Oppdragsgiver er ansvarlig for at kravene til kartleggingen blir fulgt. Du har ansvaret for å sikre at:

 1. kartleggingen følger Miljødirektoratets kartleggingsinstruks
 2. krav til kartleggere følges
 3. data blir levert til Miljødirektoratets database og følger datakrav for kartlegging av naturtyper etter Miljødirektoratet instruks

Kravene må være oppfylt for å få tilgang til de digitale verktøyene.

Kartleggingen skal følge Miljødirektoratets instruks

Miljødirektoratets instruks beskriver kartlegging av naturtyper på land. Naturtypene i instruksen er prioritert for kartlegging fordi de er viktige for naturmangfoldet i Norge. Naturtypene er definert med Natur i Norge, NiN, og omtales som naturtyper etter Miljødirektoratets instruks.

Det er ikke forventet at du som er oppdragsgiver skal kunne kartleggingsinstruksen i detalj, men det er ditt ansvar å stille krav om at instruksen følges i kartleggingsoppdraget.

Hvordan kartlegges naturtyper?

Kartleggere registrerer naturtypene direkte i det digitale kartleggingsverktøyet NiNapp, som Miljødirektoratet har utviklet spesielt for denne kartleggingen. All kartlegging som er bestilt gjennom denne veilederen skal gjøres med NiNapp.

Det blir laget dekningskart fra kartleggingen som viser hvor naturtypene er søkt etter. Derfor må hele det bestilte kartleggingsområdet gjennomsøkes av kartlegger. Alle naturtypene som er beskrevet i kartleggingsinstruksen innenfor dette området må kartlegges.

En viktig del av forberedelsene er å avgrense området som skal kartlegges. Oppdragsgiver eller kartlegger kan gjennomføre befaring i området for å være sikker på at kartleggingsområdet er riktig avgrenset. Dette må gjøres før du ferdigstiller og bestiller kartleggingsområdet i det digitale bestillingsverktøyet. Kartleggingsområdet kan utvides i løpet av kartleggingen, men det kan ikke innskrenkes.

For rødlistede landformer er ikke NiN-baserte metoder tilgjengelige og for disse må DN-håndbok 13 foreløpig brukes i kartlegging. Også for naturtyper i ferskvann er DN-håndbok 13, med suppleringer i DN-håndbok 15, inntil videre anerkjent metode.

Still krav til kartleggere

Oppdragsgiver har ansvar for at de som kartlegger har tilstrekkelig kompetanse.

Kravene til kompetanse er minimumskrav som må være innfridd for at kartleggere gis tilgang til Miljødirektoratets digitale kartleggingsverktøy:

 1. Minst én nøkkelperson i oppdraget skal ha praktisk erfaring med naturtypekartlegging basert på Natur i Norge versjon 2, NiN2: Et absolutt minimumskrav til praktisk erfaring for nøkkelpersonen er to sesonger som aktiv kartlegger med til sammen minst fire måneder feltarbeid med kartlegging, eller tilsvarende erfaring bygd opp over flere sesonger. Erfaring skal være basert på enten kartlegging etter Miljødirektoratets instruks 2015-2020, basiskartlegging i verneområder 2015-2020, Miljøregistreringer i skog, eller en kombinasjon av disse. 
 2. Alle kartleggere skal ha et minimum av NiN-kompetanse og generell naturfaglig kompetanse. Dette betyr henholdsvis et kurs i NiN2 med to dagers varighet, og en bachelor i biologi, økologi eller naturfag eller dokumentert erfaring som kan kompensere for manglende formell utdanning.

Hvis kartleggingsoppdraget har flere nøkkelpersoner, må kravene i punkt 1. være oppfylt for minst én av disse. 

Oppdragsgiver står fritt til å stille strengere krav til kompetanse i sitt kartleggingsoppdrag.

Nøkkelpersoner

I hvert kartleggingsoppdrag skal det defineres én til tre nøkkelpersoner. Antall nøkkelpersoner bør ha en sammenheng med størrelsen på området som skal kartlegges, antall kartleggere og kartleggernes erfaring.

Oppdragets nøkkelpersoner har hovedansvar for opplæring og kartlegging i felt. De har også et overordnet ansvar for kvaliteten på data som leveres til Miljødirektoratets database.

Opplæringsplan

Alle oppdragstakere, altså firma som er tildelt kartleggingsoppdrag, skal ha en plan for opplæring og samordning av kartleggere.

Planen er forpliktende og skal bidra til å sikre kvalitet i kartleggingen gjennom opplæring av nye kartleggere og felles harmonisering, eller samordning, med alle kartleggere.

Vi anbefaler oppdragsgiver å stille krav til oppdragstaker om å rapportere på at opplæringsplanen er overholdt og at nøkkelpersoner har oppfylt kravet om tilstedeværelse og tilgjengelighet.

Kurs for kartleggere

Miljødirektoratet presenterer kartlegging av naturtyper på land i en serie webinarer før kartleggingssesongen. For nøkkelpersoner er det obligatorisk å gjennomgå kurset, men vi anbefaler at alle kartleggere har sett kurset: 

Se også tidligere webinarer:

Kalibreringssamling for kartleggere

Miljødirektoratet arrangerer en kalibreringssamling for karleggere i starten av kartleggingssesongen. Vi anbefaler at hvert oppdrag er representert med minst én nøkkelperson, men det er ikke et krav.

Ferdsel i felt

Kartleggeren skal følge reglene om ferdsel i friluftsloven. Enhver har rett til å ferdes til fots i utmark. Ferdsel på innmark i vekstsesongen kan skje med samtykke fra grunneier.

Krav til dataleveransen

Kravene til dataleveransen må være oppfylt for at kartleggingsdataene blir godkjent og publisert av Miljødirektoratet i datasettet "Naturtyper – Miljødirektoratets instruks":

 • Oppdragsgiver har ansvaret for å sikre at ferdigstilte kartleggingsdata blir levert av kartleggere til Miljødirektoratets database. Dataleveransen skjer digitalt og hver enkelt kartlegger leverer sine data til databasen.
 • Leveransen må skje innen fristen Miljødirektoratet har satt for innlevering av kartleggingsdata fra kartleggingsoppdrag utført i 2021. Oppdragsgiver kan velge å sette en tidligere frist enn dette i sitt oppdrag.
 • De leverte dataene må tilfredsstille kravene i metoden for kvalitetssikring av kartleggingsdata etter Miljødirektoratets instruks.

Miljødirektoratet sjekker at de tekniske kvalitetskravene er fulgt og utfører godkjenningen av kartleggingsdata til fastsatte datoer.

Metode for kvalitetssikring innebærer

 • En teknisk sjekk av om kartleggingen følger datakravene som er gitt i Miljødirektoratets kartleggingsinstruks. Den sjekker ikke de faglige vurderingene som er gjort av kartlegger.
 • Et minimumskrav for kvalitetssikring som dataene må oppfylle for å bli godkjent og publisert av Miljødirektoratet.
 • Vi anbefaler at kartleggere bruker metoden som en del av internkontrollen før de leverer data til databasen.

Metoden for teknisk sjekk er beskrevet her:

 • Miljødirektoratet sjekker at de tekniske kvalitetskravene er fulgt og utfører godkjenningen av kartleggingsdata til fastsatte datoer.
 • Hele det definerte kartleggingsområdet (prosjektområdet) må være ferdig kartlagt og sendt til godkjenning for at vi kan gjennomføre kvalitetssikring og godkjenning.

 • Sjekk og godkjenning av kartleggingsdata tar normalt 1-3 uker. Behandlingstiden avhenger av om vi finner feil som kartlegger må rette opp før dataene kan godkjennes.

 • Data som ikke tilfredsstiller kravene sendes i retur og må rettes opp av utførende kartlegger før de blir godkjent og publisert. Oppdragsgiver, eller nøkkelperson som er oppgitt som kontaktperson for oppdraget, mottar en liste over feil som må rettes opp til en gitt tidsfrist. Tidsfristen er normalt på én uke.

 • Du må også varsle Miljødirektoratet hvis det er kartleggingsområder (prosjektområder) som er opprettet og bestilt i det digitale bestillingsverktøyet, men som likevel ikke er kartlagt – eller er ufullstendig kartlagt.

Artsobservasjoner som er registrert i forbindelse med kartlegging etter Miljødirektoratets instruks, skal leveres til Artskart hos Artsdatabanken.

Veiledning ved anskaffelse av kartleggingsoppdrag

Hvis kartleggingsoppdraget skal lyses ut som en anbudskonkurranse, anbefaler vi å bruke følgende tildelingskriterier:

 1. Kvalitet. Under dette tildelingskriteriet anbefaler vi å vurdere:
  • Praktisk og teoretisk NiN-kompetanse hos tilbudt personell
  • Generell kartleggingskompetanse hos tilbudt personell
  • Leveringssikkerhet og datakvalitet
 2. Pris/kostnad. Dette må vektlegges som et eget kriterium.

Hvis anskaffelsen er over 1,3 millioner kroner stilles det krav om å vekte kriteriene prosentvis.

Denne sjekklisten gir forslag til krav du kan sette i utlysningen av en konkurranse:

 • CV for inntil tre nøkkelpersoner og eventuelle erstatningspersoner
 • Navn og beskrivelse av relevant kompetanse for alle kartleggere
 • Organisasjonskart med erstatningsplan for nøkkelpersoner
 • Tidsplan med milepæler for gjennomføring av oppdraget
 • Opplæringsplan

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid