater søknad om tilgang til nøkkelperson, har oppdragsgiver likevel et overordnet ansvar for at kravene i denne veilederen er fulgt.

Slik bruker du de digitale verktøyene

Verktøy for kartlegging av naturtyper etter Miljødirektoratets instruks består av:

 • Bestillingsverktøyet (NiN-prosjektinnmelding)
 • Kartleggingsverktøy (NiNapp, Arter og NiN-web)

I bestillingsverktøyet definerer oppdragsgiver/nøkkelperson for oppdraget området som skal kartlegges og hvem som skal kartlegge det.

Kartleggere bruker de digitale kartleggingsverktøyene for å utføre kartleggingen av ditt bestilte kartleggingsoppdrag.

Bestillingsverktøyet har en egen brukerveileder som skal brukes sammen med verktøyet.

Vedlikehold og drift av verktøyene

 • Av erfaring vil vi kunne ha noe nedetid på verktøyene gjennom kartleggingsperioden. For eksempel anslår Miljødirektoratet at kartleggingsverktøyene NINapp og NIN-web var ute av drift i til sammen 18 timer i 2020. I 2021 forventer Miljødirektoratet en oppetid på kartleggingsverktøyene NINapp og NIN-web på 93% i kartleggingsperioden (01.05-23.11). Med oppetid menes her tiden applikasjonene er tilgjengelige og kan anvendes av brukere, gitt at brukere er riktig innlogget og vet hvordan applikasjonene skal brukes.
 • Vedlikehold varsles på https://ninkartlegging.miljodirektoratet.no/ og vil vanligvis foregå hver tredje torsdag i måneden fra ca. kl. 16-20. Systemene vil da kunne være ute av drift. Dette faste vedlikeholdet inngår ikke i forventet oppetid på systemene.
 • Eventuelle feil og mangler i verktøyene må rapporteres umiddelbart slik at Miljødirektoratet får rettet opp disse fortløpende. Brukere av verktøyene bes merke seg at de i verste fall kan oppleve nedetid eller svak systemytelse i en periode hvor de har planlagt aktivt arbeid eller dataoverføring. Dette bør det tas høyde for i de tidsplaner de legger til grunn.
 • Ved uforutsette utfordringer med verktøyene må brukere påregne å levere data ved et senere tidspunkt når de tekniske problemene er løst. Ved nedetid (inkludert feil) på systemene vil ikke Miljødirektoratet være økonomisk ansvarlig. Dette er en risiko den som bestiller kartlegging må ta.

Viktige datoer

Under finner du viktige datoer og frister. Vi tar forbehold om at det kan komme endringer.

10. mars 2021 - Du kan søke om tilgang til Miljødirektoratets digitale bestillingsverktøy.

10. mars 2021 - Kurs (webinar) om å bestille kartlegging av naturtyper etter Miljødirektoratets instruks.

1. mai 2021 - Bestillings- og kartleggingsverktøyene blir tilgengelig.

15. juni, 17. august, 14. september, 5. oktober, 2. november, 30. november 2021 - Miljødirektoratet utfører kvalitetssikring av innsendte kartleggingsdata.

12. juli - 15. august 2021 - Miljødirektoratet vil ikke behandle søknader og svare på spørsmål i denne tidsperioden.

15. november 2021 - Bestillingsverktøyet stenges.

14. januar 2022 - Siste frist for innsending av kartleggingsdata til Miljødirektoratets database.

14. januar 2022 - Miljødirektoratet utfører kvalitetssikring av innsendte kartleggingsdata.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid