Metode for kartlegging

Kartleggingen er en utvalgskartlegging. Det betyr at hele kartleggingsområdet blir undersøkt, men det blir kun kartfestet areal der naturtyper etter Miljødirektoratets instruks forekommer.

Naturtypene i Miljødirektoratets instruks er definert med systemet Natur i Norge (NiN).

Natur i Norge er et vitenskapelig system for å beskrive variasjonen i naturen som ligger til grunn for datainnsamlingen. Systemet har faste kriterier for hvordan vurderinger skal gjøres. Kartleggingen blir dermed etterprøvbar og ikke basert på skjønn. 

Det blir laget dekningskart som viser hele kartleggingsområdet. Dermed får vi også informasjon om hvor det er søkt etter, men ikke funnet naturtyper etter Miljødirektoratets instruks.

En kartlegger i felt registrerer naturtypene direkte i en app som Miljødirektoratet har utviklet spesielt for denne kartleggingen, NiNapp. Det gir en heldigital arbeidsflyt for håndtering av data.

Dataene som legges inn blir synkronisert med Miljødirektoratets database. De kvalitetssikres og publiseres i åpne kartløsninger, som Naturbase.

Lokalitetskvalitet synliggjør forskjeller i økologisk kvalitet

I tillegg til å feste til kartet hvor vi har naturtyper etter Miljødirektoratets instruks, skal kartleggerne også vurdere hvilken økologisk kvalitet naturtypen har i hvert område.

Både naturtypens tilstand og artsmangfold inngår i kvalitetsvurderingen. Metoden er laget for å synliggjøre forskjeller i økologisk kvalitet mellom ulike lokaliteter av samme naturtype.

Det er fem klasser av lokalitetskvalitet, rangert fra høy til lav:

  • Svært høy kvalitet
  • Høy kvalitet
  • Moderat kvalitet
  • Lav kvalitet
  • Svært lav kvalitet

Kvalitet fastsettes for hver lokalitet basert på variabler langs to akser: tilstand og naturmangfold.

En lokalitet med svært høy lokalitetskvalitet har god tilstand og et stort naturmangfold. En lokalitet med lav kvalitet har derimot dårlig tilstand og lite naturmangfold.

Figuren under viser hvordan områdets tilstand og naturmangfold sammenstilles til økologisk lokalitetskvalitet:

Naturtypekartlegging-tilstand-og-naturmangfold.jpg

Hvilken metode for å kartlegge naturtyper er gjeldende?

Miljødirektoratet arbeider med å utvikle en ny digital veileder om konsekvensutredninger (KU) av klima- og miljøtema, som er planlagt publisert i andre halvdel av 2020.

En helhetlig metodikk for fastsetting av verdi, påvirkning og konsekvens for naturmangfold, utvikles som en del av dette arbeidet. Metodikken vil også inkludere naturtyper etter Miljødirektoratets instruks.

Inntil Miljødirektoratets veiledning publiseres, foreligger det ikke en helhetlig KU-metodikk som er tilpasset naturtyper etter Miljødirektoratets instruks.

Miljødirektoratet vil derfor i 2020 videreføre overgangsordningen der både Miljødirektoratets instruks for kartlegging av naturtyper og DN-håndbok 13 er anerkjent metodikk for bruk i konsekvensutredninger.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid