Oppdragsgiver er ansvarlig for at kravene til kartleggingen blir fulgt. Du har ansvaret for å sikre at:

 1. kartleggingen følger Miljødirektoratets kartleggingsinstruks
 2. krav til kartleggere følges
 3. data blir levert til Miljødirektoratets database og følger datakrav for kartlegging av naturtyper etter Miljødirektoratet instruks

Kravene må være oppfylt for å få tilgang til de digitale verktøyene.

Du vil stå som ansvarlig oppdragsgiver ved publisering av data fra kartleggingen.

Kartleggingen skal følge Miljødirektoratets instruks

Miljødirektoratets instruks beskriver kartlegging av 109 naturtyper på land. De er prioritert for kartlegging fordi de er viktige for naturmangfoldet i Norge. Naturtypene er definert med Natur i Norge (NiN) og omtales som naturtyper etter Miljødirektoratets instruks. Instruksen finnes i en oppdatert utgave i 2020.

Det er ikke forventet at du som bestiller kartlegging skal kunne kartleggingsinstruksen i detalj, men det er ditt ansvar å stille krav om at instruksen følges i kartleggingsoppdraget.

Hvordan kartlegges naturtyper?

Kartleggere registrerer naturtypene direkte i det digitale kartleggingsverktøyet NiNapp, som Miljødirektoratet har utviklet spesielt for denne kartleggingen. All kartlegging som er bestilt gjennom denne veilederen skal gjøres med NiNapp.

Det blir laget dekningskart fra kartleggingen som viser hvor naturtypene er søkt etter. Derfor må hele det bestilte kartleggingsområdet gjennomsøkes av kartlegger og kartlegges for alle naturtypene som er beskrevet i kartleggingsinstruksen.

En viktig del av forberedelsene er å avgrense området som skal kartlegges. Oppdragsgiver eller kartlegger kan gjennomføre befaring i området for å være sikker på at kartleggingsområdet er riktig avgrenset. Dette må gjøres før du ferdigstiller og bestiller kartleggingsområdet i det digitale bestillingsverktøyet.

Det utvikles en ny metode for å kartlegge naturtyper i ferskvann – basert på Natur i Norge-systemet (NiN). Kartlegging må baseres på DN-håndbok 13 fram til den nye metoden er klar.

Flere landformer, som leirraviner og dødisgroper, er også prioritert for kartlegging, men kartlegges best ved fjernmåling. Disse er derfor ikke beskrevet i Miljødirektoratets instruks.

Kartlegging av disse naturtypene er satt i gang i et eget prosjekt. De første resultatene fra prosjektet er planlagt publisert i 2020, men dette vil bare dekke enkelte landformer i utvalgte områder.

Bruk DN-håndbok 13 for å feltkartlegge landformer der resultater fra fjernmåling ikke er tilgjengelig

Noen naturtyper er omfattet av forskrift for Utvalgte naturtyper. For slåttemark, slåttemyr og kystlynghei gjelder forskriften kun for lokaliteter av en bestemt verdi vurdert etter DN-håndbok 13.

Still krav til kartleggere

Oppdragsgiver har ansvar for at de som kartlegger har tilfredsstillende kompetanse.

Krav til kompetanse er et minimumskrav som må være innfridd for at kartleggere gis tilgang til Miljødirektoratets digitale kartleggingsverktøy:

 1. Minst én nøkkelperson i oppdraget skal ha praktisk erfaring med naturtypekartlegging basert på Natur i Norge versjon 2 (NiN2), for eksempel kartlegging etter Miljødirektoratets instruks 2015-2019, basiskartlegging i verneområder 2015-2019 eller MiS-NiN. Et absolutt minimumskrav til praktisk erfaring for nøkkelpersonen er én sesong som aktiv kartlegger med minst to måneder feltarbeid med kartlegging, eller tilsvarende erfaring bygd opp over flere sesonger.
 2. Alle kartleggere skal ha et minimum av NiN-kompetanse og generell naturfaglig kompetanse. Dette betyr henholdsvis et kurs i NiN med to dagers varighet, og en bachelor i biologi/økologi/naturfag eller dokumentert erfaring som kan kompensere for manglende formell utdanning.

Hvis kartleggingsoppdraget har flere nøkkelpersoner, må kravene i punkt 1. være oppfylt for minst én av disse. 

Oppdragsgiver står fritt til å stille strengere krav til kompetanse i sitt kartleggingsoppdrag.

Nøkkelpersoner

Oppdragets nøkkelpersonell har hovedansvar for opplæring og kartlegging i felt.

Nøkkelpersonell har også et overordnet ansvar for kvaliteten på data som leveres til Miljødirektoratets database.

Opplæringsplan

Alle firma som gjennomfører kartlegging skal ha en plan for opplæring og harmonisering av kartleggingspersonell.

Planen er forpliktende og skal bidra til å sikre kvalitet i kartleggingen gjennom opplæring av nye kartleggere og felles harmonisering, eller samordning, med alle kartleggere.

Miljødirektoratet anbefaler at oppdragsgiver setter krav til rapportering om at opplæringsplanen er overholdt ved endt feltsesong, og at alt nøkkelpersonell har oppfylt kravet om tilstedeværelse og tilgjengelighet.

Kurs for kartleggere

Miljødirektoratet gjennomgår kartleggingsinstruksen på et åpent internett-basert kurs (webinar) før kartleggingssesongen. For nøkkelpersoner er det obligatorisk å gjennomgå kurset, men Miljødirektoratet anbefaler at alle kartleggere har sett kurset.

Kalibreringssamling for kartleggere

Miljødirektoratet arrangerer en kalibreringssamling for karleggere i starten av kartleggingssesongen. Vi anbefaler at hvert oppdrag er representert med minst en nøkkelperson på samlingen, men det er ikke et krav.

Samlingene annonseres på Miljødirektoratets nettsider.

Ferdsel i felt

Kartleggeren skal følge reglene om ferdsel i friluftsloven. Enhver har rett til å ferdes til fots i utmark. Ferdsel på innmark i vekstsesongen kan skje med samtykke fra grunneier.

Krav til dataleveransen

Oppdragsgiver har ansvaret for å sikre at ferdigstilte kartleggingsdata blir levert av kartleggere til Miljødirektoratets database. For at kartleggingsdata fra ditt oppdrag skal bli publisert og gjort offentlig tilgjengelig i for eksempel Naturbase kart, må kravene til dataleveransen være fulgt.

Dataleveransen skjer digitalt og hver enkelt kartlegger leverer sine data til databasen.

De leverte dataene må tilfredsstille kravene i Miljødirektoratets metode for kvalitetssikring av kartleggingsdata etter Miljødirektoratets instruks.

Metode for kvalitetssikring innebærer

 • en teknisk sjekk av om kartleggingen følger datakravene som er gitt i Miljødirektoratets kartleggingsinstruks. Den sjekker ikke de faglige vurderingene som er gjort av kartlegger.
 • et minimumskrav for kvalitetssikring som dataene må oppfylle for å bli godkjent og publisert av Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet anbefaler at metoden brukes av kartleggere som en del av internkontrollen før de ferdigstilte dataene leveres inn til databasen.

Metoden for teknisk sjekk er beskrevet her:

 • Data som oppfyller kravene i metoden for teknisk sjekk blir godkjent og publisert av Miljødirektoratet.

 • Sjekk og godkjenning av kartleggingsdata tar normalt 1-3 uker. Behandlingstiden avhenger av om Miljødirektoratet finner feil som kartlegger må rette opp før dataene kan godkjennes.

 • Data som ikke tilfredsstiller kravene sendes i retur og må rettes opp av utførende kartlegger før de blir godkjent og publisert. Oppdragsgiver, eller nøkkelperson som er oppgitt som kontaktperson for oppdraget, mottar en liste over feil som må rettes opp til en gitt tidsfrist. Tidsfristen er normalt på én uke.

 • 15. januar 2021 er siste frist for innlevering av kartleggingsdata til Miljødirektoratets database fra kartleggingsoppdrag utført i 2020. Miljødirektoratet publiserer dataene som et eget datasett når alle innleverte data er kvalitetssikret.

 • Hvis du trenger raskere tilgang til dine kartleggingsdata, må du sette en tidligere frist for dataleveransen i ditt oppdrag.

 • Du må varsle Miljødirektoratet på e-post ninkartlegging@miljodir.no hvis kartleggingsdata fra oppdraget skal kvalitetssikres og godkjennes av Miljødirektoratet på et tidligere tidspunkt enn 16. januar 2021. Hele det definerte kartleggingsområdet (prosjektområdet) må være ferdig kartlagt for at Miljødirektoratet kan gjennomføre kvalitetssikring og godkjenning.

 • Du må også varsle Miljødirektoratet hvis det er kartleggingsområder (prosjektområder) som er opprettet og bestilt i det digitale bestillingsverktøyet, men som likevel ikke er kartlagt – eller er ufullstendig kartlagt.

Artsobservasjoner som er registrert i forbindelse med kartlegging etter Miljødirektoratets instruks, skal leveres til Artskart hos Artsdatabanken.

Utlyse konkurranse?

Hvis kartlegging lyses ut som en anbudskonkurranse, anbefaler Miljødirektoratet å bruke følgende tildelingskriterier:

 1. Praktisk og teoretisk NiN-kompetanse
 2. Generell kartleggingskompetanse
 3. Leveringssikkerhet og datakvalitet
 4. Pris må vektlegges som et eget kriterium

Hvis anskaffelsen er over 1,3 millioner kroner stilles det krav om å vekte kriteriene prosentvis.

Denne sjekklisten gir forslag til krav du kan sette i utlysningen av en konkurranse:

 • CV for inntil tre nøkkelpersoner
 • Navn og beskrivelse av relevant kompetanse for hvert kartleggingspersonell
 • Organisasjonskart med erstatningsplan for nøkkelpersonell
 • Tidsplan med milepæler for gjennomføring av oppdraget
 • Plan for opplæring og harmonisering av kartleggingspersonell

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid