Kommunen skal følge opp regelverket for avfallsplaner i havner ved å lage oversikt over havner i egen kommune, og utarbeide felles avfallsplan for havner som hovedsakelig mottar avfall fra fritidsbåter.

Lage oversikt over havner i egen kommune

Kommunen skal lage en oversikt over alle havner i egen kommune og sende denne til fylkesmannen. Kommunen plikter å oppdatere denne listen løpende og melde fra til fylkesmannen. Oversikten lages i malen Oversikt over havner i kommunen.

Oversikten skal omfatte følgende typer havner så langt disse finnes i kommunen:

  • Kommunale eller interkommunale havner, for eksempel offentlige trafikkhavner med videre
  • Industrihavner
  • Fiskerihavner
  • Småbåthavner og marinaer
  • Andre private havner for fritidsbåter

Utarbeide felles avfallsplan for havner som hovedsakelig mottar avfall fra fritidsbåter

Kommunen skal utarbeide en felles avfallsplan for småbåthavner og private havner som hovedsakelig mottar avfall fra fritidsbåter. Målet er å forenkle arbeidet med avfallsplanene. Felles avfallsplan skal oversendes Fylkesmannen for godkjenning.

Miljødirektoratet har laget veiledning som forteller hvordan planene skal lages. 

Veiledningen er hovedsakelig rettet mot kommuner og havneansvarlige, men veileder også fylkesmennen i arbeidet med å godkjenne avfallsplanene.

 

Veilederen tar for seg:

  • hva en avfallsplan skal inneholde
  • hvem som er ansvarlig for å lage den
  • hvordan berørte parter skal involveres
  • rutiner for revidering. 

Kort om regelverksendringen

Endring av forurensningsforskriften kapittel 20 om levering og mottak av avfall og lasterester fra skip ble fastsatt 3. oktober 2013. Endringen er trådt i kraft og kunngjort i Lovdata og omfatter forurensningsforskriften § 20-3 første ledd punkt 8 om definisjoner, og § 20-6 om avfallsplaner og rapportering. Forskriften vil bli endret i 2021 ved implementering av EUs nye skipsavfallsdirektiv.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid